Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes i Equips Biomèdics

Codi de l'assignatura: 571448

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: MONTSERRAT VALLVERDU FERRER

Departament: Facultat de Física

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

75

 

 

Recomanacions

 

Assistència
El curs es dividirà en classes magistrals teòriques (assistència obligatòria mínima del 80 %), debats actius, exercicis pràctics individuals i en equip (assistència obligatòria a totes les presentacions) i sessions pràctiques al laboratori (assistència obligatòria a totes les sessions).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per adquirir habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

— Capacitat per identificar el panorama científic i industrial de l’entorn pròxim i a escala nacional i internacional en relació amb l’àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari propis i específics de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis de sensors, condicionadors o sistemes d’adquisició de senyals biomèdics.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels equips i sistemes de monitoratge, diagnòstic i teràpia.

— Capacitat per analitzar i interpretar senyals i imatges biomèdics.

— Capacitat per comparar, classificar i comprendre els elements dels microsistemes i la nanobioenginyeria.

— Capacitat per identificar les necessitats en l’organització de serveis d’enginyeria clínica en els centres sanitaris.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les necessitats del sector de productes sanitaris.

— Conèixer les necessitats del sector de tecnologia biomèdica.

— Identificar les necessitats dels diferents sectors esmentats amb els avenços en les línies presentades a l’assignatura.

— Conèixer la metodologia utilitzada en activitats d’R+D+I en les empreses i els centres i grups de recerca científica i tecnològica públics i privats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció. Simulació de sistemes fisiològics i biològics (Montserrat Vallverdú)

2. Els gràfics digitals en bioenginyeria (Daniela Tost)

3. Robòtica mèdica (Alícia Casals)

4. Disseny d’instrumentació biomèdica per a la telemedicina (Juan José Ramos)

5. Anàlisi i processament de senyals biomèdics (Raimon Jané)

6. Anàlisi estadística informatitzada de dades biomèdiques (Beatriz Giraldo)

7. Per què l’enginyeria biomèdica hauria d’interessar-se per la bioinformàtica? (Alexandre Perera)

8. Aplicació de tècniques de dinàmica de sistemes multisòlid per a l’anàlisi de la marxa humana i per al disseny d’ortesis actives (Josep M. Font)

9. Noves tendències en biomaterials del segle XXI (Xavier Gil)

10. Radiació ionitzant en imatgeria i teràpia mèdiques (Mercè Ginjaume / Maria Amor Duch)

11. Revisions sistemàtiques de la medicina basada en l’evidència (Mireia Fernández / M. Ángel Garcia)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consisteix en un seguit de seminaris impartits per experts de cadascun els temes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació de l’assignatura és l’avaluació continuada.

Activitats sobre les sessions teòriques:

— L’assistència als seminaris és obligatòria.

— Examen breu (qüestionari) sobre les presentacions o sobre els articles que cal llegir abans de cada classe.

— Treball escrit, a final de curs, en què cal descriure els últims avenços i novetats d’un dels temes tractats a les sessions teòriques.

Examen parcial (primer semestre), corresponent a la primera part del curs. És obligatori per a tothom.

Examen final, dividit en dues parts:

Primera part (primer semestre), corresponent a l’examen parcial del primer semestre. L’alumnat que hagi suspès l’examen parcial o que vulgui millorar nota ha de fer aquest examen.

Segona part (segon trimestre), corresponent als temes tractats en els seminaris de la segona meitat del curs. És obligatori per a tothom.

Nota final = 30 % (primer parcial) + 30 % (segon parcial) + 40 % (treball + qüestionari + assistència)


Reavaluació

Qualsevol estudiant pot presentar-se a la reavaluació, que consisteix en un únic examen escrit. Abans, però, cal renunciar a la nota obtinguda prèviament, si és el cas; la qualificació d’aquest examen de reavaluació substituirà l’anterior.

 

Avaluació única

L’alumnat que vulgui seguir l’avaluació única ha de comunicar-ho a la coordinació de l’assignatura durant les dues primeres setmanes de curs; passat aquest termini no es pot renunciar a l’avaluació continuada.

L’avaluació única consisteix en un únic examen final.

• Les pràctiques d’ordinador són obligatòries. Les pràctiques de laboratori són d’asssitència obligatòria, però s’avaluen en l’examen final.

• El treball final també és obligatori. Cal redactar-lo i presentar-lo en públic.