Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biomecànica del Moviment Humà

Codi de l'assignatura: 571455

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: JOSEP M. FONT LLAGUNES

Departament: Facultat de Física

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoria

Presencial

 

16

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

5

Aprenentatge autònom

31.5

 

 

Recomanacions

 

— Curs bàsic de mecànica o de física.

— Comprensió oral i escrita de l’anglès.


Altres recomanacions

Assistència
El curs es dividirà en classes magistrals teòriques (assistència obligatòria mínima del 80 %), debats actius, exercicis pràctics individuals, treball en equip (assistència obligatòria del 100 % en les presentacions) i sessions pràctiques al laboratori (assistència obligatòria del 100 %).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències específiques

— Capacitat per desenvolupar models biomecànics del sistema musculoesquelètic basats en l’antropometria del cos humà i les lleis mecàniques del moviment.

— Capacitat per analitzar la cinemàtica, la dinàmica i els aspectes energètics del moviment humà mitjançant els models biomecànics.

— Capacitat per desenvolupar programes informàtics per tal d’analitzar la mecànica del moviment a partir de mesuraments reals en un laboratori de biomecànica.

 

Competències transversals

— Coneixement dels principis de la metodologia científica; capacitat per aplicar-la a la resolució de problemes en el camp de l’enginyeria.

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari específics de l’enginyeria biomèdica.

— Coneixements de biomecànica i biomaterials.

— Capacitat per redactar i desenvolupar projectes en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat de treball en equip.

— Capacitat per comunicar de manera efectiva, oralment i per escrit, a tots els nivells.

— Capacitat per transmetre coneixements i treballar en entorns multilingües i grups multidisciplinaris.

 

Competències generals

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per solucionar problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Habilitats per participar en projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari propis i específics de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per verificar experimentalment la validesa dels models teòrics dels aparells, dispositius, màquines i sistemes propis de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per comparar, classificar i comprendre els elements de la biomecànica i els biomaterials.

— Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes complexos d’enginyeria biomèdica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer eines per a l’anàlisi biomecànica del moviment humà basades en models matemàtics que tenen en compte l’antropometria del cos.

— Saber aplicar descriptors cinemàtics i cinètics als moviments humans.

— Saber aplicar les lleis i principis de la mecànica a estructures anatòmiques.

— Saber analitzar el moviment del cos humà a partir de dades mesurades al laboratori.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*  
Cinemàtica. Configuració plana. Posició i trajectòria d’un punt. Cadena cinemàtica. Mesura de posició i filtrat. Moviment pla. Velocitat i acceleració d’un punt. Velocitat angular. Cinemàtica del cos rígid. Graus de llibertat i restriccions d’una cadena cinemàtica

Dinàmica vectorial. Lleis de Newton. Dinàmica del cos rígid. Teorema de la quantitat de moviment. Teorema del moment angular. Antropometria. Forces. Torsor d’un sistema de forces. Formulació de forces. Torsor muscular. Mesura de forces de contacte peu-terra. Formulació de forces musculars

Energia. Energia cinètica i potencial. Balanç d’energia i de potència. Generació, absorció i transmissió d’energia al cos humà. Cost metabòlic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Metodologies d’ensenyament-aprenentatge de la matèria:

— Activitats teòriques o teoricopràctiques: classes presencials.

— Pràctiques de laboratori: classes presencials al laboratori de biomecànica.

— Pràctiques d’ordinador: classes presencials a l’aula d’informàtica.

— Treball dirigit: Treball autònom amb tutories fora de l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

La nota final (NF) es calcularà a partir de les notes parcials següents:

NAC = nota d’avaluació continuada (pràctiques)
NTA = nota de treball autònom (lliurables)
NEF = nota de l’examen final

NF = 0,20 × NAC + 0,30 × NTA + 0,50 × NEF


Reavaluació

A la reavaluació pot presentar-s’hi qui hagi lliurat tots els informes de pràctiques i treballs lliurables. L’examen de reavaluació té el mateix format que l’examen final ordinari. La nota de l’examen de reavaluació (NRE) substitueix la nota de l’examen final (NEF) en l’equació de càlcul de la nota final (NF).

 

Avaluació única

L’estudiant que vulgui acollir-se a l’avaluació única ha de comunicar-ho al professorat durant les dues primeres setmanes de curs.

Les pràctiques al laboratori o a l’aula d’informàtica són obligatòries, tot i que no s’avaluen els informes relacionats amb aquestes tasques.