Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Protecció Radiològica en Aplicacions Mèdiques

Codi de l'assignatura: 571468

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: MERCE GINJAUME EGIDO

Departament: Facultat de Física

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

14

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

2.5

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

Assistència
El curs es dividirà en classes magistrals teòriques (assistència obligatòria mínima del 80 %), debats actius, exercicis pràctics individuals, treball en equip (assistència obligatòria del 100 % en les presentacions) i sessions pràctiques al laboratori (assistència obligatòria del 100 %).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals

— Capacitat per posar en pràctica els coneixements i habilitats adquirits.

— Capacitat per escriure informes tècnics rigorosos, clars, precisos i traçables.

— Capacitat per raonar, formular i defensar davant altres persones judicis basats en resultats contrastats.

— Aprenentatge autònom: capacitat per detectar llacunes en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l’elecció de la millor informació complementària.


Competències transversals

— Capacitat per treballar en equip i per distribuir i dirigir tasques.

— Coneixement de l’anglès en l’àrea de la matèria.

— Capacitat per buscar i trobar autònomament la informació necessària per dur a terme les parts d’un projecte.


Competències específiques

— Coneixement de les especialitats sanitàries que utilitzen radiacions ionitzants per al diagnòstic o el tractament de pacients.

— Coneixement dels principis físics dels sistemes de detecció de la radiació.

— Capacitat per mesurar i calcular dosis a pacients i personal en instal·lacions mèdiques.

— Capacitat per calcular blindatges per a instal·lacions radioactives.

— Capacitat per dissenyar instal·lacions i procediments de treball d’acord amb la normativa vigent.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els fonaments físics dels sistemes de detecció de la radiació.

— Saber fer servir les radiacions en les aplicacions mèdiques i conèixer-ne la normativa de protecció.

— Saber utilitzar la instrumentació i la metodologia de càlcul adequades per a la determinació de la dosi en radioteràpia, medicina nuclear i radiodiagnòstic.

— Saber aplicar la normativa de protecció radiològica en aplicacions sanitàries.

— Saber dissenyar instal·lacions i procediments de treball que compleixin els requisits normatius referents a la protecció de la salut de les persones respecte a l’ús de les radiacions ionitzants.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonaments bàsics i detecció

*  
1. Fonaments físics: estructura atòmica i nuclear; decaïment nuclear i radioactivitat; interacció radiació-matèria; magnituds i unitats en dosimetria

2. Detectors de ionització gasosa i d’estat sòlid: càmeres d’ionització, comptadors proporcionals, Geiger-Müller, detectors de centelleig, detectors de semiconductor, detectors termoluminescents

2. Protecció radiològica

*  
3. Principis bàsics de la protecció radiològica: marc conceptual de la protecció radiològica, protecció radiològica operacional, vigilància dosimètrica del personal

4. Disseny d’instal·lacions i càlcul de blindatges: criteris bàsics de seguretat, projecció dels principals sistemes d’una instal·lació radioactiva, càlcul de blindatges

3. Càlculs de dosis en aplicacions sanitàries de les radiacions ionitzants

*  
5. Radiodiagnòstic i medicina nuclear: instrumentació, estimació de la dosi en els pacients i en el personal

6. Radioteràpia externa i braquiteràpia: sistemes generadors de radiació en radioteràpia externa, dosimetria física, caracterització dels feixos de radiació, fonts radioactives de braquiteràpia, dosimetria física en braquiteràpia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes presencials expositives, en què el professorat presenta informació de síntesi sobre els temes detallats en l’apartat de continguts. S’aporten conceptes teòrics i es mostren els procediments bàsics per resoldre problemes tipus.

Sessions de presentació i discussió de resultats d’exercicis o altres tasques proposades pel professorat i resolts per l’alumnat, individualment o en grups reduïts: es programen com a complement de les sessions teòriques per consolidar els coneixements i facilitar el seguiment de l’aprenentatge.

Sessions de pràctiques al laboratori. Es proposen dues pràctiques en laboratoris de recerca en què l’alumnat pot aprendre a fer servir lectors de dosímetres termoluminescents, sistemes d’irradiació i monitors portàtils de radiació. Aquestes sessions faciliten l’aprenentatge pràctic de l’ús dels equips presentats a les classes de teoria, i també permeten avaluar l’esperit crític de l’alumnat i la seva capacitat per resoldre problemes i analitzar resultats.

Aprenentatge basat en projectes. Es proposen diversos temes d’interès i actualitat tractats a l’assignatura, dels quals cada grup, format per dues o tres persones, n’ha d’escollir un per fer un miniprojecte. Cal estructurar i planificar la feina, buscar informació, elaborar una petita memòria i presentar un resum de l’estudi a la resta d’estudiants i al professorat. L’alumnat ha de ser capaç de respondre a les preguntes que li facin terceres persones i de justificar les seves propostes. Es programaran sessions dirigides per orientar els grups en el desenvolupament del projecte.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Proves escrites: 40 % de la nota.

— Proves orals: 15 %.

— Treballs: 45 %.


L’avaluació de l’aprenentatge es planteja de forma continuada i inclou com a sistemes d’avaluació la resolució durant el curs d’exercicis i qüestions de teoria realitzades, de manera individual o en grup reduït, així com els informes de les sessions de laboratori, el desenvolupament del miniprojecte (programació, contingut, elaboració d’un informe, exposició oral i treball en equip) i una prova escrita individual a l’aula.

L’alumnat ha de superar aquesta prova escrita amb una nota mínima que garanteixi l’adequada adquisició individual de les competències específiques de l’assignatura.


Reavaluació

La reavaluació es fa d’acord amb la normativa de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona.

 

Avaluació única

L’avaluació única es fa d’acord amb la normativa de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona.