Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Planificaciˇ, la Gestiˇ i l'Avaluaciˇ dels Serveis Socials

Codi de l'assignatura: 571234

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Josep Maria Torralba Rosello

Departament: Unitat de Formaciˇ i Recerca de Treball Social

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Seminari

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge aut˛nom

35

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

CG3- Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius.

 

CG4- Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per tal de permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

 


CG6- Identificar, valorar i planificar elements a tenir en compte per treballar i per dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.

 


CG8- Resoldre els problemes generats en contextos relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Definir els conceptes relacionats amb els serveis socials i analitzar-los.

 

- Analitzar el concepte de necessitat social i relacionar-lo amb els grups o col.lectius diana dels serveis socials, les àrees d’actuació i els diversos nivells d’intervenció.

 


- Conèixer els Sistemes de Protecció Social a Catalunya, i les diferències entre els diversos sistemes.

 

- Conèixer el Sistema Públic de Serveis Socials (recursos, programes i serveis) i analitzar-ne la seva resposta per tal d’atendre les diverses necessitats i problemes socials.

 


- Analitzar diversos models i experiències de serveis socials de proximitat.

 


- Identificar les característiques i el funcionament del serveis socials en els territoris.

 


- Conèixer i aplicar la metodologia i les fases de la planificació i l’avaluació en els programes socials.

 

Referits a habilitats, destreses


- Ser capaç d’analitzar i reflexionar sobre els continguts assolits al llarg de l’assignatura.

 


- Ser capaç de relacionar els conceptes teòrics amb les experiències pràctiques i projectes desenvolupats en els serveis socials.

 


- Ser capaç de comprendre i analitzar el paper dels serveis socials de proximitat en el context actual de les polítiques socials.

 


- Ser capaç de formular interrogants en els temes relacionats amb els serveis socials i aprendre a trobar-hi diverses solucions.

 

Referits a actituds, valors i normes


- Mostrar una actitud crítica i innovadora en relació amb els problemes socials i la seva resolució des dels serveis socials.

 

- Entendre els dilemes ètics que els professionals dels serveis socials es plantegen i reflexionar sobre les seves respostes davant les necessitats socials.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bloc 1. Els serveis socials com a quart pilar de l’Estat de Benestar.

1.1. Dimensió conceptual i operativa dels serveis socials.

1.2. Els Sistemes de Protecció Social dins de l’Estat de Benestar.

1.3. El Sistema de Serveis Socials: anàlisi i relació amb els altres Sistemes de Protecció Social.

1.4. Àrees d’actuació, objectius i població diana dels serveis socials.

1.5. Formes de provisió i fonts de finançament en la despesa dels serveis socials.

2. Bloc 2. El Sistema P˙blic i Privat de Serveis Socials.

2.1. Els serveis socials a Catalunya: competències, organització i gestió del Sistema Públic de Serveis Socials. La Llei 12/2007, de Serveis Socials.

2.2. Prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials: Catàleg de prestacions i serveis i Cartera de Serveis Socials. Decret 142/2010, pel qual s’aprova la Cartera 2010-2011.

2.3. Drets i deures dels usuaris dels serveis socials.

2.4. Els serveis socials en el sector privat: entitats d’iniciativa social i mercantil, i entitats prestadores de serveis socials.

2.5. Requisits i obligacions de les entitats titulars prestadores de serveis socials.

3. Bloc 3. La planificaciˇ dels serveis socials.

3.1. Reflexions inicials sobre la planificació i l’avaluació aplicades als programes socials.

3.2. Necessitats socials: tipologies i metodologies d’identificació i valoració.

3.3. Distinció entre pla, programa i projecte.

3.4. Distinció entre finalitat, objectius, metes i indicadors.

3.5. Metodologia i fases de planificació de programes socials.

4. Bloc 4. Planificaciˇ i proximitat.

4.1. Els serveis socials de proximitat com a forma d’atenció a les persones.

4.2. Els Serveis Socials Bàsics: competències, organització i gestió, el treball interdisciplinar i la dimensió comunitària.

4.3. Eines de planificació aplicades als Serveis Socials Bàsics: Pla estratègic de Serveis Socials i Pla director de Serveis Socials Bàsics.

4.4. Transversalitat i treball en xarxa en els territoris.

4.5. Experiències innovadores en l’organització dels serveis socials de proximitat.

5. Bloc 5. Conceptes generals sobre l’avaluaciˇ dels serveis socials.

5.1. Concepte d’avaluació.

5.2. Objectius d’una avaluació.

5.3. L’avaluació com a etapa en el procés de planificació d’un programa i modalitats d’avaluació segons el moment en què es fa.

5.4. Parts implicades en tota avaluació.

5.5. Fases d’un procés d’avaluació.

5.6. Caracterització de l’avaluació de serveis i programes socials.

6. Bloc 6. La planificaciˇ i l’avaluaciˇ com a instruments de millora i d’optimitzaciˇ dels serves socials.

6.1. Les dimensions de control i de canvi social implícites en tot procés d’avaluació.

6.2. Aspectes que cal considerar pel que fa a la valoració de les dimensions de control i de canvi social.

6.3. Implicacions d’un model democràtic, social i participatiu d’avaluació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura seguirà una metodologia de tipus seminari amb l’articulació de classes teorico-pràctiques, seguides d’activitats més participatives per part dels estudiants:

  • Classes a l’aula: preten ser un espai que partirà d’exposicions teòriques per part del professorat i situacions i experiències pràctiques aportades tant pel professorat com pels estudiants.
  • Activitats tutoritzades: lectures, anàlisi i resolució de casos pràctics per mitjà de tutoria presencial (individual o grupal) o mitjançant el campus virtual del curs.
  • Taula rodona amb experts: l’assignatura finalitzarà amb una taula rodona formada per professionals experts en la planificació, gestió i avaluació dels serveis socials per tal que puguin aportar el seu coneixement i experiència en la temàtica de l’assignatura. Després de les presentacions dels diversos professionals participants a la taula, els estudiants podran formular preguntes i plantejar temes de debat que enriqueixin i completin els objectius d’aprenentage de l’assignatura.

 

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

  • Per tal d’aprovar l’assignatura, és obligatòria la seva assistència en un 80% de les sessions que es realitzin dins del seguiment de l’assignatura. Es portarà un control de l’assistència dels estudiants en cada sessió programada.
  • La modalitat d’avaluació de l’assignatura serà continuada mitjançant la realització de dos exercicis pràctics vinculats amb els conceptes teòrics i les situacions i experiències pràctiques aportades tant pel professorat com pels estudiants. Cada exercici ponderarà el 50% de qualificació de l’assignatura, i es concretaran a l’inici de les classes de l’assignatura. Es fixarà la data pel lliurament dels dos exercicis a l’inici de la docència de l’assignatura, d’acord amb el calendari acadèmic del curs 2019-2020 aprovat per la Facultat d’Educació, en relació al període de tancament de l’avaluació continuada de les assignatures de segon semestre.

  • Reavaluació: la reavaluació de l’assignatura es realitzarà d’acord amb el calendari acadèmic del curs 2019-2020 aprovat per la Facultat d’Educació. Per accedir a la reavaluació, els estudiants hauran d’haver lliurat al professorat com a mínim un dels dos exercicis pràctics de l’assignatura.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

No hi ha modalitat d’avaluació única de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aguilar, M.;Ander-Egg, E. (1992) Evaluación de servicios y programas sociales. Madrid: Siglo XXI. (complementària)  Enlla├ž

Ajuntament de Barcelona (2009) Model de Serveis Socials Bàsics. Una aposta per repensar i millorar l’Acció Social territorial des de l’Administració local. Àrea d’Acció Social i Ciutadania. (bàsica)  Enlla├ž

Aleman,C.;Trinidad,A. (2012) Evaluación de servicios sociales. Madrid: Civitas. (bàsica)  Enlla├ž

Amezcua, M.;Jiménez Lara, A. et al. (1996) Evaluación de programas sociales. Madrid: Díaz de Santos. (complementària)  Enlla├ž

Casado, D. (2001) Manual de Servicios Sociales. Madrid: Editorial CCS. (bàsica)  Enlla├ž

Ediciˇ de 2003  Enlla├ž

Casado, D.;Fantova, F. (2007) Perfeccionamiento de los Servicios Sociales en España. Madrid: Cáritas Diocesana -Fundación FOESSA. (complementària)  Enlla├ž

Castillo, M.;Gómez, M.;Bretones, E. (2010) Planificació i avaluació en el camp de l’educació social. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. (complementària)  Enlla├ž

Dieguez, A.J. (2002) Diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa y trabajo social comunitario. Buenos Aires: Espacio Editorial. (complementària)  Enlla├ž

Diputació de Barcelona (2008) Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la infància i l’adolescència des dels Serveis Socials Bàsics. Barcelona: Àrea de Benestar Social. (bàsica)  Enlla├ž

Fantova, F. (2008) Sistemas Públicos de Servicios Sociales: nuevos derechos, nuevas respuestas. Bilbao: Universidad de Deusto. (bàsica)  Enlla├ž

Fernández García, T.;Ares, P. (coords.) (2002) Servicios sociales: dirección, gestión y planificación. Madrid: Alianza Editorial. (bàsica)  Enlla├ž

Garcia Herrero, G. (2006) Manual práctico para elaborar proyectos sociales. Madrid: Siglo XXI. (complementària)  Enlla├ž

Gómez Serra, M. (2004) Evaluación de los servicios sociales. Barcelona: Gedisa. (bàsica)  Enlla├ž

Pelegrí, X. (2004) Cultura i política en els serveis socials. Barcelona: Hacer. (complementària)  Enlla├ž

Pelegrí, X. et al. (2011) Els Serveis Socials a Catalunya: aportacions per al seu estudi. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida. (bàsica)  Enlla├ž

Subirats, J. (dir. (2007) Los Servicios Sociales de Atención Primaria ante el cambio social. UAB: IGOP. (complementària)  Enlla├ž

Legislaciˇ

Catalunya. Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.5738 de 20/10/10, pp.76196-76312 (bàsica)  Enlla├ž

Catalunya. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4990 de 18/10/07, pp. 37788-37839 (bàsica)  Enlla├ž

CapÝtol

Fernández del Valle, J. (1995) "Evaluación de programas en servicios sociales" en Fernández Ballesteros, R. (ed.) Evaluación de programas. Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis, 207-239 (complementària)  Enlla├ž

Article

Bayarri, V. (2006) Las entitats no lucratives i de voluntariat en la gestió dels serveis socials. Educación Social: Revista de Intervención Socioeducativa, 34, 2-9 (complementària)  Enlla├ž

Botey, J. (2013) Passat, present i futur de l’Estat del Benestar. La intervenció dels serveis socials i el treball social. Revista de Treball Social, 200, 9-25  (bàsica)  Enlla├ž

Figueras, C. (2009) Nuevos tiempos para los servicios sociales y para los profesionales. Revista de Servicios Sociales y Política Social, 86, 91-94 (complementària)  Enlla├ž

Gómez Serra, M. (2002) La evaluación de servicios y programas sociales: ¿un elemento de control de de transformación de la acción social? Revista de Servicios Sociales y Política Social, 57, 81-93 (bàsica)  Enlla├ž

Matulic, V. (2004) El reto pendiente del siglo XXI: Los Servicios Sociales de Proximidad. Revista de Treball Social, 176, 57-69 (complementària)  Enlla├ž

Montserrat, J. (1994) Les fonts de finançament de la despesa en serveis sociales. Fòrum: Revista d’Informació i Investigació Socials, 2, 2-9 (complementària)  Enlla├ž

Torralba, J.M. et al. (2008) Una mirada a punts crítics de la nova Llei de Serveis Socials. Revista de Treball Social, 139, 87-97 (bàsica)  Enlla├ž

Vilà, A. (1999) El derecho a los servicios sociales: ¿mito o realidad? Quaderns de Serveis Socials, 14, 8-18 (complementària)  Enlla├ž

 

 

ADAPTACIË DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOC╚NCIA EN L═NIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES[1]
 

Títol de l’assignatura: La planificació, la gestió i l’avaluació dels Serveis Socials, Màster d’Intervencions Socials i Educatives.

 

Professorat: Josep Maria Torralba Roselló, Miquel Gómez Serra.

 

 

 

BLOC TEMÀTICS I/O CONTINGUTS
Bloc 1. Els serveis socials com a quart pilar de l’Estat de Benestar.

 

Bloc 2. El Sistema Públic i Privat de Serveis Socials.

 

Bloc 3. La planificació dels serveis socials.

 

Bloc 4. Planificació i proximitat.

 

Bloc 5. Conceptes generals sobre l’avaluació dels serveis socials.

 

Bloc 6. La planificació i l’avaluació com a instruments de millora i d’optimització dels serves socials.

 

 

ACTIVITATS FORMATIVES ALTERNATIVES NO PRESENCIALS

 

Lectures obligatòries


Ajuntament de Barcelona (2009). Modelo de Servicios Sociales Básicos. Una apuesta para repensar y mejorar la Acción Social Territorial desde la Administración Local. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Acció Social i Ciutadania. Recuperat de

https://campusvirtual.ub.edu/course/modedit.php?update=587844&return=0&sr=

 

Diputació de Barcelona (2009). Modelo de prevención y detección de situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia. Barcelona: Diputació de Barcelona, Colección Documentos de Trabajo. Recuperado de

https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/45642.pdf

 

Ferrer, N. (2017). Una aproximación al estado actual de los Servicios Sociales. Estrategias prácticas para mejorar las intervenciones socioeducatives en el Servicio Básico de Atencion Social. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 65, 156-173. Recuperado de

file:///C:/Users/Josep%20Maria/Downloads/315407-Text%20de%20l’article-461526-1-10-20170612.pdf

 

Gómez, M. (2006). Educación social y evaluación: Evaluar para mejorar y transformar.  Revista de Pedagogía Social, 12-13, 163-179. Recuperado de

https://lomiquel.files.wordpress.com/2009/02/2006-evss-rps.pdf

 

S’obrirà una tasca al Campus virtual per tal que els estudiants puguin publicar el seu comentari crític d’aquestes lectures. I també un nou tema en el fòrum per a cadascun dels articles per tal de debatre, aclarir dubtes o bé realitzar aportacions als articles.

 

 

Altres lectures complementàries

 

Aguilar, M. (2013). Los servicios sociales en la tormenta. Documentación Social, 166, pp.145-167. Recuperado de

 http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/115192/1/628394.pdf

 

Fantova, F. (2019). Los agentes en la transformación de los servicios sociales. Cuadernos de Trabajo Social, 32(2), pp. 431-444. Recuperado de:

https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/58801/4564456551576

 

Gómez, M. (2001). La Evaluación Socioeducativa. I Foro de Educación Social de Castilla La Mancha: La Educación Social al servicio de la ciutadania. Talavera de la Reina: APESCAM. Recuperado de

https://lomiquel.files.wordpress.com/2009/02/2004-talavera.pdf

 

 

AVALUACIÓ
La modalitat d’avaluació de l’assignatura serà continuada mitjançant la realització de dues tasques principals: A/ anàlisi i comentari crític de les lectures obligatòries i B/ exercicis pràctics vinculats amb els conceptes teòrics i les situacions i experiències pràctiques aportades tant pel professorat com pels estudiants. Cada exercici pràctic ponderarà el 50% de qualificació de l’assignatura, i es concretaran a l’inici de les sessions virtuals de l’assignatura. Per a la seva qualificació, és imprescindible que l’estudiant hagi lliurat el comentari de les lectures obligatòries (tasca) o bé que hagi participat activament en la seva discussió (fòrum).

 

Comentari lectures obligatòries

Lectura i anàlisi de diversos articles segons els blocs temàtics amb una extensió màxima de dos fulls per article seguint el guió establert per la lectura-anàlisi dels articles. La data de lliurament de l’anàlisi dels articles es concretarà a l’inici de les sessions virtuals de l’assignatura. El guió de lectura-anàlisi de les lectures obligatòries està estructurat en els següents apartats: Síntesi-resum de l’article, aspectes més rellevants, vinculació amb els blocs temàtics de l’assignatura i conclusions i anàlisi crítica.

 

 

Exercicis pràctics

Partint de la lectura d’una de les dues experiències de treball en xarxa des dels Serveis Socials Bàsics (Model de prevenció i detecció de situacions de risc social a la infància i l’adolescència o bé Model de Serveis Socials Bàsics. Una aposta per repensar i millorar l’Acció Social territorial des de l’Administració local), o bé d’una altra experiència de serveis socials de proximitat, realitzar els dos següents exercicis individuals:

 

1. Explicar aquesta experiència des de la perspectiva dels serveis socials de proximitat, quin és el treball en xarxa que es realitza, quins són els agents que intervenen, i identificar quins són els punts forts i els punts febles d’aquesta experiència.

 

2. Desenvolupar l’experiència escollida amb el disseny d’un programa o projecte social d’intervenció, establint la seva planificació i avaluació (objectius, activitats, indicadors…).

 

Extensió orientativa per a cada exercici (4-5 fulls).

 

Textos de referència inclosos en les lectures obligatòries: Diputació de Barcelona (2009) i Ajuntament de Barcelona (2009)

 

 

 

OBSERVACIONS
Es continuaran penjant totes les presentacions (power points) de l’assignatura així com tots els documents i materials necessaris corresponents a cada bloc de l’assignatura per a realitzar el seguiment no presencial de l’assignatura sense dificultats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DEL PLAN DOCENTE ANTE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS[2]

 

Título de la asignatura: La planificación, la gestó y la evaluación de los Servicios Sociales, Máster de Intervenciones Sociales y Educativas.

 

Profesorado: Josep Maria Torralba Roselló, Miquel Gómez Serra.

 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y/O CONTENIDOSBloque 1. Los servicios sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar.

 

Bloc 2. El Sistema Público y Privado de Servicios Sociales.

 

Bloc 3. La planificación de los servicios sociales.

 

Bloc 4. Planificación y proximidad.

 

Bloc 5. Conceptos generales sobre la evaluación de los servicios sociales.

 

Bloc 6. La planificación y la evaluación como instrumentos de mejora y de optimización de los servicios sociales.

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS ALTERNATIVAS NO PRESENCIALES

 

Lecturas obligatorias


Ajuntament de Barcelona (2009). Modelo de Servicios Sociales Básicos. Una apuesta para repensar y mejorar la Acción Social Territorial desde la Administración Local. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Acció Social i Ciutadania. Recuperat de

https://campusvirtual.ub.edu/course/modedit.php?update=587844&return=0&sr=

 

Diputació de Barcelona (2009). Modelo de prevención y detección de situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia. Barcelona: Diputació de Barcelona, Colección Documentos de Trabajo. Recuperado de

https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/45642.pdf

 

Ferrer, N. (2017). Una aproximación al estado actual de los Servicios Sociales. Estrategias prácticas para mejorar las intervenciones socioeducatives en el Servicio Básico de Atencion Social. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 65, 156-173. Recuperado de

file:///C:/Users/Josep%20Maria/Downloads/315407-Text%20de%20l’article-461526-1-10-20170612.pdf

 

Gómez, M. (2006). Educación social y evaluación: Evaluar para mejorar y transformar.  Revista de Pedagogía Social, 12-13, 163-179. Recuperado de

https://lomiquel.files.wordpress.com/2009/02/2006-evss-rps.pdf

 

Se abrirá una tarea en el Campus virtual para que los estudiantes puedan publicar su comentario crítico de estas lecturas. Y también un nuevo tema en el fórum para cada uno de los artículos con el fin de debatir, aclarar dudas o bien realizar aportaciones a los artículos.

 

 

Otras lecturas complementarias

 

Aguilar, M. (2013). Los servicios sociales en la tormenta. Documentación Social, 166, pp.145-167. Recuperado de

 http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/115192/1/628394.pdf

 

Fantova, F. (2019). Los agentes en la transformación de los servicios sociales. Cuadernos de Trabajo Social, 32(2), pp. 431-444. Recuperado de:

https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/58801/4564456551576

 

Gómez, M. (2001). La Evaluación Socioeducativa. I Foro de Educación Social de Castilla La Mancha: La Educación Social al servicio de la ciutadania. Talavera de la Reina: APESCAM. Recuperado de

https://lomiquel.files.wordpress.com/2009/02/2004-talavera.pdf

 

 

EVALUACIÓN
La modalidad de evaluación de la asignatura será continuada mediante la realización de dos tareas principales: A/ análisis y comentario crítico de las lecturas obligatorias y B/ ejercicios prácticos vinculados con los conceptos teóricos y las situaciones y experiencias prácticas aportadas tanto por el profesorado como por los estudiantes. Cada ejercicio práctico ponderará el 50% de cualificación de la asignatura, y se concretaran al inicio de las sesiones virtuales de la asignatura. Para su cualificación, es imprescindible que el estudiante haya entregado el comentario de las lecturas obligatorias (tarea) o bien que haya participado activamente en su discusión (fórum).

 

 

 

Comentario lecturas obligatorias

 

Lectura y análisis de distintos artículos según los bloques temáticos con una extensión máxima de dos hojas por artículo siguiendo el guión establecido para la lectura-análisis de los artículos. La fecha de entrega del análisis de los artículos se concretará al inicio de las sesiones virtuales de la asignatura. El guión de lectura-análisis de las lecturas obligatorias está estructurado en los siguientes apartados: Síntesis-resumen del artículo, aspectos más relevantes, vinculación con los bloques temáticos de la asignatura y conclusiones y análisis crítico.

 

 

Ejercicios prácticos

Partiendo de la lectura de una de les dos experiencias de trabajo en red desde los Servicios Sociales Básicos (Modelo de prevención y detección de situaciones de riesgo social en la infancia y la adolescencia o bien Modelo de Servicios Sociales Básicos. Una apuesta para repensar y mejorar la Acción Social territorial desde la Administración local), o bien de otra experiencia de servicios sociales de proximidad, realizar los dos siguientes ejercicios individuales:

 

1. Explicar esta experiencia desde la perspectiva de los servicios sociales de proximidad, cuál es el trabajo en red que se realiza, cuales son los agentes que intervienen, e identificar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de esta experiencia.

 

2. Desarrollar la experiencia escogida con el diseño de un programa o proyecto social de intervención, estableciendo su planificación y evaluación (objetivos, actividades, indicadores…).

 

Extensión orientativa para cada ejercicio (4-5 hojas).

 

Textos de referencia incluidos en las lecturas obligatorias: Diputació de Barcelona (2009) y Ajuntament de Barcelona (2009).

 

 

 

OBSERVACIONS
Se continuaran colgando todas las presentaciones (power points) de la asignatura así como todos los documentos y materiales necesarios correspondientes a cada bloque de la asignatura para realizar el seguimiento no presencial de la asignatura sin dificultades.

 

 

 
 


[1] Cal publicar aquesta fitxa al campus virtual de cada assignatura i enviar una còpia al director/a de departament i al cap d’estudis corresponent.


[2] Cal publicar aquesta fitxa al campus virtual de cada assignatura i enviar una còpia al director/a de departament i al cap d’estudis corresponent.