Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Intervencions Educatives en l'Execuciˇ Penal en la Comunitat

Codi de l'assignatura: 571248

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Nuria Fabra Fres

Departament: Departament de Teoria i Hist˛ria de l'Educaciˇ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

20

 

 

Recomanacions

 

Cal fer l’assignatura de forma presencial i assistir a classe, ja que es treballaran casos pràctics i exercicis a l’aula difícils de treballar a distància. Es treballarà amb documentació oficial de  la Generalitat en Català, es recomana nivell bàsic de català escrit. 

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 • Analitzar dinàmiques  socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de manera que es mostrin coneixements implícits i explícits en l’execució penal.
 • Reconèixer i valorar qüestions i elements relacionats amb el desenvolupament humà, la inclusió social de les polítiques i les intervencions socials, educatives i penals.
 • Diagnosticar, planificar i avaluar accions  en el marc de les institucions que intervenen l’àmbit penals.
 • Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per a permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.
 • Aplicar habilitats i actituds relacionals que permetin establir relacions satisfactòries amb els altres orientades al desenvolupament d’accions de promoció social i personal.
 • Identificar i analitzar informació de forma sistemàtica orientada ala reflexió i presa de decisions per a la intervenció social i eductiva en l’execució penal.
 • Resoldre els problemes generats en contextos relacionats amb l’execució penal a la comunitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer l’evolució històrica i situació actual del compliment de mesures penals a la comunitat

 

 • Identificar les diferents mesures en la comunitat previstes al codi penal i a la llei de responsabilitat penal del menor, maneig del catàleg de mesures.

 

 • Estudiar el paper del 3er sector social en l’execució penal.

 

 • Aprofundir en el model d’acompanyament socioeducatiu durant el procés de compliment de penes a la comunitat.

 

 • Fer un apropament a la Justícia Restaurativa

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1. Introducciˇ a l execuciˇ penal a la comunitat amb menors i adults a Catalunya i a Europa

*  

 1. Perspectiva europea de l’execució penal a la comunitat.
 2. Introducció de les mesures comunitàries a Espanya i Catalunya
 3. Marc legal: llei responsabilitat penal del menor, codi penal i estatut de la vícitma. 
 4. Situació actual de l’execució penal a la comunitat i la justícia restaurativa a Catalunya.
  • Catàleg de mesures amb menors
  • Catàleg de mesures amb adults
  • serveis de mediaciópenal amb joves i menors

2. 2. La comunitat en l’execuciˇ penal

*  

 1. El paper de les entitats socials en l’execució penal a Catalunya
  • Sensibilització social
  • Incidència política
  • Gestió delegada de serveis
  • Col·laboració en l’execució penal
  • El voluntariat en l’execució penal
 2. Plataformes d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya: ECAS, Taula del 3er sector, FCVS, TPS,...

3. 3. L’acompanyament socioeducatiu en el compliment de mesures penals en la comunitat

*  

 • La figura del tècnic de medi obert de Justícia juvenil
 • La figura del Delegat d’execució penal (adults) 
 • El mediador/a penal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Exposicions magistrals, conferències, Taules rodones amb convidats/des externs, vídeo fòrums, lectura de materials, anàlisi d’expedients judicials,...

Es farà treball pràctic de casos a partir de l’estudi de sentències judicials.

S’oferirà la possibilitat de participar en activitats docents complementàries no avaluables.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Per aprovar l’assignatura caldrà haver assistit mínim a un 80% de les classes.

Es tindran en compte tasques que es faran de forma individual o grupal a les classes presencials: anàlisi de textos, resolució de dilemes, debats, treball de casos, tallers de sentències,... 

Els estudiants hauran de fer un exercici individual d’avaluació, que es podrà fer amb materials. El grup classe acordarà si és un treball presencial o a distància.

En cas de no superar l’assignatura s’anirà a reavaluació, havent de presentar-se de nou els treballs de l’avaluació continuada no superats, revisats segons criteris aportats per la professora, així com comentaris de text o altres exercicis proposats en l’avaluació. 

En tots els casos, la realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

No es contempla.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ORTS E. et al (eds.) (2006).Menores: victimización y seguridad (programes formativos de prevención de riesgo. Valencia: Tirant Lo Blanch.  Enlla├ž

GALAIN PALERMO, P. (2010) La reparación del daño a la víctima del delito. Valencia. Tirant lo Blanch   Enlla├ž

CID MOLINÉ, José (2009). La elección del castigo. Barcelona: Bosch.  Enlla├ž

BLAY GIL, E (2007). Trabajo en beneficio de la comunidad: regulación y aplicación práctica. Barcelona: Atelier    Enlla├ž

GARCIA BORÉS, P. (2005) La cárcel en el entorno familiar. Quaderns de Barcelona. Ciutadania i Drets. Barcelona. Criteria.  Enlla├ž

GORDILLO SANTANA, L.F. (2007) La justícia restaurativa y la mediación penal. Madrid. Iustel.   Enlla├ž

MANZANARES SAMANIEGO, J L. (2007)Mediación, reparación y conciliación en el derecho penal. Granada: Comares, 2007 (Estudios de derecho penal y criminología; 88)  Enlla├ž

RIBAS, N; ALMEDA, E; BODELON, E. (2005): Rastreando lo invisible: mujeres extranjeras en las cárceles. Barcelona Antrophos.   Enlla├ž

REDONDO ILLESCAS,S. (2008): Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes. Madrid. Piramide.   Enlla├ž

RUEDA MARTIN, M.A. (2007): <>Los programes y/o tratamientos de los agressores de genero: ¿una alternativa eficaç a la prisión?. Madrid. Dykinson.   Enlla├ž

ZERNOVA, M.(2007) Restorative justice: ideals and realities. Aldershot (UK) : Ashgate.  Enlla├ž

CapÝtol

penal: especial referencia a las vías formales e informales de reparación y mediación”, aHomenaje al Dr. Marino Barbero Santos. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha/Ediciones Universidad de Salamanca, Vol. I, 443-478.

  Enlla├ž

Article

RÍO FERNÁNDEZ, L. del (2006), “El reto de la mediación penal: el principio de oportunidad”, a Diario La Ley, 6520, 1-9.   Enlla├ž

ANDRÉS PUEYO, A. Y REDONDO ILLESCAS, S. (2007). “Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia”. A Papeles del Psicólogo, Sección Monogràfica. Vol. 28(3), pp. 157-173.    Enlla├ž

http://www.cejfe.cat/  Enlla├ž
http://www.restorativepractices.org  Enlla├ž
http://www.cep-probation.org/  Enlla├ž

 

 

ADAPTACIË DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOC╚NCIA EN L═NIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Es mantenen els objectius i continguts previstos de tractar. 

Adaptacions de la metodologia:

Cada sessió de classe disposarà:

 • d’un espai al campus virtual amb la temàtica de la sessió, que inclourà links amb materials audiovisuals i propostes de lectures. totes les fonts d’informació estaran ordenades per temes i sessions. 
 • D’una connexió on line a través de l’aplicatiu  meet.jitsi durant la connexió es farà:


a) aclariments de la sessió anterior, dubtes que hagin sorgit a partir de la consulta de materiasl

b) una presentació de la matèria seguint la presentació de la sessió en ppt posada prèviament al campus,

c) es presentaran els materials disponibles per l’ampliació de continguts.

Hi haurà dues sessions pràctiques que es portaran a terme a partir de casos pràctics que es presentaran i resoldran on line. 

Les connexions per cada classe seran d’un mínim de 90 minuts.

Es posarà el mail com eina de consulta de dubtes i tutoria pels estudiants. 

 

Adaptacions de l’Avaluació

Com s’havia previst es farà un exercici d’avaluació sobre els continguts treballats. Però es farà en format on line, per poder respondre a casa en un termini de 15 dies. L’exercici serà de reflexió i es podrà fer consultant els materials de treball. 

Es farà el mateix exercici d’avaluació per l’avaluació única que per l’avaluació continuada. 

en cas de ser necessària una reavaluació es donaran les indiccions per refer i millorar l’exercici proposat. Podent proposar-se algun treball a partir d’articles complementari.