Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Immigració i la seva Dimensió Socioeducativa

Codi de l'assignatura: 571251

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Ines Massot Lafon

Departament: Departament de Didąctica i Organització Educativa

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

22.5

Aprenentatge autņnom

22.5

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CG1 - Analizar dinámicas sociales y educativas aplicando modelos teóricos comprensivos, de tal forma que se manifieste un conocimiento profundo de los procesos implícitos y explícitos que se dan en estas dinámicas.

CE7 - Analizar y valorar programas y proyectos de acción social y educativa y formular propuestas y criterios para la mejora de la calidad y la innovación en la acción social y educativa.

CG4 - Formular propuestas para promover acciones institucionales orientadas a facilitar los procesos de inclusión social y educativa para permitir incrementar la cohesión social en un contexto de mayor justicia social.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Objectius de coneixements

-          Conèixer els principals trets característics del fenòmen de la immigració

-          Aproximar-nos al concepte de ciutadania intercultural
Objectius de habilitats i destreses

-          Identificar els mecanismes d’intervenció socioeducativa amb la població immigrada
Objectius de actituds i valors i normes

-          Analitzar experiències i programes d’intervenció comunitària amb població immigrada

-          Analitzar propostes educatives (programes i materials) per fomentar una ciutadania intercultural

 

 

Blocs temątics

 

1. 1. Situació de la immigració

*  
1.1 Immigració i multiculturalitat
1.2 Aspectes històrics, econòmics, socials i polítics de les migracions

2. 2. La ciutadania com a procés

*  
2.1.  Des dels models d’integració als components d’una ciutadania intercultural
2.2.  La ciutadania com un procés que es contrueix: La ciutadania com a status i la ciutadania com a pràctica.

3. 3. Respostes educatives

*  
3.1.  Experiències i programes d’intervenció comunitària amb població immigrada
3.2.  Propostes educatives per promoure una ciutadania intercultural

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es basa en la reflexió i el diàleg a partir de:  cl asses magistrals, col·loquis, exposicions, treball en petit i/o gran grup, reflexió entorn a experiències pràctiques de l’àmbit socioeducatiu, visionat de pel·lícules, documentals i vídeos, lectures i reflexions, recerca de informació, etc. 

En el tres mòduls es desenvoluparan els continguts teòrics a partir de classes magistrals.

A la històries de les migracions es visionarà una pel·lícula relacionada amb la temàtica.

En cada un dels temes es proposen activitats en petit i gran grup com són: resolució de casos reals i / o hipotètics, anàlisi de programes, dilemes, etc.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges:

Treball individual 80%

Assistència, participación i l liurament dels treballs de clase  20%

“La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex)”

 

L’avaluació es basarà en un treball a realitzar individualment, a escollir entre les següents tres opcions:

Realització d’una historia de vida de una persona que hagi viscut un procés migratori

Comentari d’un programa d’intervenció sòcioeducativa

Comentari d’un article científic (estudiants itinerari Recerca)

En els tres casos, es valorarà la profunditat de l’anàlisi, relació amb aspectes treballats a l’assignatura, referencia i ús a lectures i materials.

Es obligatòria l’assistència a classe com a mínim un 80 % de les sessions. Per tant les persones que no compleixin amb el 80% de l’assistència no tindran dret a ser avaluades. 

La reavaluació s’ajustarà al calendari establert pels màsters . Tindran opció els alumnes que no hagin superat alguna evidencia.

 

Avaluació śnica