Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Medicina Basada en Evidències. Revisió Sistemàtica en l'Àmbit de la Salut

Codi de l'assignatura: 571462

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: MIREYA FERNANDEZ CHIMENO

Departament: Facultat de Física

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

16

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

2.5

Aprenentatge autònom

30

 

 

Recomanacions

 

Assistència
L’assistència a les classes presencials és obligatòria. Si no s’assisteix com a mínim al 85 % de les classes l’assignatura es considerarà com a no cursada. Només s’admetran absències justificades.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari específics de l’enginyeria biomèdica.

— Coneixement de les tècniques de valoració de l’eficàcia i efectivitat de processos sanitaris.

— Capacitat de treball en equip.

— Capacitat per comunicar de manera efectiva, oralment i per escrit, a tots els nivells.

— Capacitat per transmetre coneixements i treballar en entorns multilingües i grups multidisciplinaris.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els criteris per a l’adequada utilització i racionalització de l’equipament sanitari a fi d’aconseguir augmentar l’eficiència dels processos i millorar la qualitat assistencial.

— Conèixer els nous equips sanitaris relacionats amb les noves formes d’atenció sanitària.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar els coneixements de direcció tècnica relatius a la qualitat, seguretat i eficàcia dels productes sanitaris.

— Saber discernir, des d’una perspectiva lligada a les necessitats del centre sanitari, les polítiques més adequades a les instal·lacions i l’equipament sanitari.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari de l’assignatura

*  
1. Introducció

2. Medicina basada en l’evidència

3. Disseny d’estudis clínics

4. Mesura de la salut i la malaltia

5. Estructura d’una revisió sistemàtica

6. Revisió sistemàtica

7. Aspectes ètics i econòmics

 

Al llarg del curs l’estudiant ha de fet una revisió sistemàtica d’un tema que sigui del seu interès com a treball final de l’assignatura.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals, recerca d’informació, treball autònom i treball dirigit.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Resolució d’exercicis proposats a classe: 50 % de la nota.

— Treball final: 50 %.


Reavaluació

Qualsevol estudiant pot fer l’examen de reavaluació, que consisteix en un únic examen escrit. L’alumnat que vulgui ser reavaluat ha de renunciar a la qualificació que hagi obtingut prèviament, si és el cas, abans de la prova. La nova qualificació obtinguda en aquesta reavaluació reemplaçarà l’anterior.

 

Avaluació única

L’avaluació única es fa d’acord amb la normativa de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona.


Reavaluació

Qualsevol estudiant pot fer l’examen de reavaluació, que consisteix en un únic examen escrit. L’alumnat que vulgui ser reavaluat ha de renunciar a la qualificació que hagi obtingut prèviament, si és el cas, abans de la prova. La nova qualificació obtinguda en aquesta reavaluació reemplaçarà l’anterior.