Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Taller de PrÓcticum

Codi de l'assignatura: 570356

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Elena Noguera Pigem

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Seminari

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

22.5

Aprenentatge aut˛nom

22.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 Competències generals/transversals
•Capacitat d’integrar els coneixements previs de manera crítica i relacionada de manera que es puguin aplicar a l’anàlisi i estudi de situacions reals pròpies del seu àmbit de treball i a la proposta d’alternatives de millora en un context complex.
•Capacitat d’interpretar i avaluar de manera crítica la informació procedent de diverses fonts, amb la finalitat de resoldre problemes complexos.
•Capacitat per al lideratge d’equips humans i el treball en equip.
•Capacitat crítica per a l’anàlisi, la síntesi i l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi d’opinions, presentant arguments sòlids i estructurats.
•Capacitat per a l’organització i planificació del treball a desenvolupar en el marc de les institucions educatives.
•Capacitat de presentar públicament idees, procediments i informes d’investigació.
•Capacitat d’autoavaluar per reconèixer les pròpies necessitats formatives.
•Capacitat de desenvolupar hàbits i actituds per mantenir una formació professional contínua.
 
Competències específiques
•Capacitat per identificar les principals implicacions de la societat digital a l’educació.
•Capacitat per conèixer les principals teories de l’aprenentatge en entorns amb tecnologies digitals i les seves implicacions educatives.
•Capacitat per conèixer i caracteritzar les característiques i components de la formació en línia en diferents contextos professionals i institucionals
•Capacitat per aplicar coneixements tecnològics avançats en educació i la formació.
•Capacitat per elaborar un disseny pedagògic per a l’educació en entorns amb tecnologies digitals.
•Habilitat per intervenir en diversos contextos de disseny, planificació i gestió de la formació en línia.

 


 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

•Conèixer les organitzacions.

 

Referits a habilitats, destreses

•Inserir-se en les organitzacions.

 

Referits a actituds, valors i normes

•Projectar-se dins les organitzacions.

 

 

Blocs temÓtics

 

N˙m..

TÝtol

1

1. Integraciˇ a l’organitzaciˇ. ConŔixer l’organitzaciˇ. Jo en el centre

2

2. Comunicaciˇ. Comunicaciˇ interna i externa a l’organitzaciˇ. Millora a la comunicaciˇ. Treball en equip

3

3. Projecte de desenvolupament personal

4

4. Projecte d’inserciˇ professional

5

5. Presentaciˇ de la mem˛ria

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions virtuals d’exposició i debat.

Activitats d’aplicació.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Participació a les sessions virtuals.

Activitats d’aplicació realitzades.

Reavaluació

Requisits: Tenir una nota igual o inferior a 4,9. Els estudiants amb "No presentat" no tenen dret a reavaluació.

Procediment: Serà personalitzat per cada estudiant que es presenti a la reavaluació i prèviament s’acordarà el procediment amb la professora. En cas d’haver de presentar tasques o fer algun examen, es realitzaran durant la primera quinzena de setembre.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

Avaluaciˇ ˙nica

Aquesta assignatura no admet avaluació única.