Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biosensors i Lab-on-a-chip

Codi de l'assignatura: 571454

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Monica Mir Llorente

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

4

 

-  Taller experimental

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

14

Aprenentatge autònom

20.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament de nous mètodes i de noves d’idees en contextos d’innovació i recerca.

— Capacitat per comprendre els principis bàsics dels biosensors i els mecanismes fonamentals que alimenten els dispositius actuals, juntament amb les limitacions que presenten.

— Capacitat per comprendre els principis bàsics dels microfluids i el paper que poden arribar a tenir les tecnologies lab-on-a-chip en la ciència biomèdica del futur.

— Capacitat per comprendre els models físics i matemàtics dels microdispositius i components més importants que funcionen amb aquestes tecnologies.

 

Capacitat per aplicar els coneixements assolits a fi de resoldre problemes actuals o futurs de biologia humana sent capaç de gestionar correctament la incertesa i la multidisciplinarietat dels projectes que es dirigeixin o en què es participi.

— Capacitat per comparar, classificar i entendre les diverses tecnologies de biosensors i de microfluids a micro- i nanoescala.

— Coneixement dels potencials i les limitacions de les diferents estratègies de manipulació de sensors i organismes integrables als dispositius lab-on-a-chip quan es focalitza en un problema biomèdic.

— Capacitat per modelar i comprovar numèricament els components principals dels sistemes lab-on-a-chip durant el desenvolupament conceptual de solucions biomèdiques.

— Capacitat per comprovar experimentalment i validar els models teòrics de components, dispositius i sistemes abans del desenvolupament del prototip final.

— Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes complexos d’enginyeria biomèdica gestionant-ne riscos i contingències.

 

Habilitats que permetin continuar estudiant i fent recerca d’una manera més autodirigida i autònoma.

— Habilitats per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari específic d’enginyeria biomèdica.

— Mentalitat crítica i objectivitat en l’aplicació del mètode científic.

— Capacitat per prendre decisions i per complir plans de contingència a l’hora de desenvolupar tecnologies disruptives o de dur a terme una recerca fonamental.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre els biosensors i els bioxips.

— Saber quines són les principals tecnologies de bionsensors aptes per a la miniaturització.

— Conèixer els fonaments dels microfluids per poder desenvolupar dispositius lab-on-a-chip.

— Comprendre el potencial dels bio-MEMS/bio-MEMS i dels dispositius lab-on-a-chip en aplicacions de les ciències biològiques.

— Identificar l’efecte que en un futur tindran aquestes tecnologies en les necessitats actuals del sector sanitari.

— Conèixer la metodologia i les tècniques emprades en R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) en empreses privades i en centres i instituts de recerca públics i privats.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Sessions teòriques.

— Exercicis pràctics.

— Sessions pràctiques al laboratori i visites a infraestructures de recerca avançada.

— Treball dirigit de recerca bibliogràfica.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Participació a classe (avaluada segons la qualitat i el fonament de les intervencions) i exercicis pràctics (20 % de la nota final).

— Examen escrit amb preguntes d’elecció múltiple i exercicis (40 %).

— Prova escrita que inclou una revisió bibliogràfica i una proposta de desenvolupament d’una aplicació tecnològica específica (40 %)