Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny d'Equipaments i Sistemes Biomèdics

Codi de l'assignatura: 571463

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: JUAN JOSE RAMOS CASTRO

Departament: Facultat de Física

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

44

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

66

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Coneixement dels principis de la metodologia científica; capacitat per aplicar-la a la resolució de problemes en el camp de l’enginyeria.

— Comprensió dels fenòmens, anàlisi de problemes, síntesi de solucions i avaluació d’alternatives.

— Capacitat per analitzar sistemes complexos i decidir quins són els aspectes o subsistemes més rellevants segons les especificacions de la tasca que cal dur a terme.

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari específics de l’enginyeria biomèdica.

— Coneixement del càlcul i disseny d’equips i sistemes biomèdics.

— Coneixement de la reglamentació i normatives específiques dels productes sanitaris.

— Capacitat per redactar i desenvolupar projectes en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per dirigir les activitats objecte dels projectes de l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per analitzar la viabilitat tècnica i socioeconòmica d’un projecte.

— Coneixement de les tècniques necessàries per garantir la qualitat dels productes, els processos i els mètodes.

— Capacitat de treball en equip.

— Capacitat per comunicar de manera efectiva, oralment i per escrit, a tots els nivells.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les directives comunitàries i els corresponents reials decrets per al disseny i desenvolupament de productes sanitaris per assegurar la qualitat, la seguretat i l’eficàcia d’aquests productes.

— Saber dirigir projectes de disseny i producció en els departaments d’R+D de les empreses fabricants de productes sanitaris.

— Saber aplicar els coneixements de direcció tècnica relatius a la qualitat, seguretat i eficàcia dels productes sanitaris.

— Conèixer la metodologia utilitzada en activitats d’R+D+i en les empreses i els centres i grups de recerca científica i tecnològica públics i privats.

— Saber dirigir un projecte de desenvolupament de nous productes sanitaris.

— Saber fer la certificació i avaluació de productes i instal·lacions sanitaris.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari resumit

*  
1. Introducció a la metodologia, organització i gestió de projectes

2. Regulacions i estàndards

3. Especificació i disseny del producte

4. Test i anàlisi de dades

5. Processos de fabricació i manteniment

(Paraules clau: directives, normativa, seguretat, anàlisi de riscos, requisits d’enginyeria, test, qualitat, ergonomia, gestió de projectes)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes presencials: classes magistrals, classes d’aplicacions i exercicis.

— Classes de laboratori: pràctiques guiades i projecte dirigit.

— Treballs dirigits.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació de l’assignatura pretén mesurar l’aprenentatge i els coneixements adquirits durant el curs. L’avaluació consta d’aquestes parts, que cal fer per poder aprovar l’assignatura:

— Examen escrit (EE) global al final del període docent. L’examen pot incloure: preguntes d’elecció múltiple, preguntes de resposta oberta, resolució de problemes i representació i interpretació de gràfics.

— Avaluació continuada (AC). Es tenen en compte l’assistència (obligatòria) a totes les sessions de laboratori, el lliurament de les pràctiques corresponents a cada sessió de laboratori i la presentació final d’un treball pràctic.

— Treball final (TF) dirigit.


La nota final (NF) de l’assignatura es calcula de la manera següent:

NF = 0,25 × EE + 0,35 × AC + 0,4 × TF


Reavaluació

Qualsevol estudiant pot fer l’examen de reavaluació, que consisteix en un únic examen escrit. L’alumnat que vulgui ser reavaluat ha de renunciar a la qualificació que hagi obtingut prèviament, si és el cas, abans de la prova. La nova qualificació obtinguda en aquesta reavaluació reemplaçarà l’anterior.

 

Avaluació única

L’alumnat que vulgui acollir-se a l’avaluació única ho ha de notificar a la coordinació de l’assignatura dins les dues primeres setmanes de curs. Un cop transcorregut aquest termini no es podrà sol·licitar el canvi i l’avaluació es farà segons el sistema habitual d’avaluació continuada.

— Examen final, obligatori per ser avaluat.

— Tasques de laboratori. L’assistència a les sessions de laboratori és obligatòria i també ho és la realització de les tasques, encara que aquestes s’avaluen en l’examen final.

— Projecte final i presentació pública.