Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ambients i Processos Sedimentaris Marins

Codi de l'assignatura: 571316

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Miquel Canals Artigas

Departament: Departament de DinÓmica de la Terra i de l'OceÓ

crŔdits: 3

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

24

 

-  Teoria

Presencial

 

16

 

-  PrÓctiques amb documents

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

26

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Habilitat en l’ús del llenguatge científic.

— Habilitat en l’ús de fonts d’informació.

— Esperit crític, creatiu i de síntesi.

— Capacitat d’autoaprenentatge i de gestió i organització del temps personal.

— Capacitat per assimilar i comparar críticament la literatura científica i tècnica i contrastar-la amb proves experimentals i models conceptuals pertinents, propis o aliens.

— Capacitat per reconèixer de manera integrada els aspectes estructurals i funcionals del sistema marí combinant-ne les descripcions quantitatives sobre les quals es basen, a escales diferents, les diverses disciplines científiques que l’estudien.

— Capacitat per analitzar, planificar i gestionar els recursos marins d’acord amb uns objectius d’optimització compatibles amb criteris de conservació de la qualitat del medi marí.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principals ambients sedimentaris marins, els processos físics, químics i biològics que hi tenen lloc i els productes resultants en cada cas per assolir-ne una visió global, des de les regions polars fins a les equatorials.

— Saber quins són els components dels sediments marins, saber-los identificar i reconèixer-ne el caràcter diagnòstic, així com entendre les causes que determinen la formació d’un o altre tipus de sediment a l’oceà.

— Familiaritzar-se amb els procediments habituals de mostreig, anàlisi i tractament de les mostres de sediments marins i extreure’n la informació pertinent.

— Entendre la informació continguda en mapes del relleu submarí, perfils de sísmica, vídeos i fotografies i altres tipus de fonts documentals, en termes d’ambient sedimentari i la seva evolució.

— Entendre els factors determinants de l’estat i el comportament actuals dels sistemes sedimentaris marins i el paper cabdal de les actuacions humanes en l’alteració de la dinàmica sedimentària.

— Saber quins processos sedimentaris poden generar riscos geològics tenint en compte les variables que determinen la perillositat associada.

— Ser capaç d’entendre de quina manera els ambients i els processos sedimentaris determinen els poblaments vegetals i animals marins.

— Assolir un bon coneixement dels ambients sedimentaris marins propis de l’entorn de la península Ibèrica i les Illes, com a marc geogràficament més proper.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Marc general

2. Mostreig, anÓlisi i tractament de mostres de sediments marins

3. Sedimentaciˇ a les plataformes continentals. Trets morfol˛gics i sedimentaris. Plataformes siliciclÓstiques. Plataformes carbonatades i interrelacions entre la biota i el regne mineral. Plataformes mixtes. Estudi de casos

4. Sedimentaciˇ als talussos i piemonts continentals. Trets morfol˛gics i sedimentaris. La progradaciˇ dels marges continentals. Canyons, canals i altres tipus de valls submarines. Ventalls submarins i altres tipus de dip˛sits associats a valls submarines. Esllavissaments submarins. Comunitats de coralls profunds i sedimentaciˇ carbonatada profunda. Estudi de casos

5. Sedimentaciˇ en marges de glaceres. Acciˇ del gel sobre el fons marÝ. Processos glaciomarins. Estudi de casos

6. Sedimentaciˇ a les planes abissals: sedimentaciˇ pelÓgica i fluxos. Estudi de casos

7. Circulaciˇ profunda i sedimentaciˇ: sistemes contornÝtics. Estudi de casos

8. Evoluciˇ recent dels sistemes sedimentaris marins i impactes antropogŔnics. Estudi de casos

9. Processos sedimentaris marins i riscos geol˛gics: conceptes fonamentals

10. Ambients i sistemes sedimentaris dels marges continentals de la penÝnsula IbŔrica i les Illes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Es combinen les explicacions teòriques amb l’ús majoritari de mitjans audiovisuals (ordinador i vídeo), l’anàlisi de casos i el debat sobre articles científics i altres documents, en funció dels temes, en sessions teoricopràctiques. Prèviament a aquestes sessions, l’alumnat ha de fer un treball preliminar que inclogui l’estudi d’articles i altres documents per preparar unes presentacions breus.

— S’ofereixen tutories individuals.

— En el treball a partir d’articles científics i altres documents es fa servir l’anglès com a llengua vehicular.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

— Seguiment de les activitats a classe (participació, pràctiques, anàlisis i debats).
— Treball autònom.
— Test i problemes pràctics.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Anderson, J.B., 1999. Antarctic Marine Geology; Cambridge Univ. Press, 289 p  Enlla├ž

Davies, T.A., Bell, T., Cooper, A.K., Josenhans, H., Polyak, L., Solheim, A., Stoker, M.S. i Stravers, J.A. (eds.), 1997. Glaciated continental margins: an atlas of acoustic images; Chapman & Hall, 315 p.

Davis, R.A. (ed.), 1985. Coastal sedimentary environments; Springer-Verlag, 716 p.  Enlla├ž

Kennett, J.P., 1982. Marine Geology; Prentice-Hall, Inc., 813 p  Enlla├ž

Hueneke, H. i Mulder, T., 2011. Deep-Sea Sediments; Elsevier, 849 p.  Enlla├ž

Komar, P.D. (ed.), 1983b. CRC handbook of coastal processes and erosion; CRC Press, 305 p  Enlla├ž

Leeder, M.R., 1982. Sedimentology - Process and Product; Chapman & Hall, 344 p.  Enlla├ž

Mienert, J. i Weaver, P. (eds.), 2003. European Margin Sediment Dynamics. Side-Scan Sonar and Seismic Images; Springer, 256 p.   Enlla├ž

Open University, 1989.  Ocean Chemistry and Deep-Sea Sediments, 134 p.  Enlla├ž

Robert, C., 2008. Oceans and Sediments; Elsevier, ISBN: 978-0-444-51817-0

Reijmer, J.J.G. i Immenhauser, A., 2005. Sedimentology in the 21st Century; Elsevier, 542 p. (sedimentació carbonatada).  Enlla├ž

Seibold, E. i Berger, W.H., 1996. The sea floor. An introduction to Marine Geology; Springer-Verlag, 356 p.   Enlla├ž

Shanmugan, G., 2006. Deep-Water Processes and Facies Models: Implications for Sandstone Petroleum Reservoirs; Elsevier  Enlla├ž

  (versiˇ online a: http://www.knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1852&VerticalID=0).

Tucker, M.E. i Wright, V.P., 1990. Carbonate Sedimentology; Blackwell, 1990.  Enlla├ž

Summerhayes, C.P. i Thorpe, S.A. (eds.), 1996. Oceanography. An illustrated guide; Manson Publ. Ltd., 352 p.   Enlla├ž

Wille, P., 2005. Sound Images of the Ocean in Research and Monitoring, Springer, 471 p.  Enlla├ž

CapÝtol

Stoker, M.S., Evans, D. i Cramp, A. (eds.), 1998. Geological processes on continental margins: sedimentation, mass-wasting and stability; Geol. Soc. Sp. Publ., 129: 317-337.   Enlla├ž

Gradstein, F.M., Sandvik, K.O. i Milton, N.J. (eds.), 1998. Sequence Stratigraphy – Concepts and applications, Elsevier, Amsterdam, Holanda, p. 31-116.  Enlla├ž

Article

Weaver, P.P.E., Wynn, R.B., Kenyon, N.H. i Evans, J., 2000. Continental margin sedimentation, with special reference to the north-east Atlantic margin; Sedimentology, 47 (suppl. 1): 239-256.   Enlla├ž

Palanques, A., Durrieu de Madron, X., Puig, P., Fabrés, J., Guillén, J., Calafat, A., Canals, M., Heussner, S. and Bonnin, J., 2006. Suspended sediment fluxes and transport processes in the Gulf of Lions submarine canyons. The role of storms and dense water cascading; Marine Geology, 234 (1-4): 43-61.  Enlla├ž

Nittrouer, C. A., Austin, J. A., Field, M. E., Kravitz, J. H., Syvitski, J. P. M. i Wiberg, P. L. (eds.), 2009. Continental Margin Sedimentation: From Sediment Transport to Sequence Stratigraphy; Blackwell Publishing Ltd., Oxford, UK, doi: 10.1002/9781444304398.fmatter (versió online a: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444304398).  Enlla├ž

Masson, D.G., Harbitz, C.B., Wynn, R.B., Pedersen, G. i F Løvholt, 2006. Submarine landslides: processes, triggers and hazard prediction; Phil. Trans. R. Soc. A, 364: 2009–2039, doi: 10.1098/rsta.2006.1810.  Enlla├ž

Canals, M., Puig, P., Heussner, S., Durrieu de Madron, X., Palanques, A. i Fabres, J., 2006. Flushing submarine canyons; Nature, 444: 354-357  Enlla├ž

Canals, M., Lastras, G., Urgeles, R., Casamor, J.L., Mienert, J., Cattaneo, A., De Batist, M., Haflidason, H., Imbo, Y., Laberg, J.S., Locat, J., Long, D., Longva, O., Masson, D.G., Sultan, N., Trincardi, F. iBryn, P., 2004. Slope failure dynamics and impacts from seafloor and shallow sub-seafloor geophysical data: Case studies from the COSTA project; Marine Geology, 213 (1-4): 9-72.  Enlla├ž

Canals, M., Company, J.B., Martin, D., Sanchez-Vidal, A. i Ramirez-Llodra, E. (eds.), 2013. Integrated study of Mediterranean deep canyons: novel results and future challenges. Progress in Oceanography. Volume 118, November 2013, Pages 1–27  Enlla├ž

Canals, M. i Ballesteros, E., 1997. Production of carbonate particles by phytobenthic communities on the Mallorca-Menorca shelf, northwestern Mediterranean Sea; Deep-Sea Research II, 44 (3-4): 611-629  Enlla├ž

Boyd, R.L., Dalrymple, R.W. y Zaitlin, B.A., 1992. Classification of clastic coastal depositional environments; Sedimentary Geology, 80: 139-150  Enlla├ž