Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Organització i Gestió de la Informació i Coneixements Clínics

Codi de l'assignatura: 571466

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Xavier Pastor Duran

Departament: Departament de Fonaments Clínics

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Amb l’assignatura es pretén donar una visió de l’ús de les dades i del coneixement en un entorn clínic per oferir serveis assistencials i facilitar la investigació utilitzant els recursos tecnològics existents.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoria

Presencial

 

14

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

12

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Recomanacions

 

— Saber utilitzar cercadors científics a internet (Pubmed, SCOPUS, WOK i Google Acadèmic).

— Tenir fonaments de bases de dades relacionals.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per analitzar els processos sanitaris i els elements de dades que es manegen.

— Capacitat per generar informació de valor afegit a partir de les dades.

— Coneixement de les principals bases documentals i referències en biomedicina.

— Capacitat per seleccionar la base de dades documental més adequada segons el que es necessiti.

— Capacitat per seleccionar l’analítica de dades més adequada segons les necessitats.

— Capacitat per representar àmbits de la biomedicina a través d’ontologies.

— Capacitat per aprendre de manera autònoma a través d’activitats plantejades al Campus Virtual.

— Capacitat per pensar en clau ètica i sostenible per garantir l’aplicabilitat i la perdurabilitat de les solucions dissenyades per a l’àmbit sanitari.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els tipus de bases de dades documentals i el seu ús eficient per recopilar informació en l’àmbit de la biomedicina.

— Conèixer els tipus de bases de dades i com es fan servir en l’entorn sanitari.

— Saber representar el coneixement a través d’ontologies.

— Saber aplicar eines d’interrogació a les ontologies.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Blocs temàtics per continguts

*  
Introducció. El mòdul introductori té com a objectiu tipificar les característiques de les dades i el coneixement biomèdic.

Bases de dades documentals. S’expliquen les tipologies, els continguts, les característiques i les utilitats de les principals bases de dades documentals, la seva explotació i la seva relació amb altres aplicacions.

Bases de dades relacionals. S’explica el model relacional i els seus fonaments amb exemples i exercicis d’aplicació.

Representació ontològica. S’expliquen els elements necessaris per definir una ontologia, el llenguatge OWL, una eina d’edició d’antologies (Protégé) i un llenguatge d’interrogació (SPARQL).

(Paraules clau: informació mèdica, bases de dades, gestor documental, ontologia)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes presencials. Aquestes classes són expositives i interactives i s’hi aclareixen les tasques no presencials.

Pràctiques d’ordinador. Es practica amb un editor d’ontologies (Protégé) i les bases de dades amb llicència de la UB o de domini públic (Pubmed, OMIM, Cochrane, Clinical Trials, Scopus, WOK, Mendeley).

Seminaris. Diversos experts en el tema presenten exemples pràctics.

Treball autònom. Es basa en continguts docents i tasques de diversa mena plantejades al Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

En el càlcul de l’avaluació se sumen les puntuacions obtingudes en les tasques no presencials, que representen el 30 % de la nota.

L’assistència a les classes presencials representa el 10 % de la nota.

Finalment, es fa un examen amb preguntes d’elecció múltiple, que té un valor del 60 % de la nota.

 

Avaluació única

S’aplica la normativa referent als màsters de la UB.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BALI, R., TROSHANI, I., GOLDBERG, S., WICKRAMASINGHE, N. (Eds.). Pervasive Health Knowledge Management. Series: Healthcare Delivery in the Information Age. Springer. 2013

HERSH, W.R. Information retrieval: a health and biomedical perspective. New York, N.Y.. Springer, 2009. 3rd ed.

Disponible al CRAI. Enllaça al catàleg  Enllaç

HORRIDGE, M., KNUBLAUCH, H., RECTOR, A., STEVENS, R., Wroe, Ch.: A Practical Guide To Building OWL Ontologies Using The Protégé-OWL Plugin and CO-ODE Tools Edition 1.0. The University Of Manchester, 2004 

Accés obert  Enllaç

SHORTLIFFE, E.H., CIMINO, J.J.  Editors: Biomedical Informatics: computer Applications in health Care and Biomedicine.  4ª ed. Springer 2014.

Disponible al CRAI. Accés al catàleg  Enllaç

SOWA,j.f.: Knowledge representation. Logical, Philosophical, and Computational Foundations. Brooks Cole Publishing Co., Pacific Grove, CA, 2000

Disponible al CRAI. Accés al catàleg  Enllaç

Vadillo Olmo Francisco Javier, Menéndez Prieto, María Dolores: Sistemas de información y gestión del conocimiento en la organización sanitaria Club Universitario, 2011. 59 p. : il. ; 24 cm  ISBN 9788499484471

Disponible en CRAI. Acceso al catálogo  Enllaç

Date, C. J.. An Introduction to database systems. Pearson/Addison Wesley | 2004 | 8th ed., international ed