Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments i Tècniques d'Anàlisi Cel·lular i Molecular

Codi de l'assignatura: 571464

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jorge Lloberas Cavero

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

35

 

-  Teoria

Presencial

 

4

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

11

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

6.5

Aprenentatge autònom

21

 

 

Recomanacions

 

Requisits previs:

— Coneixements de biologia cel·lular molecular, bioquímica, genètica molecular i fisiologia. S’entén que l’estudiant ha cursat els complements formatius de Biologia Molecular i Cel·lular i de Fisiologia que ofereix el màster. Aquests requisits no són exigibles per a l’alumnat graduat en Ciències Biomèdiques, Biotecnologia, Biologia, Bioquímica, Farmàcia o Medicina.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències específiques

— Capacitat per identificar els paràmetres bàsics a nivell molecular i cel·lular rellevants per detectar-los, quantificar-los, manipular-los i seleccionar-los.

— Capacitat per entendre la integració de tecnologies complexes en la instrumentació utilitzada en la detecció, quantificació, manipulació i selecció de les cèl·lules i les seves molècules.

— Capacitat per integrar tecnologies bàsiques en instrumentació per a la investigació bàsica i la seva transposició a fi d’utilitzar-la en la valoració clínica.

— Capacitat per reconèixer els fenòmens d’escala, el tipus de senyal que es pot aconseguir del sistema experimental o analitzat, la influència que té la instrumentació sobre els sistemes analitzats, les condicions vitals a nivell cel·lular o molecular en la tecnologia aplicada i la seva influència directa sobre el disseny de la instrumentació.

— Capacitat per dominar el fonament i interpretació dels resultats que determinada instrumentació genera en cada assaig i la importància del seu resultat en el diagnòstic.

— Capacitat per adquirir els principals fonaments teòrics i pràctics sobre les tècniques instrumentals més emprades en els laboratoris d’anàlisi i investigació.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura està dissenyada per donar a conèixer la tecnologia instrumental que els investigadors de l’àrea Bio utilitzen per a la detecció, quantificació, maneig i selecció, tant a nivell cel·lular com molecular. Es tracta que els estudiants coneguin l’ampli arsenal d’instrumentació científica que es fa servir avui en dia en els laboratoris de clínica i d’investigació en l’àrea de biomedicina des del nivell molecular fins al mòbil. Aquesta instrumentació pot anar des de la tecnologia que mesura una interacció entre una proteïna i un àcid nucleic fins a la determinació detallada de la composició cel·lular i bioquímica de la sang.

Això ens porta al segon objectiu general d’aquesta assignatura: transmetre la gran complexitat de sistemes per mesurar paràmetres que en molts casos són evidents com ara la massa d’un organisme, però que en el cas d’una proteïna o una cèl·lula suposen un desafiament tecnològic. La instrumentació utilitzada avui dia per poder analitzar des d’un nivell molecular fins a una resposta cel·lular complexa, passant per l’anàlisi cel·lular, suposa una enorme diversitat de tecnologies. Aquestes tecnologies poden integrar múltiples camps de forma complexa. Així podem veure aplicacions tecnològiques com ara la microelectrònica, la fluídica, l’alta gravetat, l’òptica convencional, l’alt buit, la ressonància magnètica, la difracció de raigs X, l’alta pressió, la mecànica de gran precisió, etc. poden constituir eines bàsiques de l’ampli espectre de solucions tecnològiques que s’han desenvolupat fins avui per poder analitzar i estudiar un ésser viu.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Instrumentació d’anàlisi molecular

1.1. Anàlisi de metabòlits

1.2. Cromatografia

1.3. Electroforesi

1.4. Interacció molecular

1.5. Seqüenciació i RT-PCR

1.6. Pèptids i ressonància

1.7. Centrifugació

1.8. Estructura de macromolècules: cristal·lografia

2. Instrumentació d’anàlisi cel·lular

2.1. Microscòpia electrònica

2.2. Microscòpia confocal

2.3. Citometria de flux

2.4. Cultius cel·lulars

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals.

— Treball escrit.

— Exercicis pràctics.

— Cerca d’informació.

— Pràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Mètodes d’avaluació:

— Proves escrites: 20 %.

— Assistència a teoria: 5 %.

— Assistència a les pràctiques: 20 %.

— Treballs: 55 %.