Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 571252

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Nuria Fuentes Pelaez

Departament: Departament de Teoria i Història de l'Educació

crèdits: 12

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 300

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge autònom

190

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CG1 - Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius, de tal manera que es manifesti un coneixement profund dels processos implícits i explícits que es donen en aquestes dinàmiques.

 

CG2 - Reconèixer i valorar qüestions i elements relacionats amb el desenvolupament humà i la inclusió social a les polítiques i les intervencions socials i educatives.

 

CG3 - Diagnosticar, planificar i avaluar accions desenvolupades en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius.

 

CG4 - Formular propostes per promoure accions institucionals orientades a facilitar els processos d’inclusió social i educativa per a permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.

 

CG7 - Recopilar i analitzar informació de forma sistemàtica i rigorosa orientada a la reflexió ia la presa de decisions.

 

CG8 - Resoldre els problemes generats en contextos relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca

 

CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi

 

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

 

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

 

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant de forma, en gran mesura, autodirigida o autònoma.

 

CE4 - Analitzar i interpretar la situació real d’un context social, d’una organització o institució, per a la detecció de necessitats, potencialitats i demandes en els processos socials i educatius.

 

CE5 - Partint de les necessitats i potencialitats detectades, formular i planificar objectius i criteris que permetin guiar la planificació de programes i accions destinades a la millora.

 

CE6 - Identificar, analitzar i dissenyar indicadors de qualitat i de bones pràctiques en les intervencions socials i educatives

 

CE7 - Analitzar i valorar programes i projectes d’acció social i educativa i formular propostes i criteris per a la millora de la qualitat i la innovació en l’acció social i educativa.

 

CE11 - Identificar i aplicar estratègies metodològiques de recollida i anàlisi d’informació per garantir el rigor en els processos d’investigació i estructurar de manera coherent i sistemàtica un informe d’investigació que té com a finalitat la transmissió de coneixements

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Aprendre a definir correctament un objecte d’estudi, a partir del qual es desenvoluparà un procés de recerca que permeti la creació fonamentada de coneixement i/o de propostes pràctiques.
 

 


Analitzar la informació recollida de tal forma que puguin obtenir-se resultats coherents amb la mateixa.

 


Elaborar un treball acadèmic de caràcter formal que respongui a una estructura de treball orientat a la creació de coneixement i/o formulació de propostes per la millora de l’acció socioeducativa.
 

 

Referits a habilitats, destreses

Aplicar estratègies adequades de recollida i anàlisi d’informació específiques del camp d’estudi o treball.


 

 

Transmetre clarament els resultats procedents de la recerca científica i els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.

 

Aplicar la planificació i execució d’un procés de recerca en el marc de desenvolupament d’un treball sistemàtic i rigorós.

 

Referits a actituds, valors i normes

Incorporar plantejaments de l’ètica de la recerca en el disseny i desenvolupament del treball

 

 

Blocs temàtics

 

1. Delimitació del TFM: característiques

2. Delimitació d’un objecte d’estudi

3. La recerca i la innovació en l’àmbit de l’acció social i educativa

4. Estat de la qüestió de l’objecte d’estudi: revisió de la literatura científica sobre la temàtica

5. Formulació d’interrogants i objectius per abordar l’estudi

6. Selecció i disseny d’instruments per la recollida de dades

7. Anàlisi de dades i interpretació

8. Habilitats de redacció per a la difusió científica

9. Habilitats comunicatives per a l’exposició oral

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El treball es realitzarà de manera individual amb l’assessorament del professorat tutor que s’assignarà des de la coordinació del TFM i amb el peer review dels companys de TFM. Es terminarà amb la presentació d’un document acadèmic que s’haurà de defensar públicament.

El TFM pot tenir una orientació de recerca que pot continuar desprès en una tesi doctoral o bé una orientació més pràctica que permeti innovar o millorar la praxis. En les dues orientacions la vessant de recerca és fonamental i l’estudiant amb les direccions del professorat tutor triarà aquella metodologia que més s’ajusti als seus objectius.  El treball té a veure amb alguna de les temàtiques o línies de recerca principals associades al màster.

Es pot considerar un treball de TFM aquell que desenvolupi una recerca, aquell que es centri en revisar d’una forma extensa i en profunditat l’estat de la qüestió de l’objecte d’estudi per a fonamentar un disseny de recerca i que impliqui una metodologia de revisió documental, aquell que plantegi el pilotatge d’instruments i quedi emmarcat en una futura recerca doctoral, aquell que plantegi una anàlisi de necessitats i potencialitats per fonamentar una acció socioeducativa o aquell que sigui una avaluació de programes o accions.

El treball es podrà presentar en format informe de recerca o article (veure orientacions als annexes).

El procés de desenvolupament del TFM és el següent:

 1. A principi del curs acadèmic es realitzarà una reunió informativa sobre el treball final del màster.

 1. Assignació de tutors/es entre els mesos d’octubre i novembre.

 • S’assignarà el professorat que farà el seguiment dels treballs o projectes per part de la comissió de coordinació del màster.
 • En cas que algun estudiant, manifesti interès per ser tutoritzat per algun professor/a de manera específica, també es tindrà en compte.

3.      Presentació de treballs de cursos anteriors: es realitzarà una sessió on estudiants de cursos anteriors presentaran els seus treballs de màster.

 1. Seguiment del treball:

4.1.             Un cop realitzada l’assignació, l’estudiant s’haurà de posar en contacte amb el seu tutor/a, en un termini de 15 dies.

 • En la  primera sessió es proposa establir un pla de treball (determinar el títol, el contingut del treball, l’estructura del mateix, la perspectiva metodològica i els resultats esperats).
 • En aquesta primera trobada, també es realitzarà un petit cronograma que haurà de servir a l’estudiant per estructurar la seva tasca, fins la presentació del treball.
 • S’establirà un mínim imprescindible de tres trobades al llarg del procés de realització del treball per tal d’anar revisant l’avenç existent i el procés de d’aprenentatge que l’estudiantat va fent en cada etapa.
 • No es poden acceptar canvis de tuto/a a partir de finals de febrer.

4.2.             Al llarg del curs es realitzaran trobades grupals obligatòries on es treballarà amb la metodologia peer review considerada com una de les actuacions d’èxit a la Universitat (Flecha, Racionero i Tintoré, 2014). D’aquesta forma s’estableix un sistema de revisió per parells del procés d’elaboració del TFM sempre argumentant amb profunditat cada aspecte a millorar o valorat positivament. 

5. Presentació del treball:

 • En base al procés de seguiment i el producte lliurat al tutor/a, aquest darrer informarà a l’estudiant de la qualitat del treball per ser defensat davant del tribunal abans d’un mes de la data de la lectura.
 • Una vegada finalitzat, aquest serà presentat al tutor/a amb un mínim de 10 dies d’antelació a la data de lectura assignada pel tribunal.
 • Per tal que el treball pugui ser presentat, el tutor/a haurà de fer un informe breu del mateix, on s’indicarà si el treball pot ser presentat davant el tribunal, considerant els diferents criteris d’avaluació que es van transmetre en el seu moment. El treball només podrà ser presentat davant el tribunal amb l’acceptació del tutor/a, sent l’acceptació del tutor/a un requisit indispensable per optar a la defensa pública del mateix.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència als seminaris que es convoquin és obligatòria en un 80%.

L’avaluació tindrà dues parts, una serà l’avaluació del tutor o tutora (40% de la nota final) i una altre que serà mitjançant la defensa oral i pública del treball realitzat davant una comissió avaluadora que suposarà (60% de la nota final).

El TFM només té una convocatòria, però els treballs es poden presentar dos moments a triar un d’ells. L’estudiant pot triar entre presentar el seu treball al juny-juliol o al setembre segons marqui el calendari de la facultat. A la data fixada per la coordinació del TFM s’entregaran els següents exemplars: 1 en paper pel tutor/a, 3 en paper per a la comissió avaluadora i 1 en format digital pel fons de la comissió coordinadora del màster.

Els treballs s’han de presentar amb el vist i plau del tutor/a que ha fet el seguiment (mirar condicions apartat nº5 del desenvolupament del TFM).

La comissió avaluadora, tindrà en compte els següents criteris:


1. Aspectes formals (10% de la nota):

a. El treball ha de disposar d’un índex general on quedi reflectida l’estructura del mateix mostrant el conjunt de capítols i apartats que constitueixen el treball. 

b. La paginació del treball ha de ser correcte i ha de coincidir amb les pàgines dels apartats que s’indiquin en l’índex. 

c. La bibliografia es citarà utilitzant la normativa APA i la totalitat de referències que figurin al treball han de constar en l’apartat de bibliografia al final del treball (abans del annexos) amb la cita completa de cada obra. 

d. Els gràfics, taules i figures que es presentin al treball han d’estar numerats, indicant el que mostren (les taules al damunt i les figures i gràfics a sota). Si es possible, es recomanable que, al final del treball hi figuri el llistat de gràfics, taules i figures, indicant les pàgines a on es troben. 

 

2. Estructura general del treball (10% de la nota):

a. El conjunt del treball ha de presentar una estructura comprensible que s’ajusti al que formalment és una recerca: la part teòrica que fa referència al objecte d’estudi, la part empírica de recerca (si s’escau) amb objectius, metodologia, procés seguit en la recollida i anàlisi de dades i resultats obtinguts de la recerca i, finalment una part general de conclusions on es vinculin els resultats obtinguts amb la part teòrica exposada.

b. Les diferents parts del treball han de ser coherents entre sí amb un “pes” específic de cadascuna d’elles proporcional a les característiques del treball desenvolupat.

 

3. Continguts del treball (25% de la nota):

a. La temàtica abordada en el treball ha d’estar perfectament definida en el marc teòric fent referència a les diferents corrents i lògiques des del que ha estat tractada.

b. La rellevància de la temàtica abordada també constitueix un aspecte important. Això vol dir que tingui un cert impacte amb qualsevol dels àmbits relacionats amb l’educació, que existeixin recerques fetes sobre aquesta temàtica en els darrers anys i, per tant, que hi hagi un mínim de bibliografia que serveixi com a fonamentació del que es proposa.

c. El grau d’elaboració del constructe teòric que es pretén treballar, la claredat en l’exposició de les idees, la relació que presenta amb altres temàtiques, els models comprensius que s’exposin en el treball, etc., constitueix un aspecte fonamental que cal tenir en compte.

d. El nivell d’aprofundiment de la temàtica constitueix un aspecte central. Cal partir del marc global on s’inclou el tema i anar progressivament cap a les dimensions que l’integren i els components que estructuren aquestes dimensions.

e. La coherència global, la lògica interna i l’existència d’un fil conductor que permeti anar seguint el discurs amb certa linealitat i, l’existència de mapes conceptuals, també es pot valorar de manera positiva. 

f. El rigor intel·lectual en relació a la construcció de sentit del treball i aprofundiment de l’anàlisi teòric-pràctic.4. Metodologia i desenvolupament de la recerca (25% de la nota). 

a. Es necessari que hi hagin uns objectius clarament definits que marquin les pretensions del treball empíric, aquests objectius han d’estar correctament formulats i, en la mesura del possible, desenvolupats amb objectius específics. 

b. S’ha de fer explícit el disseny metodològic de la recerca, això implica: definir la tipologia de recerca (avaluativa, preordenada, participativa, descriptiva, etc.) determinant les diferents fases que estructuren el procés. També cal que es descrigui les estratègies de recollida i anàlisi de dades que es pretenen emprar i aquest disseny ha de mostrar coherència amb els objectius proposats.

c. Cal exposar el procés d’aplicació del disseny a l’objecte d’estudi, explicitant el grau de coherència entre allò planificat i el que realment va suposar el procés. La reflexió al voltant dels possibles adequacions es valorarà positivament.

d. Finalment, en aquesta part ha d’haver un apartat on es recullin els resultats més significatius obtinguts a partir del procés desenvolupat i l’anàlisi de dades realitzat. Es valorarà positivament els gràfics, resums, organització de dades textuals, etc. Cal especificar els límits d’aquests resultats i la fonamentació d’aquests respecte al seu grau de validesa i fiabilitat.

 
5. Discussió i conclusions generals (20% de la nota).

a. En aquesta part es recolliran les conclusions obtingudes del treball i es contrastaran amb les aportacions fetes a la part teòrica, analitzant la coherència entre els resultats i el marc teòric i aprofundint en les possibles diferències. 
b. Calen deixar ben clares les aportacions del treball i obrir possibles vies de continuïtat i, si s’escau, especificar les prospectives que serviran per dur a terme la tesi doctoral. 

c. Es valorarà l’anàlisi, les reflexions i les aportacions del propi autor.

               
6. Claredat i rigor en l’exposició (10% de la nota) 

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges. Article 16.7 i Annex).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Rodríguez, Mª.L.; Llanes, J.; Burguet, M.; Buxarrais, M.R.; Esteban, F.; Jarauta, B.; Molina, M.C.; Pérez, E.; Serrat, N.; Solé, M. (2013) Cómo elaborar, tutorizar y evaluar un Trabajo final de màster. Barcelona: Agència Catalana per la Qualitat Universitària (AQU).  Enllaç

Article

Flecha, R., Racionero, S., Tintoré, M., & Arbós, A. (2014). Actuaciones de éxito en la Universidad. Hacia la Excelencia Tomando  las Mejores Universidades como Modelo. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 4 (2), pp.131-150. doi: 10.4471/remie.2014.08

Accés en línia CCUC  Enllaç

Pàgina web

CRAI-bibliotecas. ¿Cómo citar documentos? 
http://www.bib.ub.edu/es/ayuda/como-citar/

Estil APA. UdG 
http://www.udg.edu/tabid/11972/language/ca-ES/default.aspx  

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

TITOL DE L’ASSIGNATURA: Treball Final de Màster
 

GRUP: 571252, Màster Intervencions Socials i Educatives                               

 

PROFESSORAT: Núria Fuentes i Rosa Valls

 

Bloc temàtics i/o continguts

 

1. Delimitació del TFM: característiques

2. Delimitació d’un objecte d’estudi

3. La recerca i la innovació en l’àmbit de l’acció social i educativa

4. Estat de la qüestió de l’objecte d’estudi: revisió de la literatura científica sobre la temàtica

5. Formulació d’interrogants i objectius per abordar l’estudi

6. Selecció i disseny d’instruments per la recollida de dades

7. Anàlisi de dades i interpretació

8. Habilitats de redacció per a la difusió científica

9. Habilitats comunicatives per a l’exposició oral

Els continguts es mantenen i s’aborden tant en les tutories individualitzades com als seminaris grupals, presencials o virtuals. La següent taula recull el detall de l’abordatge dels continguts i les accions que s’han previst virtuals per continuar el temari.

22/10/2019

16:00-17:00

 

Presentació TFM.

Apartats 1 i 2 dels continguts

16/01/2019

17:00-19:00

Exemples TFM cursos anteriors i discussió de temes del TFM (objectes/subjectes) estudi.

Apartats 2 i 3 dels continguts.

07/02/2020

18:00-20:00

Taller ètica

Apartat 6.

14/02/2020

17:00- 20:00

Taller escriptura

Apartat 8.

03/04/2020

18:00 – 20:00

Adaptacions i seguiment covid-19. Realitzat on-line amb l’eina collaborate al campus

Apartat 6 i 7

17/04/2020

14:30 a 16:30

Taller sobre revisió sistemàtica. Realitzat on-line amb l’eina collaborate al campus

Apartats 4 i 5 (per la revisió sistemàtica)

5/06/2020

17:00- 19:00

Peer review: Marc teòric, objectius i metodologia i resultats. Previst on-line amb l’eina collaborate

Apartat 7 i 9.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia i activitats formatives alternatives

Atenent a les noves directrius de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona que han estat comunicades en el document “DIRECTRIUS GENERALS DE FUNCIONAMENT DE LA DOCÈNCIA I L’AVALUACIÓ PER AL CURS 2019-2020 DAVANT LA CRISI DEL COVID-19”, i desprès de valorar les possibilitats juntament amb la coordinació del màster, el grup de professorat i el d’estudiants, es proposen:

 1. Seguir els seguiments de seminaris i tallers de forma sincrònica amb l’eina collaborate al campus virtual (veure taula anterior).
 2. Continuar el seguiment individualitzat dels TFM amb tutories virtuals amb el mitjà que millor s’adapti a les necessitats de l’estudiant i del docent, i combinar-les amb el seguiment per correu electrònic.
 3. Valorar les adaptacions necessàries que calen fer a cada TFM segons el seu densenvolupament amb el tutor o tutora i si és necessari amb la implicació de la coordinació del TFM.
 4. Ampliar les possibilitats de formats de TFM, on s’inclouen a més de les acordades la possibilitat de plantejar un projecte per a una suposada convocatòria competitiva, reconduir la recollida de dades amb la introducció de mètodes virtuals (entrevistes, grups focals o ús de qüestionaris), construir i pilotar un instrument per a una recerca més àmplia, i recomanar els treballs de revisions bibliogràfiques sistemàtiques. Per facilitar la recerca per qüestionari, la coordinació de màster ha gestionat l’obertura d’un compte Ubforms.
 5. Recomanar la incorporació a l’apartat de metodologia la descripció de les adaptacions arrel de la situació del covid-19 que han estat necessàries.
 6. Informar de la possibilitat de renúncia de matrícula per a aquells casos que considerin que cap de les anteriors possibilitats és viable i/o satisfactòria, o bé, es troben en una situació d’especial dificultat justificada.


Avaluació

Els percentatges d’avaluació es mantenen (40% de la nota del tutor/a i 60% de la nota de la comissió avaluadora).

El requisit del 80% de participació als seminaris programats es manté.

Les dates de lliurament dels TFM es mantenen (29/06/2020 o 7/09/2020). El lliurament es farà amb una tasca al campus virtual, del document del TFM, annexos, i vist i plau del tutor/a per a la seva defensa en format pdf. Els informes dels tutors i tutores es faran arribar signats a coordinació de TFM en pdf una setmana abans de la defensa.

Les dates de defensa es mantenen 13/07/2020 o 16/09/2020. Les defenses es faran de forma virtual al juliol i es convocaran les comissions avaluadores amb una tasca amb el collaborate al campus. Les defenses del mes de setembre es faran de la mateixa forma, quedant pendent condicionada segons les mesures de seguretat sanitària del moment la possibilitat d’organitzar alguna comissió presencial. En tot cas, s’avisaria amb el temps suficient al campus virtual.

Les hores de les convocatories de les defenses tindran en compte el canvi horari dels països d’origen dels estudiants que han hagut de marxar al seu país, pel que es convocaran en horari de tarda (hora local).

Els estudiants hauran de fer arribar a coordinació de TFM les seves presentacions en pdf com a mínim un dia abans de la defensa per poder tenir preparada la tasca al campus i poder realitzar la defensa en l’hora proposada.