Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biosistemes i Nanobioenginyeria

Codi de l'assignatura: 571449

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Oscar Castaño Linares

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

80

 

 

Recomanacions

 

Assistència
El curs es dividirà en diferents seminaris teòrics (assistència obligatòria mínima del 80 %).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Capacitat per identificar el panorama científic i industrial de l’entorn pròxim i a escala nacional i internacional en relació amb l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari propis i específics de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis de sensors, condicionadors i sistemes d’adquisició de senyals biomèdics.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels equips i sistemes de monitoratge, diagnòstic i teràpia.

— Capacitat per analitzar i interpretar els senyals i les imatges biomèdics.

— Capacitat per comparar, classificar i comprendre els elements dels microsistemes i la nanobioenginyeria.

— Capacitat per identificar les necessitats en l’organització de serveis d’enginyeria clínica en els centres sanitaris.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les necessitats del sector de productes sanitaris.

— Conèixer les necessitats del sector de la tecnologia biomèdica.

— Identificar les necessitats dels diferents sectors esmentats amb els avenços en les línies presentades en l’assignatura.

— Conèixer la metodologia utilitzada en activitats d’R+D+i en les empreses i els centres i grups de recerca científica i tecnològica públics i privats.

— Conèixer la metodologia necessària per idear nous productes, tecnologies i metodologies d’R+D en l’àrea de l’enginyeria biomèdica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Estructura del curs

*  
Introducció

Sistemes de comunicacions en entorns biomèdics

Imatge avançada en medicina

Del «lab on a chip» a l’«organ on a chip»

Bioenginyeria respiratòria

Mecanobiologia del sistema respiratori

Tecnologies avançades per a la medicina respiratòria

Calibratge multivariable en instrumentació química per a bioaplicacions

Neurobiologia i enginyeria: de la teoria a l’optogenètica

Bioenginyeria d’òrgans


NOTA: Hi pot haver variacions en els seminaris i en les temàtiques per qüestions d’agenda, o casos en què es puguin cancel·lar xerrades de visites convidades.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les metodologies d’ensenyament-aprenentatge de l’assignatura són: seminaris especialitzats, classes magistrals, seminaris, conferències, treball escrit, recerca d’informació, treball autònom i treball dirigit (individual o en grups).

Els treballs els assignarà la coordinació de màster.

L’assistència als seminaris és obligatòria.

L’alumnat que no pugui assistir a classe s’ha de posar en contacte amb la coordinació de l’assignatura per exposar els motius pels quals no pot fer-ho i sol·licitar ser avaluat segons la modalitat d’avaluació única. Aquesta notificació s’ha de fer en les dues primeres setmanes de curs; fora d’aquest termini s’aplicarà el sistema d’avaluació contínua. En l’avaluació única, a part dels exàmens, cal fer els treballs individuals que assigni la coordinació.

La prova que no es faci es qualificarà amb un zero.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


— Proves escrites a classe: 20 % de la nota.

— Examen parcial: 20 %.

— Examen final: 20 %.

— Treballs: 40 %.


Reavaluació

Qualsevol estudiant pot fer l’examen de reavaluació, que consisteix en un únic examen escrit. L’alumnat que vulgui ser reavaluat ha de renunciar a la qualificació que hagi obtingut prèviament, si és el cas, abans de la prova. La nova qualificació obtinguda en aquesta reavaluació reemplaçarà l’anterior.

 

Avaluació única

A la reavaluació pot acollir-s’hi l’alumnat que no pugui assistir a les sessions presencials i que de forma raonada en comuniqui els motius a la coordinació de màster. Aquesta situació s’ha de comunicar dins de les primeres dues setmanes de curs; un cop transcorregut aquest termini no es podrà sol·licitar el canvi i l’avaluació es farà segons el sistema habitual d’avaluació continuada.

— Proves escrites: 60 % de la nota (30 % parcial i 30 % final).

— Treballs: 40 %.

En cas de no entregar les proves que es fan en acabar les sessions, seran qualificades amb un zero.

S’aplicarà la normativa de la Facultat de Física.


Reavaluació

Qualsevol estudiant pot fer l’examen de reavaluació, que consisteix en un únic examen escrit. L’alumnat que vulgui ser reavaluat ha de renunciar a la qualificació que hagi obtingut prèviament, si és el cas, abans de la prova. La nova qualificació obtinguda en aquesta reavaluació reemplaçarà l’anterior.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Text electrònic

El material docente, bibliografía, referencias, etc., se dará a conocer para cada sesión de seminario programada.