Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Polítiques Socials, Desenvolupament Humà i Inclusió Social

Codi de l'assignatura: 571224

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Asuncion Llena Berñe

Departament: Departament de Teoria i Història de l'Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

És recomana fer una lectura prèvia dels documents següents:

Montagut, T. (2008). Política Social. Una introducción. Barcelona: Editorial Ariel

Dubois, A (2006). el paradigma del desarrollo humano como alternativa. Una reflexión hacia delante y desde atrás. Recuperado en

http://www.reduniversitaria.es/ficheros/Alfonso%20Dubois.pdf

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CG2 - Reconèixer i valorar qüestions i elements relacionats amb el desenvolupament humà i la inclusió social a les polítiques i les intervencions socials i educatives.

CG7 - Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigorosa orientada a la reflexió ia la presa de decisions.


CE2 - Dissenyar pautes per intervenir en els processos de consolidació i desenvolupament de xarxes socials que facilitin el suport mutu i la participació social, impulsant un concepte de ciutadania crítica i responsable.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Facilitar l’adquisició de coneixements aprofundits i el desenvolupament d’una perspectiva crítica en relació amb les característiques de la societat actual, incidint especialment en els processos de globalització i canvi i l’impacte que tenen en la configuració i el desenvolupament de polítiques, intervencions i accions socials i educatives. Es pretén que els estudiants construeixin un marc de reflexió que els serveixi de referent per prendre decisions relacionades amb la recerca, la innovació i la intervenció social i educativa.

Facilitar l’adquisició de coneixements aprofundits en relació a les polítiques socials i els seus diferents models, com a perspectiva o marc referencial i com a context per a la recerca, la innovació i la intervenció social i educativa, incidint especialment en que siguin referents per el disseny i la implantació de polítiques i estratègies participatives per la inclusió i el desenvolupament humà.

 

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Aproximació conceptual : relacions humanes, estructura social i desigualtats

*  Es fa un recorregut per diferents corrents de pensament que generen models de relacions socials hegemòniques a la societat actual i formes d’organitzar-nos

la desigualtat social en la societat actual.

2

.El desenvolupament i els seus diferents cognoms: Mirades sobre el desenvolupament "humà"

*  La idea de desenvolupament i com es distribueix el món segons aquest concepte. Noves formes d’entendre el desenvolupament humà i les seves impliacions en el disseny de polítiques

3

Les polítiques socials. Transformació o reproducció.

*  El paper del les polítiques socials com instruments de control i reproducció de les desigualts o com elements per la transformació i el canvi. Repenbsar el paper de lesp olítiques socials

4

La inclusió social, les polítiques d’inclusió social, interseccionalitat i desenvolupament humà

*  Implicacions del concepte d’inclusió i de desenvolupament humà en el disseny de polítiques socials. La mirada des de la interseccionalitat per la lluita per superar les desigualtat i aconseguir justícia social

5

Ètica o la decisió humana en el devenir del món.

*  Més enllà de la política social  i més enllà dels models socials i de desenvolupament, l’ètica representa "prende part" en el futur. Aquesta i l’educació hi tenen un paper fonamental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de treball d’aquesta assignatura combina les exposicions de la professora amb debats i exposicions des de l’alumnat. Es proporcionen un seguit de textos i altres materials per a analitzar (pel.lícules, petits vídeos, etc.) i es plantegen els debats. L’alumnat ha de treballar individualment i en grup, segons els temes, i al final ha de poder fer una síntesi, en forma de petit assaig , sobre alguna de les qüestions tractades a triar per part de cada alumne/a.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura és presencial. Es obligatori el 80% d’assistència per superar l’assignatura

Es presentaran 2 evidències avaluatives. Una de les quals estarà en relació amb l’assignatura de intervencions en el propi context.

evidencia 1.- Reflexió al voltant d’unes preguntes que s’entregaran el primer dia de classe que te un valor de 50%

evidencia 2.-  Es presentarà un petit informe en el que s’elaborarà un anàlisi de les polítiques que estan en joc en el context on es faci l’assignatura d’intervenció en el propi context. Els estudiants que no facin l’assignatura faran un treball de reflexió sobre un cas concret 50%

Per a aprovar l’assignatura cal haver presentat i aprovat les dues evidències.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Adelantado, José (coord.) (2000): Cambios en el Estado del bienestar, Icaria, Barcelona.   Enllaç

Ramonet, Ignacio (2009): La crisis del siglo. El fin de una era del capitalismo financiero, Icaria, Barcelona.  Enllaç

George, susan (2010): Sus crisis, nuestras soluciones, Icaria-IntermonOxfam, Barcelona.  Enllaç

Moreno, amparo (1986): El arquetipo viril protagonista de la historia.Ejercicios de lectura no adrocéntrica, Ed. La Sal, Barcelona (Editorial Horas y horas -Madrid).  Enllaç

Sennett, Richard (2008): La cultura del nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona.  Enllaç

Sennett, Richard (2000): La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona.  Enllaç

Riechmann, Jorge (coord.) (1999): Necesitar, desear, vivir. sobre necesidades, desrrollo humano, crecimiento económico y sustentabilidad, La Catarata, Madrid.  Enllaç

Taibo, Carlos (2010): Su crisis y la nuestra. Un panfleto sobre decrecimiento, tragedias y farsas, La Catarata, Madrid.  Enllaç

Taibo, Carlos (dir.) (2010): Decrecimientos.Sobre lo que hay que cambiar en la vida cotidiana, La Catarata, Madrid.  Enllaç

Nussbaum, M. (2002). Las Mujeres y el desarrollo humano : el enfoque de las capacidades. Barcelona: Herder  Enllaç

Cortina, A. (2017) Aporafobia, el rechazo del pobre. Un deafío para la democracia. Paidós ed, Madrid

Hatibi, M. (2018). Mira’m als ulls. No és tan difícil entendre´ns. Random House, Barcelona

Article

Goñalons P. y Marx Ferree, M. (2014) Practicando la interseccionalidad en España. Quaderns de Psicologia, 2014, Vol.16, Nº 1, pp 85-95

Quiñones, M.; y  Supervielle, M.  (2009): ¿Es posible concebir políticas de inclusión social alternativas? En Psicoperspectivas,, Vol. 8, Nº. 2, 2009 págs. 57-81

Goñalons, P. y Marx Ferree, M. (2012) Practicando la interseccionalidad en España

Investigaciones Feministas, 2012, vol 3 203-222