Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Planificaciˇ, la Gestiˇ i l'Avaluaciˇ dels Serveis Socials

Codi de l'assignatura: 571234

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Josep Maria Torralba Rosello

Departament: Unitat de Formaciˇ i Recerca de Treball Social

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials

30

 

-  Seminari

 

30

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge aut˛nom

35

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CG3- Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius.

 

CG4- Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per tal de permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

 


CG6- Identificar, valorar i planificar elements a tenir en compte per treballar i per dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.

 


CG8- Resoldre els problemes generats en contextos relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Definir els conceptes relacionats amb els serveis socials i analitzar-los.

 

- Analitzar el concepte de necessitat social i relacionar-lo amb els grups o col.lectius diana dels serveis socials, les àrees d’actuació i els diversos nivells d’intervenció.

 


- Conèixer els Sistemes de Protecció Social a Catalunya, i les diferències entre els diversos sistemes.

 

- Conèixer el Sistema Públic de Serveis Socials (recursos, programes i serveis) i analitzar-ne la seva resposta per tal d’atendre les diverses necessitats i problemes socials.

 


- Analitzar diversos models i experiències de serveis socials de proximitat.

 


- Identificar les característiques i el funcionament del serveis socials en els territoris.

 


- Conèixer i aplicar la metodologia i les fases de la planificació i l’avaluació en els programes socials.

 

Referits a habilitats, destreses


- Ser capaç d’analitzar i reflexionar sobre els continguts assolits al llarg de l’assignatura.

 


- Ser capaç de relacionar els conceptes teòrics amb les experiències pràctiques i projectes desenvolupats en els serveis socials.

 


- Ser capaç de comprendre i analitzar el paper dels serveis socials de proximitat en el context actual de les polítiques socials.

 


- Ser capaç de formular interrogants en els temes relacionats amb els serveis socials i aprendre a trobar-hi diverses solucions.

 

Referits a actituds, valors i normes


- Mostrar una actitud crítica i innovadora en relació amb els problemes socials i la seva resolució des dels serveis socials.

 

- Entendre els dilemes ètics que els professionals dels serveis socials es plantegen i reflexionar sobre les seves respostes davant les necessitats socials.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc 1. Els serveis socials com a quart pilar de l’Estat de Benestar.

1.1. Dimensió conceptual i operativa dels serveis socials.

1.2. Els Sistemes de Protecció Social dins de l’Estat de Benestar.

1.3. El Sistema de Serveis Socials: anàlisi i relació amb els altres Sistemes de Protecció Social.

1.4. Àrees d’actuació, objectius i població diana dels serveis socials.

1.5. Formes de provisió i fonts de finançament en la despesa dels serveis socials.

2. Bloc 2. El Sistema P˙blic i Privat de Serveis Socials.

2.1. Els serveis socials a Catalunya: competències, organització i gestió del Sistema Públic de Serveis Socials. La Llei 12/2007, de Serveis Socials.

2.2. Prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials: Catàleg de prestacions i serveis i Cartera de Serveis Socials. Decret 142/2010, pel qual s’aprova la Cartera 2010-2011.

2.3. Drets i deures dels usuaris dels serveis socials.

2.4. Els serveis socials en el sector privat: entitats d’iniciativa social i mercantil, i entitats prestadores de serveis socials.

2.5. Requisits i obligacions de les entitats titulars prestadores de serveis socials.

3. Bloc 3. La planificaciˇ dels serveis socials.

3.1. Reflexions inicials sobre la planificació i l’avaluació aplicades als programes socials.

3.2. Necessitats socials: tipologies i metodologies d’identificació i valoració.

3.3. Distinció entre pla, programa i projecte.

3.4. Distinció entre finalitat, objectius, metes i indicadors.

3.5. Metodologia i fases de planificació de programes socials.

4. Bloc 4. Planificaciˇ i proximitat.

4.1. Els serveis socials de proximitat com a forma d’atenció a les persones.

4.2. Els Serveis Socials Bàsics: competències, organització i gestió, el treball interdisciplinar i la dimensió comunitària.

4.3. Eines de planificació aplicades als Serveis Socials Bàsics: Pla estratègic de Serveis Socials i Pla director de Serveis Socials Bàsics.

4.4. Transversalitat i treball en xarxa en els territoris.

4.5. Experiències innovadores en l’organització dels serveis socials de proximitat.

5. Bloc 5. Conceptes generals sobre l’avaluaciˇ dels serveis socials.

5.1. Concepte d’avaluació.

5.2. Objectius d’una avaluació.

5.3. L’avaluació com a etapa en el procés de planificació d’un programa i modalitats d’avaluació segons el moment en què es fa.

5.4. Parts implicades en tota avaluació.

5.5. Fases d’un procés d’avaluació.

5.6. Caracterització de l’avaluació de serveis i programes socials.

6. Bloc 6. La planificaciˇ i l’avaluaciˇ com a instruments de millora i d’optimitzaciˇ dels serves socials.

6.1. Les dimensions de control i de canvi social implícites en tot procés d’avaluació.

6.2. Aspectes que cal considerar pel que fa a la valoració de les dimensions de control i de canvi social.

6.3. Implicacions d’un model democràtic, social i participatiu d’avaluació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura seguirà una metodologia de tipus seminari amb l’articulació de classes teorico-pràctiques, seguides d’activitats més participatives per part dels estudiants:

  • Classes a l’aula: preten ser un espai que partirà d’exposicions teòriques per part del professorat i situacions i experiències pràctiques aportades tant pel professorat com pels estudiants.
  • Activitats tutoritzades: lectures, anàlisi i resolució de casos pràctics per mitjà de tutoria presencial (individual o grupal) o mitjançant el campus virtual del curs.
  • Taula rodona amb experts: l’assignatura finalitzarà amb una taula rodona formada per professionals experts en la planificació, gestió i avaluació dels serveis socials per tal que puguin aportar el seu coneixement i experiència en la temàtica de l’assignatura. Després de les presentacions dels diversos professionals participants a la taula, els estudiants podran formular preguntes i plantejar temes de debat que enriqueixin i completin els objectius d’aprenentage de l’assignatura.

 

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

  • Per tal d’aprovar l’assignatura, és obligatòria la seva assistència en un 80% de les sessions que es realitzin dins del seguiment de l’assignatura. Es portarà un control de l’assistència dels estudiants en cada sessió programada.
  • La modalitat d’avaluació de l’assignatura serà continuada mitjançant la realització de dos exercicis pràctics vinculats amb els conceptes teòrics i les situacions i experiències pràctiques aportades tant pel professorat com pels estudiants. Cada exercici ponderarà el 50% de qualificació de l’assignatura, i es concretaran a l’inici de les classes de l’assignatura. Es fixarà la data pel lliurament dels dos exercicis a l’inici de la docència de l’assignatura, d’acord amb el calendari acadèmic del curs 2019-2020 aprovat per la Facultat d’Educació, en relació al període de tancament de l’avaluació continuada de les assignatures de segon semestre.

  • Reavaluació: la reavaluació de l’assignatura es realitzarà d’acord amb el calendari acadèmic del curs 2019-2020 aprovat per la Facultat d’Educació. Per accedir a la reavaluació, els estudiants hauran d’haver lliurat al professorat com a mínim un dels dos exercicis pràctics de l’assignatura.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

No hi ha modalitat d’avaluació única de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aguilar, M.;Ander-Egg, E. (1992) Evaluación de servicios y programas sociales. Madrid: Siglo XXI. (complementària)  Enlla├ž

Ajuntament de Barcelona (2009) Model de Serveis Socials Bàsics. Una aposta per repensar i millorar l’Acció Social territorial des de l’Administració local. Àrea d’Acció Social i Ciutadania. (bàsica)  Enlla├ž

Aleman,C.;Trinidad,A. (2012) Evaluación de servicios sociales. Madrid: Civitas. (bàsica)  Enlla├ž

Amezcua, M.;Jiménez Lara, A. et al. (1996) Evaluación de programas sociales. Madrid: Díaz de Santos. (complementària)  Enlla├ž

Casado, D. (2001) Manual de Servicios Sociales. Madrid: Editorial CCS. (bàsica)  Enlla├ž

Ediciˇ de 2003  Enlla├ž

Casado, D.;Fantova, F. (2007) Perfeccionamiento de los Servicios Sociales en España. Madrid: Cáritas Diocesana -Fundación FOESSA. (complementària)  Enlla├ž

Castillo, M.;Gómez, M.;Bretones, E. (2010) Planificació i avaluació en el camp de l’educació social. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. (complementària)  Enlla├ž

Dieguez, A.J. (2002) Diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa y trabajo social comunitario. Buenos Aires: Espacio Editorial. (complementària)  Enlla├ž

Diputació de Barcelona (2008) Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la infància i l’adolescència des dels Serveis Socials Bàsics. Barcelona: Àrea de Benestar Social. (bàsica)  Enlla├ž

Fantova, F. (2008) Sistemas Públicos de Servicios Sociales: nuevos derechos, nuevas respuestas. Bilbao: Universidad de Deusto. (bàsica)  Enlla├ž

Fernández García, T.;Ares, P. (coords.) (2002) Servicios sociales: dirección, gestión y planificación. Madrid: Alianza Editorial. (bàsica)  Enlla├ž

Garcia Herrero, G. (2006) Manual práctico para elaborar proyectos sociales. Madrid: Siglo XXI. (complementària)  Enlla├ž

Gómez Serra, M. (2004) Evaluación de los servicios sociales. Barcelona: Gedisa. (bàsica)  Enlla├ž

Pelegrí, X. (2004) Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer. (complementària)  Enlla├ž

Pelegrí, X. et al. (2011) Els Serveis Socials a Catalunya: aportacions per al seu estudi. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida. (bàsica)  Enlla├ž

Subirats, J. (dir. (2007) Los Servicios Sociales de Atención Primaria ante el cambio social. UAB: IGOP. (complementària)  Enlla├ž

Legislaciˇ

Catalunya. Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.5738 de 20/10/10, pp.76196-76312 (bàsica)  Enlla├ž

Catalunya. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4990 de 18/10/07, pp. 37788-37839 (bàsica)  Enlla├ž

CapÝtol

Fernández del Valle, J. (1995) "Evaluación de programas en servicios sociales" en Fernández Ballesteros, R. (ed.) Evaluación de programas. Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis, 207-239 (complementària)  Enlla├ž

Article

Bayarri, V. (2006) Las entitats no lucratives i de voluntariat en la gestió dels serveis socials. Educación Social: Revista de Intervención Socioeducativa, 34, 2-9 (complementària)  Enlla├ž

Botey, J. (2013) Passat, present i futur de l’Estat del Benestar. La intervenció dels serveis socials i el treball social. Revista de Treball Social, 200, 9-25  (bàsica)  Enlla├ž

Figueras, C. (2009) Nuevos tiempos para los servicios sociales y para los profesionales. Revista de Servicios Sociales y Política Social, 86, 91-94 (complementària)  Enlla├ž

Gómez Serra, M. (2002) La evaluación de servicios y programas sociales: ¿un elemento de control de de transformación de la acción social? Revista de Servicios Sociales y Política Social, 57, 81-93 (bàsica)  Enlla├ž

Matulic, V. (2004) El reto pendiente del siglo XXI: Los Servicios Sociales de Proximidad. Revista de Treball Social, 176, 57-69 (complementària)  Enlla├ž

Montserrat, J. (1994) Les fonts de finançament de la despesa en serveis sociales. Fòrum: Revista d’Informació i Investigació Socials, 2, 2-9 (complementària)  Enlla├ž

Torralba, J.M. et al. (2008) Una mirada a punts crítics de la nova Llei de Serveis Socials. Revista de Treball Social, 139, 87-97 (bàsica)  Enlla├ž

Vilà, A. (1999) El derecho a los servicios sociales: ¿mito o realidad? Quaderns de Serveis Socials, 14, 8-18 (complementària)  Enlla├ž