Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Participaciˇ Social i Innovaciˇ en la Intervenciˇ Social i Educativa

Codi de l'assignatura: 571233

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Ana Maria Novella Camara

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

25

 

 

Recomanacions

 

En aquesta assignatura optativa donat la metodologia de docència és important l’assistència regular a classe, així com dins de l’horari de classe poder assistir a un centre d’intervenció socioeducativa. En algunes sessions s’avançarà en el treball grupal .

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CG1 - Analizar dinámicas sociales y educativas aplicando modelos teóricos comprensivos, de tal forma que se manifieste un conocimiento profundo de los procesos implícitos y explícitos que se dan en estas dinámicas.

CG3 - Diagnosticar, planificar y evaluar acciones desarrolladas en el marco de las instituciones que intervienen en los ámbitos sociales y educativos.

CG4 - Formular propuestas para promover acciones institucionales orientadas a facilitar los procesos de inclusión social y educativa para permitir incrementar la cohesión social en un contexto de mayor justicia social.

CG5 - Aplicar habilidades y actitudes relacionales que permitan establecer relaciones satisfactorias con los demás orientadas al desarrollo de acciones de promoción social y personal.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


- Conèixer i aprendre dels referents i models actuals, de les experiències i de les innovacions existents i saber aplicar aquests coneixements de referència a la pràctica professional quotidiana
 
- Conèixer les innovacions que actualment tenen lloc en el camp de la participació social.
 
- Adquirir uns coneixements que facilitin la detecció i anàlisi dels processos de canvi, aconseguint una actitud oberta i positiva envers aquests processos per tal de poder-s’hi adaptar.

 

Referits a habilitats, destreses


- Desenvolupar les capactitats pel disseny, planificació i gestió de programes o serveis en el camp de la participació social que s’ajustin al marc legal vigent, però que incorporin també la innovació, la creativitat i les possibilitats de canvi i transformació.

 

Referits a actituds, valors i normes


- Reconèixer els valors i principis étics implicats en l’acompanyament de processos de participació social

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1. El disseny i aplicaciˇ d’un projecte participatiu.

*  
1.1. La definició del projecte participatiu
1.2. Les fases del procés
1.3. El diagnòstic com a punt de partida
1.4. El projecte i l’acció col·lectiva
1.5. Avaluar i redefinir el projecte col·lectiu
 

2. 2. Marc de referŔncia de la participaciˇ social

*  
2.1. Comunitat, política, educació i ciutadania participativa
2.2. Què volem dir quan diem participació? Significar i negociar el concepte
2.3. Per què participar? Qui volem que participi? Com?
2.4. Tipus de participació: simple, consultiva, projectiva i metaparticipació
2.5. Les potencialitats i els límits de la participació

3. 3. Acompanyament de la participaciˇ

*  
3.1. Condicions de la participació social.
3.2. Estratègies de deliberació.
3.3. Els consells d’infants, experiència d’acompanyament,
3.4. El paper del professional de la intervenció socioeducativa

4. 4. Innovaciˇ i creativitat

*  4.1. El Taller com espai per a posar en joc la participació

4.2. El codisseny com a proposta per la innovació col.laborativa

4.3. L’art com a estratègia de transformació social

5. 5. Taller de reflexiˇ i d’innovaciˇ

*  Posada en comú i reflexió entorn dels projectes d’innovació en participació social treballats pel grup d’estudiants

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es desenvolupa a través de tres tipus d’activitats formatives:

1. Sessions a l’aula i sessions en un centre educatiu on fer desenvolupar una innovació educativa (24 hores)

Aquestes sessions implicaran:

- treball de continguts per part del grup classe, lectures, anàlisi d’experiències, treballs d’aula i debat presencial

- Taller de cocreació d’una iniciativa que amplifiqui les oportunitats de participació d’un grup de persones. Les sessions han de permetre anar avançant en el desenvolupament de la iniciativa perquè aquesta es pugui aportar al grup de persones. L’aportació ha de facilitar que el grup, amb qui es treballa, es qüestionin com participen i com poden amplificar les seves possibilitats de participació. Aquesta cocreació s’articularà amb relació amb el grup com a mínim en una sessió conjunta.

2.Treball dirigit i avaluació (20 hores)

Els estudiants aniran desenvolupant el disseny d’una innovació durant el període de classe i fins a la data d’entrega del treball amb el seguiment d’un dels professors referents de l’assignatura. Així com amb el suport de la resta del grup classe. El treball és grupal i implica (disseny, aplicació i reflexió).

3. Treball autònom de l’estudiant (22,5 hores)

Els estudiants hauran d’aprofundir en els continguts treballats a classe a través de la lectura de la bibliografia recomanada i aplicar-los en la realització del seu treball de curs. Així com d’una breu reflexió de com amplifica les seves competències amb l’ús dels aprenentatges de l’assignatura i el màster.

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Per poder superar l’assignatura és imprescindible participar a les sessions de treball a l’aula i al centre educatiu (Assistència més del 80%). També s’ha de superar dos evidències: un treball grupal de curs (extensió aproximada de 8 pàgines)  que consistirà en un informe del taller de cocreació que hagin desenvolupat en el un dels grups del centre educatiu. disseny d’una innovació d’un procés participatiu en una intervenció social. I un treball individual que consisteix en l’anàlisi de l’evolució competencial que l’estudiant ha desenvolupat en el tanscurs del projecte formatiu de l’assigantura.

En la penúltima i en la darrera sessió de treball es farà un “Taller de reflexió i avaluació dels processos cocreats” amb la finalitat de compartir les valoracions del procés i les propostes creades per facilitar els avanços en el grup. La sessió serà una reunió de treball del grup classe on facilitar la identificació d’elements implicats en la innovació de la participació en pràctiques d’acompanyament socioeducatiu. La presentació serà d’entre 15 i 20 minuts, posteriorment obrirem un espai per anar sumant elements reflexius. El treball final s’haurà de presentat per escrit abans d’una data acordada amb el grup classe (treball individual abans mencionat).

Per establir la qualificació final es ponderaran les següents evidències d’avaluació de la següent manera:

- Informe del taller de cocreació: 80% (és imprescindible redactar-ho en clau professional per lliurar-ho al centre perquè continuïn amb el procés)

-  Reflexió individual sobre els aprenentatges obtinguts i el desenvolupament competencial assolit 20%

La reavaluació consistirà en presentar alguna de les evidències d’avaluació presentada i avaluada com insuficient.

ATENCIÓ:


La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).


 La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

Avaluaciˇ ˙nica

No hi ha avaluació única

 

 

 

 

ADAPTACIË DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOC╚NCIA EN L═NIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Bloc temàtics i/o continguts

 • La participación infantil y sus condiciones.
 • El profesional que acompaña la participación social y la innovación social y educativa.

   

  Metodologia i activitats formatives alternatives(Indicar breument les activitats proposades)

** Visionar el vídeo

La infancia que ejerce el derecho a la ciudad. Francesco Tonnuci

** Lectura de miércoles 4 de marzo

Participació infantil i juvenil. Experiències del projecte Laboratori d’Acció i Innovació Educativa

** Lecturas para profundizar en los contenidos de miércoles 11 de marzo:

Trilla, J., y Novella, A. (2001). Educación y participación social de la infancia. Revista Iberoamericana de Educación, 26, 137-164.

Trilla, J., y Novella, A. (2011). Participación, democracia y formación para la ciudadanía. Los consejos de infancia. Revista de Educación, 356, 23-43

Agud, I., Novella, A., y Llena, A. (2014). Conditions for an effective children’s participation, according to children’s voices. Revista de Cercetare ║i Interven■ie SocialŃ, 46, 9-21.

Novella, A. y Llena A. (2018a) (coord.). Impulso de la participación de la infancia en los servicios y proyectos municipales. Documento marco. Ayuntamiento de Barcelona. (catalán, inglés) p. 29-37

 

Para suplir la sesión que no haremos a nivel presencial 18 de marzo os propongo:

 

ACTIVIDAD 1. TAREA COLECTIVA

 • Cerrar conjuntamente el documento que presentaríamos a l’Associació Rosa Sensat mediante el drive colectivo:

  · Las condiciones para fomentar la participación infantil

  · Las diferentes estrategias que proponemos (Cada equipo introduce la suya. Recordar que han de aparecer los siguientes contenidos: qué proponemos; por qué lo proponemos (justificación); listado de acciones que porponemos con una breve descripción de qué es y cómo se pueda alcanzar. No olvidéis poner el nombre de los integrantes del equipo).

   

  ACTIVIDAD 2. TAREA INDIVIDUAL
 • Elaborar individualmente “Reflexiones sobre el perfil profesional para acompañar la participación social y la innovación social y educativa”


 

Lectura facilitadora.

ALFREDO ASTORGA Y DIEGO PÓLIT. El promotor de la participación infantil y juvenil*

 

Otras lecturas recomendadas para ampliar en la asignatura:

 

Repensar la participación de la ciudadanía en el mundo local. Diputación de Barcelona

p.26-36

 

Avaluació

La evaluación de la asignatura no queda alterada.

Estará conformada por la actividad colectiva (60%) y trabajada por todos y todas. Así como, por un trabajo reflexivo individual (40%). Las dos evidencias se entregarán el 18 de abril.

Observacions 

** Sólo quedo pendiente una sesión presencial

 


[1]             Cal publicar aquesta fitxa al campus virtual de cada assignatura i enviar una còpia al director/a de departament i al cap d’estudis corresponent.