Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Infància i Adolescència: Participació i Protecció

Codi de l'assignatura: 571244

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Nuria Fuentes Pelaez

Departament: Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

(Exposicions per part del professorat combinades amb una metodologia participativa on es plantejaran debats, exercicis pràctics, treballs en grup, anàlisi de documents, treballs de situacions pràctiques (casos, programes,...))

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

(Espais de tutories individuals i/o grupals per seguir aprenentatges)

Aprenentatge autònom

25

(Lectures, preparació d’exercicis, recerques documentals, recerques de bones pràctiques i realització d’un treball escrit presentat en dues activitats)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB7 - Que els estudiants sapiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de ressolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dintre de contextos més amplis (multidisciplinars) relacionats amb el seu àrea d’estudi. 

CB10 - Que els estudiants tinguin habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant en gran mesura autodirigida i autònoma.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de tal forma que es manifesti un coneixement profund dels processos implícits i explícits que es donen en aquestes dinàmiques.

CG4 - Formular propostes per a promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per a permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE4 - Analitzar i interpretar la situació real d’un context social de l’àmbit d’infància i adolescència, d’una organització o institució, per a la detecció de necessitats, potencialitats i demandes en els processos socials i educatius.
CE7 - Analitzar i valorar programes i projectes d’acció social i educativa i formular propostes i criteris per a la millora de la qualitat i la innovació en l’acció social i educativa.
CE9 - Formular criteris i propostes per a transferir coneixements teòrics i pràctics per a la capacitació d’equips professionals i per a acompanyar, incentivar

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  1. Aprofundir en el coneixement i anàlisi de les actuals polítiques socials d’intervenció en l’àmbit de la infància.
  2. Saber analitzar el marc legal i el sistema administratiu que determina les intervencions en l’àmbit de l’atenció i la protecció a la infància i l’adolescència.
  3. Presentar les noves tendències teòriques , metodològiques i de recerca per a la intervenció educativa i social dins l’àmbit de l’atenció, la protecció a la infància i  l’adolescència.

 

Referits a habilitats, destreses

  1. Desenvolupar eines que facilitin i fomentin la participació dels diversos agents en la protecció a la infància.
  2. Analitzar les alternatives i recursos socials i educatius dirigits a la infància, l’adolescència i les famílies en situació de risc i desemparament.

 

Referits a actituds, valors i normes

  1. Desenvolupar una actitud ètica i reflexiva davant de les situacions pròpies de l’àmbit.

 

 

Blocs temàtics

 

1. BLOC 1. Polítiques Socials en l’àmbit de la infància: De la protecció a la participació.

*  1.1 Els plans i programes d’infància des dels diversos nivells de l’Administració. Principis i marc legal com a referents d’aquestes polítiques i la seva transformació per a les bones pràctiques. Del municipi a l’Estat: el debat de les competències.

1.2 L’infant com a subjecte de protecció. Participació del infants i dels diversos actors implicats en la protecció a la infància amb especial referència a les famílies i els professionals. Metodologies per afavorir aquesta participació en els diversos àmbits.

1.3 La prevenció en la infància i adolescència en vulnerabilitat com a eix d’intervenció social i educativa en les polítiques socials. Menció especial a la infància inmigrada.

2. BLOC 2. Noves tendències en la protecció a la infància

*  2.1 La intervenció en els àmbits familiars des d’una perspectiva integral.

2.2 Els nous models de l’acolliment familiar. Aportacions de la recerca a les bones pràctiques. Els aspectes diferencials de les fases de l’acolliment familiar. Els instruments de valoració (inicial i de seguiment) i els programes de formació. Factors de protecció i de risc. Les visites i el retorn. Els criteris i procés de reunificació familiar.

2.3 L’adopció nacional, especial i internacional. Els models d’intervenció. Els programes de valoració i formació específics. Aportacions de la recerca a les noves pràctiques. Els processos d’adaptació social i escolar. La recerca dels orígens i la implicació a la pràctica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura contempla, les activitats a l’aula, la tutorització i el treball autònom de l’estudiant.

La metodologia que es farà servir a l’aula combinarà les exposicions per part del professorat amb una metodologia participativa on es plantejaran debats, exercicis pràctics, treballs en grup, anàlisi de documents, treballs de situacions pràctiques (casos, programes,...). A part, per fer el seguiment dels aprenentatges (activitats de treball tutelat i dirigit), es disposarà d’espais presèncials individuals i grupals de tutorització amb el professorat i/o “on line”. Per últim, l’estudiant haurà de fer un treball autònom que implicarà lectures, preparació d’exercicis, recerques documentals, recerques de bones pràctiques i realització d’un treball escrit presentat en dues activitats. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Les evidències de l’assignatura són dues:

a)     Un treball on l’estudiant, selecciona un tema relacionat amb l’assignatura, l’exposa analitzant els conceptes, models teòrics, normativa i/o resultats de recerca al respecte, i aprofundeix en la intervenció social i educativa, analitzant alguna experiència pràctica, aportant evidències empíriques (resultats de recerques) que es discutiran amb el marc teòric. Els apartats del treball són:

·         introducció (definició del tema i justificació),

·         marc teòric/conceptual,

·         experiència/es d’ intervenció social i educativa,

·         discussió-conclusions,

·         bibliografia.

L’extensió del document és entre 9 i 10 planes (Times New roman 12, espaiat 1,5). Aquesta evidencia suposa el 80% de la nota final de l’assignatura. S’entregarà en la data que digui el professorat desprès de concloure l’assignatura.

b)     L’assistència mínima del 80% i la participació a l’assignatura és obligatoria. El procés de la participació a l’aula es plasmarà en un document sobre els aprenentatges/aportacions de l’assignatura. El document tindrà una extensió d’ entre 2 i 3 planes (Times New roman 12, espaiat 1,5). Aquesta evidencia suposa el 20% de la nota final. S’entregarà en la data que digui el professorat desprès de concloure l’assignatura.

Les activitats es fan de forma individual i amb seguiment de les professores.

L’assignatura queda suspesa quan no s’arriba a la nota mínima del 5 en les dues evidències. L’assignatura queda amb un NO presentat, quan no s’han lliurat les evidències en la data fixada per l’avaluació.

Per optar a la reavaluació els requisits són: Haver participat en l’assignatura i no haver superat alguna o les dues evidències. Les persones que no hagin presentat cap treball, no opten a la reavaluació.

Moment i procediment: Després de la publicació de les qualificacions finals de l’assignatura, i dins el termini establert en el calendari acadèmic, es podran tornar a presentar les evidències d’avaluació suspeses.

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Amorós, P., Palacios, J. (2004). El acogimiento familiar. Madrid: Alianza  Enllaç

Amorós, P., Palacios, J., Jiménez, J., Molina, MªC., Pastor, C., Cirera, L., Martín, D., Comellas, M.J., Fuentes, N., Lozano, P., Mateo, M., del Pino, A., Pastor, A., Ramón, A., Balsells, Mª A., Naranjo, C., Roldán, R., Rueda, R., & Sánchez, E. (1ª 2005, 2ª ed. 2012). Programa para la formación de acogedores en familia extensa. Barcelona: Fundació “la Caixa”.

Del Valle, J.F.; Bravo, A.; Martínez, M.; Santos, I. (2012). Estándades de calidad en el acogimiento residencial EQUAR. Madrid: Ministerio de sanidad, Servicios sociales e igualdad.  Enllaç

Gaitan, L. i  Martínez, M. (2007). El enfoque de derechos de la infancia en la programación. Guia para el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos, Madrid: Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociologia.  Enllaç

Landsdown, G. (2001). Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-making. Florencia: UNICEF Innocenti Research Centre.  Enllaç

Rodrigo, Mª J., Máiquez, MªL., Martín, J.C. & Byrne, S. ( 2008). Preservación familiar. Un enfoque positivo para la intervención con familias. Madrid: Ediciones Pirámide.  Enllaç

Palacios, J. (2007) Manual para intervencions profesionales en adopción internacional. Madrid: Ministerio de Educación, política social y deporte.  Enllaç

Quiroga, V., Alonso, A. (2011). Abriendo ventanas. Infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social. Barcelona: Fundació Pere Tarrés y UNICEF.  Enllaç

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/informe_abriendo_ventanas_low_0.pdf  Enllaç

Quiroga V., Alonso A., Soria M. (2010) Sueños de bolsillo. Menores Migrantes No Acompañados en España. Situación actual y nuevas tendencias. Madrid. Unicef.  Enllaç

Article

Amorós, P., Balsells, M. A., Fuentes-Peláez, N., Mateos, A., Molina, Mª.C., Mundet, A., Pastor, C., & Vaquero, E. (2012). El apoyo a la familia biológica, un factor básico para la reunificación en los acogimientos familiares y residenciales. Revista Alimara de Treball Social, nº 57, 1-7.  Enllaç

Fuentes-Peláez, N. (2009). Adoption internationale en Catalogne (Espagne): adaptation et processus d’intégration familiale. La revue internationale de l’education familiale, 25, 37-62.

CCUC  Enllaç

Fuentes-Peláez, N., Amorós, P., Balsells, M.A., Mateos, A., & Violant, V. (2013). The biological family from the perspective of kinship fostered adolescents. Psicothema. Vol. 25, Nº. 3, pp. 349-354  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

PROFESSORAT: Núria Fuentes i Violeta Quiroga
Bloc temàtics i/o continguts

BLOC 1. Polítiques Socials en l’àmbit de la infància: De la protecció a la participació.

1.1 Els plans i programes d’infància des dels diversos nivells de l’Administració. Principis i marc legal com a referents d’aquestes polítiques i la seva transformació per a les bones pràctiques. Del municipi a l’Estat: el debat de les competències.

1.2 L’infant com a subjecte de protecció. Participació del infants i dels diversos actors implicats en la protecció a la infància amb especial referència a les famílies i els professionals. Metodologies per afavorir aquesta participació en els diversos àmbits.

1.3 La prevenció en la infància i adolescència en vulnerabilitat com a eix d’intervenció social i educativa en les polítiques socials. Menció especial a la infància immigrada.

 

BLOC 2. Noves tendències en la protecció a la infància

2.1 La intervenció en els àmbits familiars des d’una perspectiva integral.

2.2 Els nous models de l’acolliment familiar. Aportacions de la recerca a les bones pràctiques. Els aspectes diferencials de les fases de l’acolliment familiar. Els instruments de valoració (inicial i de seguiment) i els programes de formació. Factors de protecció i de risc. Les visites i el retorn. Els criteris i procés de reunificació familiar.

2.3 L’adopció nacional, especial i internacional. Els models d’intervenció. Els programes de valoració i formació específics. Aportacions de la recerca a les noves pràctiques. Els processos d’adaptació social i escolar. La recerca dels orígens i la implicació a la pràctica.

Respecte als continguts de l’assignatura es proporcionarà informació i recursos de tots el blocs temàtics però es prioritzaran a les sessions virtuals sincròniques els punts 1.3. i 2.3.

 

Metodologia i activitats formatives alternatives

El professorat de l’assignatura inclourà al campus els continguts teòrics dels blocs del programa, i aportarà recursos actuals relacionats amb la temàtica de l’assignatura per tal que els estudiants puguin profunditzar en la temàtica de l’assignatura.

Per altre banda, es mantindran sessions sincròniques de dues hores (17h a 19h) els dies que  estava previst el desenvolupament de l’assignatura dijous (30 d’abril de 2020; 7, 14, 21, 28 de maig de 2020; i 4 de juny de 2020) bé sigui mitjançant l’aplicació del campus collaborate, zoom, jitsi. En algunes de les sessions sincròniques es demanarà a l’alumnat alguna activitat prèvia (lectura, visionat de vídeo, etc. per poder seguir millor la sessió). Prèviament a la sessió es farà públic al campus el mitjà pel qual es farà la connexió sincrònica.

Es mantindrà contacte via correu electrònic i es farà servir algun dels altres programes esmentats per a facilitar el seguiment dels treballs.

El campus virtual serà l’espai de publicació i intercanvi de tots els materials i continguts de l’assignatura on també s’inclouran els debats i fòrums.

Les entregues de les evidències avaluatives i de les activitats realitzades es realitzaran en format digital al campus.

 

Avaluació

L’avaluació és manté en els mateixos termes, excepte que s’obre la possibilitat a que el treball que suposa el 80% de la nota de l’assignatura pugui ser o bé individual, o bé grupal (grup màxim de tres persones).

Allà on diu, assistència i participació, s’ha d’entendre com a participació en les activitats sincròniques. L’equip docent tindrà en compte les situacions particulars que puguin afectar a aquest requisit.

La data d’entrega dels dos treballs serà el 26 de juny de 2020 mitjançant una tasca al campus virtual.

Reavaluació:

S’elimina el criteri de qualificació mínima per poder presentar-se a la reavaluació. Per tant, deixa de ser una condició pe reavaluar-se el  haver presentat prèviament l’evidencia. Conseqüentment, tot l’alumnat que tingui suspesa o no presentades alguna de les evidencies avaluatives recollides en el pla docent podrà reavaluar-se en el període establert al calendari acadèmic. Es reavaluarà de la part suspesa o no presentada

Es manté el calendari que marqui la facultat.