Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bioenginyeria Neuronal

Codi de l'assignatura: 571452

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jose Antonio Del Rio Fernandez

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

14

Aprenentatge autònom

18.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptar-se a noves situacions).

— Capacitat per estudiar els organismes a nivell cel·lular i molecular per comprendre els processos de la vida.

— Capacitat per entendre i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques.

— Capacitat per identificar les aplicacions emergents de la biotecnologia.

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i solucionar problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Habilitats per participar en projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.

 

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari propis i específics de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels equips i sistemes de monitoratge, diagnòstic i teràpia.

— Capacitat per verificar experimentalment la validesa dels models teòrics dels aparells, dispositius, màquines i sistemes propis de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per comparar, classificar i comprendre els elements dels microsistemes i la nanobioenginyeria.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments de detecció d’àcids nucleics, anàlits, disseny de microarrays, etc.

— Conèixer les aplicacions en l’àmbit nanotecnològic i el desenvolupament de labs on a chip.

— Conèixer la metodologia utilitzada en activitats d’R+D+i en les empreses i els centres i grups de recerca científica i tecnològica públics i privats.

— Conèixer els nous equips sanitaris relacionats amb les noves formes d’atenció sanitària.

— Tenir una visió general dels diferents tipus de nanopartícules que es poden utilitzar amb aquesta finalitat, sent conscient del caràcter multidisciplinari d’aquesta àrea tan complexa.

— Conèixer la influència de la síntesi en les propietats dels nanomaterials.

— Manejar algunes de les fonts bibliogràfiques més habituals en què es troba informació sobre nanopartícules.

— Estudiar els organismes a escala cel·lular i molecular amb l’objectiu de comprendre els processos de la vida.

— Conèixer i determinar les tecnologies més adequades per a les aplicacions biotecnològiques de l’àmbit.

— Identificar les aplicacions emergents en aquest camp.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari de l’assignatura

*  
— Introducció a l’estructura neuronal, polarització neuronal

— Tipus neuronals i glials

— Interaccions elementals entre neurones: transmissió sinàptica, potencial d’acció, canals de voltatge, etc.

— Introducció als mecanismes bàsics de desenvolupament neuronal. Electroporació de material gènic

— Aplicació dels mètodes microfluídics a l’estudi de la polarització neuronal

— Mètodes d’anàlisi de xarxes neurals per senyals de calci

— Determinació de la funcionalitat de xarxes neuronals in vitro i in vivo.

— Aplicació dels mètodes d’optogenètica a l’estudi de la funció neural

— Mecanismes d’anàlisi de la migració i diferenciació neuronal i glial: tècniques de cell lineage.

— Estudis in silico dels processos de desenvolupament i diferenciació del sistema neural: cultiu organotípic de l’SN

— Utilització d’interfícies per a la regeneració axonal i la recuperació funcional

— Mètodes de nanodelivery en SN: la barrera hematoencefàlica

— Ús de la DBS i TMS en els processos de recuperació funcional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
Classes magistrals teòriques impartides en un grup amb tot l’alumnat. Es fa una sessió setmanal de 2 hores, durant un període de 13 setmanes. Com a suport de les classes magistrals s’utilitza, a més de la pissarra, material audiovisual en format electrònic (presentacions en PowerPoint, animacions, vídeos, accés directe a URL, etc.) per facilitar el seguiment dels continguts explicats. El material en format electrònic està disponible en el Campus Virtual i hi pot accedir l’alumnat que s’ha matriculat al curs.


Activitats no presencials

Activitats dirigides, que poden incloure projectes centrats en aspectes transversals de l’assignatura proposats pel professorat i que es treballen mitjançant lectures, revisions bibliogràfiques, grups de discussió, anàlisi de casos pràctics i problemes, així com la posada en comú en sessions presencials. Totes les activitats estan tutoritzades i es poden fer en grups o de manera individual.

Aprenentatge autònom. Abans de les classes presencials, tant les teòriques com les activitats dirigides, l’alumnat ha de revisar el material docent indicat.


Després de les classes teòriques, cal estudiar els continguts impartits, utilitzant no només els apunts de les classes, sinó també el material docent complementari suggerit pel professorat, com ara llibres de text i revisions que hagi recomanat. Cal que l’alumne s’organitzi per a la realització personal de les tasques que li requereix el professor tenint en compte els terminis i el calendari establert.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es fa una avaluació continuada dels aprenentatges teòrics adquirits en les diferents activitats desenvolupades durant el curs, que inclou tant les activitats presencials o semipresencials com les presentacions realitzades durant el semestre. De cara a la qualificació de cada estudiant, es té en compte la relació següent:

Prova escrita o treball final (50 % de la nota final). Durada de la prova: 1-2 h. És una prova de tipus test de 30 preguntes i resposta múltiple (4). Els errors es valoren negativament.

Presentació d’un seminari en grup o de treballs individuals (30 %). Consisteix en la presentació d’un informe escrit i la presentació oral d’un treball científic a triar de les diferents propostes que fa el professorat al Campus Virtual. Aquest treball es fa individualment (màx. 2 persones). Aquesta presentació del treball escrit i la presentació oral s’han de fer en anglès.

Assistència a classe (20 %).


Condicionants de l’avaluació de l’assignatura

— L’assistència a les classes és obligatòria. L’avaluació de l’assignatura està sotmesa a l’aplicació dels següents coeficients correctors (nota final assignatura = –nota per no assistència).

Nombre de faltes injustificades: màx. 3

    * La justificació de la falta d’assistència només es pot admetre mitjançant un certificat emès per un organisme de l’Administració o empresa encarregada d’un servei públic. Si l’estudiant no assisteix a classe en més de 3 ocasions per una raó no justificada perdrà els 2 punts sobre la nota final.

— Per superar l’assignatura cal a) obtenir com a mínim un 4 sobre 10 a la prova escrita o el treball final i b) fer la presentació oral o els treballs individuals.

 

Avaluació única

L’avaluació única té un format semblant a la continuada, tot i que cal l’estudiant ha de sol·licitar de manera explícita que vol seguir aquesta modalitat d’avaluació.

En aquest cas no es fa un examen de síntesi, sinó un treball final. A més, cal presentar com a mínim la meitat dels treballs que es proposin a classe.

L’assistència té un valor del 20 % sobre la nota final, els treballs, un 15 %, i el treball final, un 65 %.