Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Mecànica de Biofluids

Codi de l'assignatura: 571457

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Aurora Hernandez Machado

Departament: Departament de Física de la Matèria Condensada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

26

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

17

Aprenentatge autònom

19.5

 

 

Recomanacions

 

Tenir coneixements de:

— Matemàtiques: equacions en derivades parcials.

— Física: mecànica de fluids.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Coneixements dels fonaments biofísics dels aspectes mecànics dels fluids biològics amb aplicacions a cèl·lules, biomembranes i sang.

— Capacitat de proposar i fer anàlisis teòriques de models matemàtics per obtenir prediccions quantitatives.

— Capacitat de resoldre models matemàtics amb mètodes analítics i numèrics.

— Capacitat de dissenyar i confeccionar dispositius experimentals a microescala.

— Capacitat de manipulació de dispositius del tipus lab on a chip al laboratori.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Els objectius del curs són preparar-se per a la investigació i per al desenvolupament de noves idees, dispositius de diagnosi i teràpies en el camp de la biomedicina.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Cèl·lules

1.2. Fluids biològics

1.3. Biomembranes

2. Flux de fluids

2.1. Equacions de Navier-Stokes

2.2. Llei de Darcy

3. Difusió

3.1. Model de ruta aleatòria de difusió

4. Efectes de capil·laritat

4.1. Tensió superficial

4.2. Angle de contacte

4.3. Llei de Young-Laplace

4.4. Elevació capil·lar

5. Reologia

5.1. Esforç de cisallament, taxa de cisallament i viscositat

5.2. Aprimament per tall i espessiment per tall

5.3. Fluència

5.4. Efectes elàstics i viscoelàstics

6. Elasticitat

6.1. Energia de deformació, curvatura espontània i curvatura de Gauss

6.2. Elasticitat i fluids biològics

7. Flux bifàsic en superfícies

7.1. Mullabilitat

7.2. Dinàmica de línia de contacte

8. Micro- i nanofluídica

8.1. Viscositat, resistència i dissipació

8.2. Límit de lliscament i hipòtesi de Navier

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes presencials en què cal participar activament, resolució conjunta dels problemes proposats i hores d’atenció personalitzada per aclarir dubtes tant individualment com en grups reduïts.

— Pràctiques de laboratori (0-50 %).

— Treballs tutoritzats d’investigació de temes d’interès actual amb atenció personalitzada i individual o en grups reduïts.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova escrita (0 % de la nota).

— Treballs (0-50 %).

— Proves orals (0-50 %).

 

Avaluació única

— Prova escrita (0 % de la nota).

— Treballs (0-50 %).

— Proves orals (0-50 %).