Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Acció Social i Educativa amb Persones Grans

Codi de l'assignatura: 571247

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Adela Boixados Porquet

Departament: Departament de Teoria i Història de l'Educació

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Básicas
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 

Generales

CG1 - Analizar dinámicas sociales y educativas aplicando modelos teóricos comprensivos, de tal forma que se manifieste un conocimiento profundo de los procesos implícitos y explícitos que se dan en estas dinámicas..

CG3 - Diagnosticar, planificar y evaluar acciones desarrolladas en el marco de las instituciones que intervienen en los ámbitos sociales y educativos.

CG4 - Formular propuestas para promover acciones institucionales orientadas a facilitar los procesos de inclusión social y educativa para permitir incrementar la cohesión social en un contexto de mayor justicia social.

 

Competencias Específicas

CE3 - Diseñar programas institucionales dirigidos a la promoción y afirmación de colectivos que presentan situaciones de vulnerabilidad.

CE4 - Analizar e interpretar la situación real de un contexto social, de una organización o institución, para la detección de necesidades, potencialidades y demandas en los procesos sociales y educativos.

CE5 - Partiendo de las necesidades y potencialidades detectadas, formular y planificar objetivos y criterios que permitan guiar la planificación de programas y acciones destinadas a la mejora. CE6 - Identificar, analizar y diseñar indicadores de calidad y de buenas prácticas en las intervenciones sociales y educativas.

CE7 - Analizar y valorar programas y proyectos de acción social y educativa y formular propuestas y criterios para la mejora de la calidad y la innovación en la acción social y educativa.

CE9 - Formular criterios y propuestas para transferir conocimientos teóricos y prácticos para la capacitación de equipos profesionales y para acompañar, incentivar y asesorar equipos interdisciplinares en las acciones sociales y educativas.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses


 
 
- Conèixer les característiques principals del fenomen de l’envelliment a la societat actual
- Analitzar els models teòrics que són referents per a la intervenció socioeducativa amb persones grans a la societat de la informació i del coneixement.
- Identificar, analitzar i valorar les aportacions dels organismes internacionals així com de les polítiques educatives i socials actuals adreçades a aquest col.lectiu a nivell català, espanyol i europeu.
- Comprendre, i analitzar la diversitat i la singularitat de participants i aprenents grans.
- Explorar les tendències de futur de l’ambit socioeducatiu amb persones grans, així com els reptes que es plantegen.

 


 
- Ser capaç de diagnosticar, dissenyar, planificar, gestionar i avaluar programes a l’àmbit de la intervenció socio educativa amb persones grans que incorporin la innovació, la creativitat i les possibilitats de canvi i transformació.
- Identificar, analitzar i interpretar críticament els indicadors polítics, socials, econòmics i educatius que expliquen els canvis actuals.

 

Referits a actituds, valors i normes


 
- Elaborar una actitud crítica i innovadora en relació al fenomen actual de l’envelliment
- Promoure la creació d’un criteri propi , amb fonamentació teórica i capacitat reflexiva, com a professional de l’educació amb persones grans.
- Aprendre a coordinar- se i treballar en equips multidisciplinars per dissenyar i executar projectes d’intervenció socioeducativa amb persones grans.

 

 

Blocs temàtics

 

1. De què i de qui parlem?

*  
- Característiques principals del fenomen de l’envelliment a la societat actual: demografia, prejudicis, mites
- L’envelliment com a procés vital: teories i propostes
- Dimensions del procés d’envellir: biològica, psicològica, social i cultural

2. Què fem?

*  
Les propostes socio educatives amb gent gran.
- models teòrics de la intervenció socieducativa
- autonomía, aprenentatge al llarg de la vida, participació i ciutadania activa
- la dimensió pedagógica: com aprenen i participen les persones grans.
- atenció a la diversitat: gènere i singularitats
- noves demandes educatives
 

3. Com ho fem?

*  
Experiències socio eduactives actuals:
 
- associacions
- aules d’extensió universitàries
- centres de formació d’adults
- casals de gent gran
- voluntariat
- preparació per a la jubilació
- el paper de l’Administració: institucions, programes, els i les professionals, el públic destinatari

4. Polítiques de protecció i atenció a les persones grans.

*  
Polítiques actuals de protecció i atenció
- programes i recursos socials, educatius, culturals i de solidaritat intergeneracional
- atenció a la salut, les dependències, les situacions de vulnerabilitat i violències
- aproximar-se al final de la vida: preparar-se per a la mort, pèrdues i dols

5. Recerques

*  

La recerca actual: nous reptes
- experiències a nivell català, espanyol i europeu
- noves línies d’investigació
- resultats
 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura s’organitzarà a partir de la combinació de sessions teòriques i pràctiques. Les primeres tenen com a finalitat introduir les teories i els conceptes fonamentals i les segones facilitar l’aproximació a determinats continguts del temari a partir de la presentació d’experiències i problemàtiques extretes de la realitat de la intervenció socioeducativa amb persones grans.
L’aula es concep com un espai de pensament, diàleg i aprenentatge compartit on es generen situacions pràctiques, reflexives i de creació conjunta de coneixements. Es propiciarà la participació activa de tothom ja que es considera imprescindible per enriquir tot el procés i així elaborar i construir coneixement de manera col.lectiva.
Per tant el treball a l’aula será a partir de dinàmiques que ens permetin treballar amb casos reals, presentacions d’ experiències, relats, lectures, exposicions orals per part del professorat i dels estudiants, com també comptarem amb visites de participants de diferents projectes i professionals experts.  
S’afavoriran processos de reflexió mitjançant el treball en grup com també individual.
Per fer el seguiment dels aprenentatges es disposarà de sessions de tutoria individual orientada a l’acompanyament del procés que l’estudiant viu al llarg de l’assignatura. El nombre de tutories dependrà del desig i la necessitat de l’alumne com de les professores.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació será continuada i es farà a partir d’un seguit d’activitats d’aprenentatge on es treballarà de manera grupal i individual. També es farà un seguiment de la participació i l’assistència a classe i tutories.

La superació de l’assignatura implica l’assistència a classe d’un 80% de les sessions.

 

Advertència sobre el plagi i la còpia

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

Reavaluació

En aquells casos que la nota final no arribi a 5, l’estudiant podrá presentar-se a la reavaluació de la part i /o evidencia suspesa. Queden exclosos els treballs i/o evidències no presentades. 

 

Avaluació única

Aquesta asignatura no planteja la possibilitat de l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Durant el curs les professores indicaran un ampli ventall de recomanacions bibliogràfiques (llibres i revistes), cinematogràfiques, etc.