Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Radiació i Salut Humana

Codi de l'assignatura: 571461

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: MERCE GINJAUME EGIDO

Departament: Facultat de Física

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

4

Aprenentatge autònom

81

 

 

Recomanacions

 

Assistència
El curs es dividirà en classes magistrals teòriques (assistència obligatòria mínima del 80 %), debats actius, exercicis pràctics individuals, treball en equip (assistència obligatòria del 100 % en les presentacions) i sessions pràctiques al laboratori (assistència obligatòria del 100 %).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals

— Capacitat per posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirits.

— Capacitat per escriure informes tècnics rigorosos, clars, precisos i traçables.

— Capacitat per raonar, formular i defensar davant altres persones judicis basats en resultats contrastats.

— Aprenentatge autònom: capacitat per detectar llacunes en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor informació complementària.


Competències transversals

— Capacitat per treballar en equip i per distribuir i dirigir tasques.

— Coneixement de l’anglès en l’àrea de la matèria.

— Capacitat per buscar i trobar autònomament la informació necessària per dur a terme les parts d’un projecte.


Competències específiques

— Coneixement dels processos d’interacció de les radiacions amb els teixits.

— Coneixement dels riscos que tenen les radiacions en la salut humana.

— Capacitat per mesurar o calcular la intensitat dels camps de radiació i els efectes que tenen en la salut de les persones.

— Capacitat per gestionar amb eficàcia la legislació i normativa aplicable a la protecció sanitària davant les radiacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els principals processos d’interacció de les radiacions ionitzants i no ionitzants amb el material biològic i els teixits.

— Conèixer els sistemes de mesura dels camps de radiació.

— Saber analitzar els efectes de les radiacions en la salut humana.

— Saber interpretar les corbes de sensibilitat cel·lular.

— Saber calcular la intensitat dels camps de radiació electromagnètica i la taxa d’absorció d’energia per part del teixit del cos (SAR).

— Saber aplicar les normes de protecció davant la radiació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Radiacions ionitzants

*  
1. Mecanismes d’interacció de les radiacions ionitzants i la matèria: radiacions ionitzants i radioactivitat; interacció de partícules carregades i de fotons amb la matèria

2. Determinació dels camps de radiació ionitzant: principals mecanismes de detecció de la radiació ionitzant; magnituds i unitats

3. Interacció de les radiacions ionitzants sobre el material biològic: radiòlisi de l’aigua; acció de les radiacions en solucions aquoses; efecte de les radiacions en l’ADN, mecanismes de reparació

4. Efectes de les radiacions ionitzants sobre les cèl·lules i els teixits: corbes de supervivència cel·lular; radiosensibilitat cel·lular; radiosensibilitat tissular

5. Efectes estocàstics de les radiacions: carcinogènesi i efectes hereditaris

6. Radiobiologia i radioprotecció: conceptes bàsics; estudis epidemiològics; riscos associats a l’ús de radiacions ionitzants en l’àmbit sanitari; legislació nacional i internacional

2. Camps electromagnètics

*  
7. Mecanismes d’interacció dels camps electromagnètics i els teixits vius: efectes a nivell cel·lular; teixits excitables; efectes tèrmics; altres mecanismes

8. Caracterització de les propietats dielèctriques dels materials biològics: models de les propietats dielèctriques dels teixits; tècniques de mesurament

9. Determinació dels camps electromagnètics dins dels teixits biològics: mètodes numèrics (FDTD, FEM, Z); mètodes experimentals; fonaments i instrumentació

10. Efectes tèrmics dels camps electromagnètics: càlculs de difusió/convecció al cos (BHTE, termoregulació)

11. Efectes no tèrmics dels camps electromagnètics: definició de risc i anàlisi de riscos; estudis epidemiològics; hipersensibilitat als CEM

12. Normatives de protecció davant els camps electromagnètics: guies d’exposició; fonaments i valors; reglamentació nacional i regional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes presencials expositives en què el professorat presenta informació de síntesi sobre els temes detallats en l’apartat de continguts. S’aporten conceptes teòrics i es mostren els procediments bàsics per resoldre problemes tipus.

Sessions de presentació i discussió de resultats d’exercicis o altres tasques proposats pel professorat i resolts per l’alumnat, individualment o en grups reduïts: es programen com a complement de les sessions teòriques per consolidar els coneixements i facilitar el seguiment de l’aprenentatge.

Aprenentatge basat en projectes. Es proposen diversos temes d’interès i actualitat tractats a l’assignatura, dels quals cada grup, format per dues o tres persones, n’ha d’escollir un per fer un miniprojecte. Cal estructurar i planificar la feina, buscar informació, elaborar una petita memòria i presentar un resum de l’estudi a la resta d’estudiants i al professorat. L’alumnat ha de ser capaç de respondre a les preguntes que li facin terceres persones i de justificar les seves propostes. Es programaran sessions dirigides per orientar els grups en el desenvolupament del projecte.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’aprenentatge és continuada i inclou com a sistemes d’avaluació la resolució individual o en grup reduït d’exercicis i qüestions de teoria al llarg del curs i el desenvolupament d’un miniprojecte. Així mateix, es duen a terme dues proves escrites individuals a l’aula, amb un pes del 20 % de la nota cadascuna. Cal aprovar-les amb una nota mínima que garanteixi l’adequada adquisició de les competències específiques d’aquesta matèria.

— Proves escrites: 40 % de la nota.

— Proves orals: 15 %.

— Treballs: 45 %.


Reavaluació

La reavaluació es fa d’acord amb la normativa de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona.

 

Avaluació única

L’avaluació única es fa d’acord amb la normativa de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona.