Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: DependŔncia, Diversitat Funcional i Processos de Participaciˇ PolÝtica

Codi de l'assignatura: 571246

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Paulo Padilla Petry

Departament: Departament de MŔtodes d'Investigaciˇ i Diagn˛stic en Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge aut˛nom

30

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències Transversals

CG1 Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprenssius, de tal forma que es manifesta un coneixement profund dels processos implícits i explícits que es donen en aquestes dinàmiques.

CG4 Formular propostes per a promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d´inclusió social i educativa per a permetre incrementar la cohesió social en un context de major justicia social

CG7 Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigurosa orientada a la reflexió i a la presa de decisions

CG8 Resoldre els problemes generats en contextos relacinats amb l´àrea d´estudi

Competències específiques

. Detectar necessitats i potencialitats que permetin formular objectius per a guiar la planificació d´accions i processos cooperatius destinats a la millora de l´acció comunitària i educativa.

. Analitzar indicadors de qualitat i de bones pràctiques en programes i projectes d´acció social i educativa, i formular propostes de millora i/o innovació.

. Analitzar críticament els canvis que introdueix la societat del coneixement en relació amb el treball, l´educació, la cultura i la participació ciutadana.

 

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 

Referits a coneixements

- Analitzar el procés de la conceptualització de la discapacitat des d´ una mirada mèdic rehabilitadora a una social

- Conèixer el marc legal respecte a la dependència i la diversitat funcional

- Conèixer recursos per a la vida independent de les persones amb diversitat funcional

Referits a habilitats, destreses

- Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius.

- Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educatiu per permetre incrementar la cohesió en un context de major justícia.

- Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius relacionats amb el desenvolupament humà i la inclusió social en les polítiques i intervencions socials i educatives. 

 

Referits a actituds, valors i normes
  • Valorar la importància de l’autocrítica personal.
  • Planificar i regular el propi procés d’aprenentatge de manera autònoma.
  • Fer autoavaluació personal i reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
  • Aprendre de les errades i dur a terme els canvis pertinents.
  • Ser capaç de treballar en petit grup

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1. Del paradigma mŔdic-rehabilitador al paradigma social. Manifestacions en la prÓctica professional.

*  

 

o   Evolució de les conceptualitzacions de la discapacitat

o   Evolució històrica dels models d’atenció a la discapacitat.

o   Possibilitats i limitacions dels diferents models.

2. 2. Models de participaciˇ ciutadana, tŔcniques de promociˇ de la participaciˇ i diversitat funcional.

*  

 

-  Marcs legals de l’atenció a la dependència i la diversitat funcional

-  Moviment de vida independent

- Self advocacy groups 

- Gènere, identitat i discapactat

3. 3 Investigaciˇ i intervenciˇ per a la participaciˇ comunitÓria

*  

- Projectes i programes:

·         El Fòrum de Vida Independent

·         DINCAT i autogestors

·         Ràdio Nikosia

·         Dones No Estàndard

·         ...

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura alternarà:

- Classes magistrals per a la introducció als conceptes i continguts teòrics principals.

- Debats per analitzar i posar en comú les implicacions dels diferents enfocaments i continguts.

 -Presentacions i exposicions de tasques, activitats o materials per part dels estudiants.

- Seminaris, conferències i/o debats amb professionals o autogestors convidats.

 Treball en grup per a la revisió de documents, materials i activitats dirigides o semi-dirigides

 Treballs individual per a l’estudi de casos, articles, materials, etc


 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

·         Es tracta d’una assignatura presencial per la qual cosa l‘avaluació es realitzarà mitjançant una sèrie d’activitats, tasques i evidències:

 

o   Assistència i participació als seminaris: 20% (L´assistència serà obligatòria en un 80% de les classes (1,5 classes)

o   Activitats i tasques individuals: 15%

o   Activitats i tasques en grup: 15%

o   Treball monogràfic del seminari 50%

 

REAVALUACIÓ:  La reavaluació és exclusivament perquè els estudiants que ho desitgin puguin pesentar les activitats i tsques suspeses de l´avaluació continuada, a partir dels comentaris del professor/a.

La reavaluació no admet activitats o tasques que no van ser presentades en el moment de la avaluació continuada.

Nota: La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex)

 

Avaluaciˇ ˙nica

No hi ha opció d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Agulló, C., Arroyo, J. et al. (2011). Cojos y precarias haciendo vidas que importan. Cuaderno sobre una alianza imprescindible. Madrid: Traficantes de Sueños Movimiento.  Enlla├ž

Marion, I. (2000). La justícia y la política de la diferencia. Madrid: Cátedra.  Enlla├ž

Mèlich, J. C. (2010). Ética de la compasión. Barcelona: Herder.  Enlla├ž

Palacios, A. (2008). El modelo social de la discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid: CINCA.  Enlla├ž

Pérez de Lara, N. i Larrosa, J. (1997). Imágenes del otro. Barcelona: Virus. CC-BY-NC-ND • PID_00185549 13 Dependència i educació per a l’autonomia   Enlla├ž

Pié, A. (2014). Por una corporeidad postmoderna. Nuevos tránsitos sociales y educativos para la interdependencia. Barcelona: UOC.  Enlla├ž

Riu, C. (2002). Indicadores de exclusión social de la mujer con discapacidad. Madrid: IMSERSO.  Enlla├ž

Romañach, J. (2009). Bioética al otro lado del espejo: la visión de las personas con diversidad funcional y el respeto a los derehos humanos. Madrid: Diversitas.  Enlla├ž

Norma

Diversos autors (2008). La Convención Internacional sobre los derechos humanos de las personas con discapcidad y su impacto en el ordenamiento jurídico español- Madrid: Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.  Enlla├ž

CapÝtol

Centeno, A. (2008). The national dependency system: an analysis from the perspective of the independent living movement. A Spatial development and citizenship. Barcelona: El Viejo Topo. 

CCUC  Enlla├ž

Arnau, S. i Toboso, M. (2009). La "In-dependencia": un nuevo derecho de ciudadanía. Una cuestión de derechos humanos. A XVII Congreso de València deFilosofía. València: Universitat de València / Universitat Jaume I.

PDF  Enlla├ž

Revista

Casado, D. (2006). Respuestas a la dependencia funcional y agentes. Revista Española del Tercer Sector, 3. Madrid   Enlla├ž

Article

A. (2011). Discapacitat, vulnerabilitat i dependència: la corporeïtzació de la pedagogia. Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, 1, 9-26. Barcelona.   Enlla├ž

Guzmán, F., Toboso, M., i Romañach, J. (2010). Fundamentos éticos para la promoción de la autonomía: hacia una ética de la interdependencia. Alternativa, 45-61. Madrid.   Enlla├ž

Barnes, C. (1992). Qualitative research: valuable or irrelevant? Disability, Handicap and Society, 115-124.  Enlla├ž

Arenas, M. I Pié, A. (2014) Las comisiones de diversidad funcional en el 15M español: poner el cuerpo en el espacio público. Política y sociedad, 51, núm 1. 227-245.  Enlla├ž

Barton, L. (2009). Estudios sobre discapacidad y la búsqueda de la inclusividad. Observaciones. Revista de Educación, 349, 137-152.  Enlla├ž

Riu, C. (2001). La estandarización y sus estrategias. Revista de Encuentros. Gijón: FAPDAS.

Ruf, P et alt (2010): “Vida independent: el dret a decidir”. Recopilació de les ponències de la Jornada del X aniversari del Servei de Suport a la Vida Independent «Me’n vaig a casa». FCSD.  Enlla├ž

Ruf. P. (2010): “Les transicions a una vida independent”. Revista digital de la Fundación Iberoamericana Down, 21, 4. En linia a http: www.down21.org/revistaAdultos/revista4/transiciones-vida-ondependiente-asp. (29/5/2013).  Enlla├ž

Ruf, P. (2007): “Vida independent i inclusió social”. Revista Mèdica Internacional de la Fundació Catalana Síndrome de Down, 10: 3, 45-48.  Enlla├ž

Ruf.P. (2003): “El servei de suport a la pròpia llar, perspectives inicials d’una nova modalitat de servei de suport a la persona”.  Quaderns d’Educació social del Col·legi d’Educadors Socials de Catalunya.  Enlla├ž