Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes de Comunicacions en Centres Hospitalaris

Codi de l'assignatura: 571460

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Nieves Vidal Martinez

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

34

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

14

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge autònom

56

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Coneixements de matèries bàsiques i tecnològiques relacionades amb les comunicacions que capacitin per a la pràctica professional en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per solucionar problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.


Competències transversals

— Coneixements de matèries bàsiques i tecnològiques que capacitin per a l’aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que dotin de versatilitat per adaptar-se a situacions noves.

— Habilitats per participar en projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels sistemes d’informació i comunicacions en sanitat.

— Capacitat per identificar les necessitats en l’organització de serveis d’enginyeria clínica en els centres sanitaris.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels equips i sistemes de monitoratge, diagnòstic i teràpia.

— Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes complexos d’enginyeria biomèdica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir coneixements bàsics dels sistemes de comunicacions que s’utilitzen en l’àmbit biomèdic i hospitalari.

— Conèixer les tecnologies de comunicacions hospitalàries actuals i el ventall de possibles aplicacions que ja existeixen o que s’estan desenvolupant.

— Conèixer els aspectes i les regulacions relacionats amb la seguretat dels pacients i del personal hospitalari.

— Saber analitzar diferents aspectes relatius a l’àmbit de les comunicacions hospitalàries: propagació de les radiacions, disseny de xarxes, interacció amb els equips mèdics, interacció amb les persones.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments bàsics de les comunicacions

2. Interferències i regulacions

3. Tecnologies i aplicacions

4. Eines de modelització i disseny 3D d’entorns hospitalaris. Anàlisi de comunicacions

5. Equips de mesura i test

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes presencials.

— Sessió teoricopràctica de laboratori.

— Pràctiques d’ordinador (elaboració d’un projecte propi).

— Activitats pràctiques dirigides.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació és continuada i comprèn les activitats fetes a l’aula i al laboratori, els fòrums i el projecte propi. No hi ha prova final de síntesi.