Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Elaboraciˇ de Projectes d'Investigaciˇ Educativa i Social

Codi de l'assignatura: 570728

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Marta Sabariego Puig

Departament: Departament de MŔtodes d'Investigaciˇ i Diagn˛stic en Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

1

 

-  Seminari

Presencial

 

24

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Capacitat de recercar en l’àmbit de l’educació i social.

Capacitat de planificar un procés de recerca en totes les seves fases i respectant les normes ètiques.

Capacitat crítica per reconèixer els criteris de qualificació i acceptació d’un treball d’investigació

Actitud col·legial i processos col·laboratius.

Treballar en equip acomplint les responsabilitats pròpies, afavorint el desenvolupament del grup i l’aprenentatge dels seus membres.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Comprendre els elements claus de la recerca aplicada a l’àmbit educatiu i social.

Analitzar els fonaments epistemològics de la recerca educativa i social.

Analitzar els diversos tipus de problemes que es poden plantejar sobre un mateix tema de recerca.

Establir una fonamentació teòric-pràctica en el camp de la investigació.

Conèixer les principals tendències, models i estratègies en la recerca educativa que permeti una anàlisi de diferents pràctiques.

 

Referits a habilitats, destreses

Desenvolupar cerques documentals.

Aplicar els recursos propis de l’escriptura científica i la seva exposició pública.

Planificar un projecte de recerca en el marc de les tradicions científiques educatives i socials.

Seleccionar els mètodes, les tècniques de recollida i anàlisis de dades adequades a les necessitats d’informació i al context.

Reconèixer els criteris de qualificació i acceptació d’un treball d’investigació

 

Referits a actituds, valors i normes

Assumir els aspectes deontològics presents en els projectes de recerca.

Interioritzar una actitud de recerca permanent per analitzar obstacles i aportar solucions als problemes de l’educació.

Desenvolupar una actitud de treball col·laboratiu.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La Recerca educativa i social

*  

Iniciació a la investigación educativa i social. El procés d’investigació. Principals metodologies de recerca

 

2. La construcciˇ d’un projecte d’investigaciˇ

*  
Selecció i formulació d’un problema d’investigació.
Delimitació de descriptors i de la recerca documental.
Presentació i explotació dels recursos d’informació als que es poden accedir des de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Gestió informàtica de la bibliografia i la documentació.
Primeres decisions per establir el marc conceptual.
Principals metodologies de recerca: estudis exploratoris i descriptius i orientats a la comprensió. Estudis de comprovació d’hipòtesis i orientats al canvi.
Problemes Recollida de dades. Anàlisi i interpretació.
Presentació de proyectes d’investigació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs es planteja com eminentment participatiu mitjançant lectures, treball individual i en petit grup, reflexions i posades en comú en gran grup. Les sessions compaginaran la teoria amb el treball pràctic.

Les sessions pràctiques de recerca documental es faran a l’aula d’ordinadors de la Biblioteca del Campus Mundet.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Els criteris i sistemes d’avaluació previstos són els següents:

L’elaboració de 2 productes vinculats a la planificació d’un projecte de recerca:

- Projecte de cerca documental a partir d’un tema. (40%)

- Proposta del projecte de recerca (60%)

Reavaluació: En aquells casos en què la nota final no arribi a 5 l’estudiantat podrà presentar-se a la reavaluació de la part suspesa. No presentar-se a l’avaluació en la data prevista impedeix la reavaluació.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).