Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Convivència Social i Cultura de Pau

Codi de l'assignatura: 571231

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Marta Burguet Arfelis

Departament: Departament de Teoria i Història de l'Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

15

 

 

Competències que es desenvolupen

 

- CG4 Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

- CG8 Resoldre els problemes generats en contexts relacionats amb l’àrea d’estudi.

            - CE1 Analitzar, planificar i avaluar processos cooperatius en el marc de l’acció comunitària i educativa, orientats a la millora i a la creació de condicions positives de convivència en el context social de caire públic.

            - CE6 Identificar, analitzar i dissenyar indicadors de qualitat i de bones pràctiques en les intervencions socials i educatives.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir els coneixements bàsics dels diferents discursos de pau emmarcats en entorns culturals diversos.

Conèixer els valors propis de les diferents formes de convivència pacífica.

Treballar conceptes de pau i conflictes des de diferents perspectives culturals.

 

Referits a habilitats, destreses

Saber diferenciar els diferents discursos sobre pau i conflictes que els diferents paradigmes teòrics han estudiat.

Adquirir habilitats per identificar els valors propis de la cultura de pau emergents en la convivència social.

Potenciar destreses per aplicar projectes de convivència social pacífica.

 

Referits a actituds, valors i normes

Aplicar valors propis de la cultura de pau, en diferents contextes de convivència social.

Mostrar una actitud oberta a les aportacions teòriques i pràctiques per facilitar l’aprenentatge.

Aplicar actituds de cooperació, diàleg, consens, coneixement i respecte per la diferència, en relació a les formes de convivència plurals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Cultura de la pau

*  Discursos sobre la pau.

Epistemologia de la pau. Fonaments teòrics.

1.1. Aproximació als discursos de cultures de pau.

Epìstemologia de la pau. Fonaments teòrics.

 

2. 2. La qüestió del conflicte

*  Perspectives en relació els conflictes.

Estils de comportament i relacions.

 

3. 3. La convivència com repte

*  Aposta antropològica.

Aposta axiològica.

Paradoxes, reptes i cosmovisions.

La co-construcció de la convivència com a espai de relació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Cada sessió tindrà part de contingut teòric i part de seminari de lectures que els alumnes portaran fetes. En algunes sessions es faran dinàmiques per facilitar els coneixements i la reflexió sobre els continguts. Es comptarà amb suport de lectures obligatòries pel seminari i de visionat documental.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació tindrà caràcter continuat. Es requereix l’assistència obligatòria al 80% de les classes. S’avaluarà la participació activa a les sessions, en els debats i activitats d’aula proposades, així com els treballs grupals. A banda, es demanarà un treball individual a entregar. 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

Avaluació única

No hi ha avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aguirre, Mariano (1996) Los dias del futuro. Icaria. Barcelona.  Enllaç

Arendt, Hannah (2003) Eichman en Jerusalem: Un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen. Barcelona.  Enllaç

Edició de 2004  Enllaç

BURGUET, M. (2012). “Aprender a vivir juntos para una cultura de la paz“, en Vinyamata, E. (coord.) Vivir y convivir en paz. Barcelona, Graó.

Burguet, M. (1999): El educador como gestor de conflictos. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Burguet, M.; Bueno, D. (2014). Educació per a una cultura de pau. Una proposta des de la pedagogia i la neurociència. Barcelona, Universitat de Barcelona.

Comins, I. (2008). La ética del cuidado y la construcción de la paz. Barcelona, Icaria.

Fisas, V. (1998). Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona, Icaria.

Galtung, Johan. (1985) "Sobre la paz". Fontamara. Barcelona  Enllaç

  Adquirint-se

Martínez Guzmán, V. (2005): Podemos hacer las paces. Reflexiones éticas tras el 11-S y el 11-M. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Galtung, Johan (1995) Investigaciones teóricas sociedad y cultura contemporáneas. Tecnos. Madrid.  Enllaç

Lederach, J.P. (2007). La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz. Bilbao, Gernika Gogoratuz.

Martínez Guzmán, V. (2001). Filosofía para hacer las paces. Barcelona, Icaria.

Singer, P. (2012). Los ángeles que llevamos dentro. Barcelona, Paidós.

Capítol

BURGUET, M. (2003). “Ante el conflicto… una apuesta por la educación”, en Vinyamata, E. (coord.): Aprender del conflicto. Conflictología y educación. Barcelona, Graó.

Article

Burguet, M. (2009). "Apuesta ética por una ciudadanía plural", a Ars Brevis: Anuario de la Cátedra Ramon Llull Blanquerna 15: 25-38.

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Facultat d’Educació

Passeig de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona

Tel. 934 035 118

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES1

 

Especificar a través d’aquesta fitxa la informació bàsica de l’assignatura i els aspectes que previsiblement es veuran afectats amb la suspensió de la docència presencial.

 

TITOL DE L’ASSIGNATURA: CONVIVENCIA SOCIAL I CULTURA DE PAU

GRUP:                                               PROFESSOR/A: Marta Burguet Arfelis

 

Bloc temàtics i/o continguts

  1. Cultura de la pau

1.1.Discursos sobre la pau.

1.2.Epistemologia de la pau. Fonaments teòrics.

1.3.Aproximació als discursos de cultures de pau.

1.4.Epistemologia de la pau. Fonaments teòrics

2. La qüestió del conflicte

  1. Perspectives en relació els conflictes.
  2. Estils de comportament i relacions.


     3.   La convivència com a repte
  1. Aposta antropològica.
  2. Aposta axiològica.
  3. Paradoxes, reptes i cosmovisions.
  4. La co-construcció de la convivència com a espai de relació.


Metodologia i activitats formatives alternatives

Cada sessió tindrà part de contingut teòric i part de seminari de lectures que els alumnes portaran fetes. Els continguts es compartiran a través de la plataforma BB Collaborate que el campus virtual permet. Es comptarà amb suport de lectures obligatòries pel seminari i de visionat documental que es compartirà per la mateixa plataforma.

 

L’avaluació tindrà caràcter continuat. Es requereix l’assistència obligatòria al 80% de les sessions virtuals. S’avaluarà la participació activa a les sessions, en els debats i activitats d’aula proposades, així com els treballs grupals que també es faran per la plataforma BB Collaborate. A banda, es demanarà un treball individual a entregar. 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

 Avaluació única

No hi ha avaluació única.