Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: InfÓncia i AdolescŔncia: Participaciˇ i Protecciˇ

Codi de l'assignatura: 571244

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Nuria Fuentes Pelaez

Departament: Departament de MŔtodes d'Investigaciˇ i Diagn˛stic en Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials

(Exposicions per part del professorat combinades amb una metodologia participativa on es plantejaran debats, exercicis prÓctics, treballs en grup, anÓlisi de documents, treballs de situacions prÓctiques (casos, programes,...))

30

 

-  TeoricoprÓctica

 

30

Treball tutelat/dirigit

(Espais de tutories individuals i/o grupals per seguir aprenentatges)

20

Aprenentatge aut˛nom

(Lectures, preparaciˇ d’exercicis, recerques documentals, recerques de bones prÓctiques i realitzaciˇ d’un treball escrit presentat en dues activitats)

25

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB7 - Que els estudiants sapiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de ressolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (multidisciplinars) relacionats amb el seu àrea d’estudi. 

CB10 - Que els estudiants tinguin habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant en gran mesura autodirigida i autònoma.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de tal forma que es manifesti un coneixement profund dels processos implícits i explícits que es donen en aquestes dinàmiques.

CG4 - Formular propostes per a promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per a permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE4 - Analitzar i interpretar la situació real d’un context social de l’àmbit d’infància i adolescència, d’una organització o institució, per a la detecció de necessitats, potencialitats i demandes en els processos socials i educatius.
CE7 - Analitzar i valorar programes i projectes d’acció social i educativa i formular propostes i criteris per a la millora de la qualitat i la innovació en l’acció social i educativa.
CE9 - Formular criteris i propostes per a transferir coneixements teòrics i pràctics per a la capacitació d’equips professionals i per a acompanyar, incentivar

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  1. Aprofundir en el coneixement i anàlisi de les actuals polítiques socials d’intervenció en l’àmbit de la infància.
  2. Saber analitzar el marc legal i el sistema administratiu que determina les intervencions en l’àmbit de l’atenció i la protecció a la infància i l’adolescència.
  3. Presentar les noves tendències teòriques , metodològiques i de recerca per a la intervenció educativa i social dins l’àmbit de l’atenció, la protecció a la infància i  l’adolescència.

 

Referits a habilitats, destreses

  1. Desenvolupar eines que facilitin i fomentin la participació dels diversos agents en la protecció a la infància.
  2. Analitzar les alternatives i recursos socials i educatius dirigits a la infància, l’adolescència i les famílies en situació de risc i desemparament.

 

Referits a actituds, valors i normes

  1. Desenvolupar una actitud ètica i reflexiva davant de les situacions pròpies de l’àmbit.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. BLOC 1. PolÝtiques Socials en l’Ómbit de la infÓncia: De la protecciˇ a la participaciˇ.

*  1.1 Els plans i programes d’infància des dels diversos nivells de l’Administració. Principis i marc legal com a referents d’aquestes polítiques i la seva transformació per a les bones pràctiques. Del municipi a l’Estat: el debat de les competències.

1.2 L’infant com a subjecte de protecció. Participació del infants i dels diversos actors implicats en la protecció a la infància amb especial referència a les famílies i els professionals. Metodologies per afavorir aquesta participació en els diversos àmbits.

1.3 La prevenció en la infància i adolescència en vulnerabilitat com a eix d’intervenció social i educativa en les polítiques socials. Menció especial a la infància inmigrada.

2. BLOC 2. Noves tendŔncies en la protecciˇ a la infÓncia

*  2.1 La intervenció en els àmbits familiars des d’una perspectiva integral.

2.2 Els nous models de l’acolliment familiar. Aportacions de la recerca a les bones pràctiques. Els aspectes diferencials de les fases de l’acolliment familiar. Els instruments de valoració (inicial i de seguiment) i els programes de formació. Factors de protecció i de risc. Les visites i el retorn. Els criteris i procés de reunificació familiar.

2.3 L’adopció nacional, especial i internacional. Els models d’intervenció. Els programes de valoració i formació específics. Aportacions de la recerca a les noves pràctiques. Els processos d’adaptació social i escolar. La recerca dels orígens i la implicació a la pràctica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura contempla, les activitats a l’aula, la tutorització i el treball autònom de l’estudiant.

La metodologia que es farà servir a l’aula combinarà les exposicions per part del professorat amb una metodologia participativa on es plantejaran debats, exercicis pràctics, treballs en grup, anàlisi de documents, treballs de situacions pràctiques (casos, programes,...). A part, per fer el seguiment dels aprenentatges (activitats de treball tutelat i dirigit), es disposarà d’espais presèncials individuals i grupals de tutorització amb el professorat i/o “on line”. Per últim, l’estudiant haurà de fer un treball autònom que implicarà lectures, preparació d’exercicis, recerques documentals, recerques de bones pràctiques i realització d’un treball escrit presentat en dues activitats. 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Les evidències de l’assignatura són dues:

a)     Un treball on l’estudiant, selecciona un tema relacionat amb l’assignatura, l’exposa analitzant els conceptes, models teòrics, normativa i/o resultats de recerca al respecte, i aprofundeix en la intervenció social i educativa, analitzant alguna experiència pràctica, aportant evidències empíriques (resultats de recerques) que es discutiran amb el marc teòric. Els apartats del treball són:

·         introducció (definició del tema i justificació),

·         marc teòric/conceptual,

·         experiència/es d’ intervenció social i educativa,

·         discussió-conclusions,

·         bibliografia.

L’extensió del document és entre 9 i 10 planes (Times New roman 12, espaiat 1,5). Aquesta evidencia suposa el 80% de la nota final de l’assignatura. S’entregarà en la data que digui el professorat desprès de concloure l’assignatura.

b)     L’assistència mínima del 80% i la participació a l’assignatura és obligatoria. El procés de la participació a l’aula es plasmarà en un document sobre els aprenentatges/aportacions de l’assignatura. El document tindrà una extensió d’ entre 2 i 3 planes (Times New roman 12, espaiat 1,5). Aquesta evidencia suposa el 20% de la nota final. S’entregarà en la data que digui el professorat desprès de concloure l’assignatura.

Les activitats es fan de forma individual i amb seguiment de les professores.

L’assignatura queda suspesa quan no s’arriba a la nota mínima del 5 en les dues evidències. L’assignatura queda amb un NO presentat, quan no s’han lliurat les evidències en la data fixada per l’avaluació.

Per optar a la reavaluació els requisits són: Haver participat en l’assignatura i no haver superat alguna o les dues evidències. Les persones que no hagin presentat cap treball, no opten a la reavaluació.

Moment i procediment: Després de la publicació de les qualificacions finals de l’assignatura, i dins el termini establert en el calendari acadèmic, es podran tornar a presentar les evidències d’avaluació suspeses.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Amorós, P., Palacios, J. (2004). El acogimiento familiar. Madrid: Alianza  Enlla├ž

Amorós, P., Palacios, J., Jiménez, J., Molina, MªC., Pastor, C., Cirera, L., Martín, D., Comellas, M.J., Fuentes, N., Lozano, P., Mateo, M., del Pino, A., Pastor, A., Ramón, A., Balsells, Mª A., Naranjo, C., Roldán, R., Rueda, R., & Sánchez, E. (1ª 2005, 2ª ed. 2012). Programa para la formación de acogedores en familia extensa. Barcelona: Fundació “la Caixa”.

Del Valle, J.F.; Bravo, A.; Martínez, M.; Santos, I. (2012). Estándades de calidad en el acogimiento residencial EQUAR. Madrid: Ministerio de sanidad, Servicios sociales e igualdad.  Enlla├ž

Gaitan, L. i  Martínez, M. (2007). El enfoque de derechos de la infancia en la programación. Guia para el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos, Madrid: Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociologia.  Enlla├ž

Landsdown, G. (2001). Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-making. Florencia: UNICEF Innocenti Research Centre.  Enlla├ž

Rodrigo, Mª J., Máiquez, MªL., Martín, J.C. & Byrne, S. ( 2008). Preservación familiar. Un enfoque positivo para la intervención con familias. Madrid: Ediciones Pirámide.  Enlla├ž

Palacios, J. (2007) Manual para intervencions profesionales en adopción internacional. Madrid: Ministerio de Educación, política social y deporte.  Enlla├ž

Quiroga, V., Alonso, A. (2011). Abriendo ventanas. Infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social. Barcelona: Fundació Pere Tarrés y UNICEF.  Enlla├ž

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/informe_abriendo_ventanas_low_0.pdf  Enlla├ž

Quiroga V., Alonso A., Soria M. (2010) Sueños de bolsillo. Menores Migrantes No Acompañados en España. Situación actual y nuevas tendencias. Madrid. Unicef.  Enlla├ž

Article

Amorós, P., Balsells, M. A., Fuentes-Peláez, N., Mateos, A., Molina, Mª.C., Mundet, A., Pastor, C., & Vaquero, E. (2012). El apoyo a la familia biológica, un factor básico para la reunificación en los acogimientos familiares y residenciales. Revista Alimara de Treball Social, nº 57, 1-7.  Enlla├ž

Fuentes-Peláez, N. (2009). Adoption internationale en Catalogne (Espagne): adaptation et processus d’intégration familiale. La revue internationale de l’education familiale, 25, 37-62.

CCUC  Enlla├ž

Fuentes-Peláez, N., Amorós, P., Balsells, M.A., Mateos, A., & Violant, V. (2013). The biological family from the perspective of kinship fostered adolescents. Psicothema. Vol. 25, Nº. 3, pp. 349-354  Enlla├ž