Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologies per a la Medicina Regenerativa

Codi de l'assignatura: 571456

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Ramon Farre Ventura

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

14

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

16

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Recomanacions

 

Coneixements previs recomanats

Els continguts que s’imparteixen en aquesta assignatura són d’un nivell mitjà. Per tant, és altament recomanable haver cursat prèviament una assignatura introductòria de grau sobre temes d’enginyeria de teixits i medicina regenerativa.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Capacitat per adquirir habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

— Capacitat per identificar el panorama científic i industrial de l’entorn pròxim i a escala nacional i internacional en relació amb l’àmbit de l’enginyeria de teixits i la medicina regenerativa.

— Habilitats per participar en projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.


Competències específiques

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari propis i específics de l’enginyeria biomèdica.

— Habilitats per comprendre les necessitats i l’entorn clínic de la biofabricació d’òrgans i teixits i de la medicina regenerativa.

— Habilitats per aprendre, comprendre i utilitzar els reptes de la innovació de la medicina regenerativa.

— Capacitat per identificar, comprendre i aplicar els principis dels equips i sistemes de la medicina regenerativa.

— Capacitat per comprovar experimentalment la validesa dels models teòrics dels aparells, dispositius, màquines i sistemes propis de l’enginyeria biomèdica.

— Habilitats per analitzar i interpretar els dispositius i tècniques utilitzats en enginyeria de teixits i medicina regenerativa.

— Habilitats per comprendre i aplicar criteris de control de qualitat en l’enginyeria de teixits i la medicina regenerativa.

— Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes complexos d’enginyeria biomèdica aplicats a la medicina regenerativa.

— Habilitats per comprendre i analitzar l’entorn clínic, econòmic i d’aplicació dels productes de la medicina regenerativa des de diferents models de producció.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre les necessitats i les limitacions dels camps de l’enginyeria de teixits avançada i la medicina regenerativa.

— Conèixer les tècniques d’obtenció de matrius naturals i artificials com a suport per a òrgans i teixits biofabricats.

— Conèixer els tipus de cèl·lules aptes per a l’enginyeria de teixits i la medicina regenerativa i els processos de diferenciació òptims per a cada òrgan.

— Conèixer els estímuls físics que actuen en cada òrgan i aprendre a estimular-los dins el bioreactor per a la biofabricació d’òrgans i teixits.

— Aprendre a decidir el disseny de bioreactors més adequat per a cada aplicació en medicina regenerativa.

— Conèixer els procediments per avaluar l’estructura i la funció dels òrgans biofabricats.

— Conèixer les implicacions tècniques del disseny, els requisits de fabricació i el control de qualitat en medicina regenerativa. 

— Saber planificar un projecte d’innovació en enginyeria de teixits i medicina regenerativa tenint en compte les implicacions tecnològiques, econòmiques i clíniques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics

*  

 1. Repàs de conceptes bàsics sobre cèl·lules mare i diferenciació cel·lular
 2. Repàs de conceptes bàsics sobre modificacions genètiques i teràpia gènica
 3. Cultiu de cèl·lules mare i cèl·lules IPS: proves per examinar les propietats de les cèl·lules mare
 4. Separació i seguiment de cèl·lules mare: eines i conceptes
 5. Construcció d’instal·lacions de teràpia gènica de bona pràctica de fabricació (BPF)
 6. Treballar en instal·lacions BPF amb l’instrumental adequat
 7. Visita a unes instal·lacions BPF
 8. Matrius artificials per a l’enginyeria d’òrgans i teixits
 9. Funció dels bioreactors en l’enginyeria d’òrgans i teixits
 10. Matrius naturals per a l’enginyeria d’òrgans i teixits
 11. Problemes en l’aplicació de bioreactors a l’enginyeria d’òrgans i teixits (I)
 12. Problemes en l’aplicació de bioreactors a l’enginyeria d’òrgans i teixits (II)
 13. Problemes en l’aplicació de bioreactors a l’enginyeria d’òrgans i teixits (III)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix íntegrament en anglès.

Classes teòriques: 14 h.
Sessions pràctiques: 16 h.
Aprenentatge dirigit: 10 h.
Aprenentatge autònom: 22,5 h.
Total: 62,5 h.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consisteix en els dos elements següents:

— Una part de l’assignatura s’avalua a través d’un examen escrit.

— L’altra part s’avalua amb un informe escrit sobre el treball pràctic i una presentació oral.

La nota final de l’assignatura és la mitjana de les notes obtingudes en les dues parts.

 

Avaluació única

Les condicions i característiques de l’avaluació única són les que dicta la normativa de la Facultat de Física de la UB referent als màsters.