Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Robòtica Mèdica

Codi de l'assignatura: 571469

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: ALICIA CASALS GELPI

Departament: Facultat de Física

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial

 

27

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

9

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

70

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Partint d’uns coneixements bàsics de robòtica, s’estudien les característiques pròpies de la robòtica aplicada al camp de la medicina. Es tracta de conèixer el camp d’aplicacions de la robòtica en els àmbits de la rehabilitació, l’assistència i la cirurgia, analitzant en cada cas la problemàtica concreta així com les possibilitats i limitacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La robòtica en medicina

*  
— Antecedents i evolució

— Requisits específics: precisió, seguretat, arquitectures

— Camps d’aplicació

2. Conceptes bàsics de robòtica

*  
— Arquitectures de robots

— Sensors i percepció en robòtica

— Programació i control de robots

3. Cooperació persona-robot

*  
— Formes d’operació. Característiques. Operació manual

— Teleoperació

— Control manual supervisat

— Control semiautònom

4. Robòtica assistencial

*  
— El robot com a extensió. Nivells d’operació

— Elements protètics i ortètics

— Robots en l’entorn domèstic, laboral i hospitalari. Necessitats sensorials

— Nivells d’autonomia

— Pròtesis robòtiques

5. Rehabilitació

*  
— Necessitats d’assistència en rehabilitació

— Tipus de robots en rehabilitació: braços externs i exoesquelets

— Conceptes de neurorehabilitació

6. Robòtica en cirurgia

*  
— El robot com ajut al diagnòstic

— Cirurgia mínimament invasiva. Àmbits d’aplicació. Possibilitats i limitacions

— Operacions sobre teixits rígids i teixits tous

— Simulació i planificació i execució d’una intervenció

7. La cirurgia guiada a partir d’imatges

*  
— Dispositius posicionadors

— Registre d’imatges

— Cirurgia mínimament invasiva. Àmbits d’aplicació. Possibilitats i limitacions

— Elements endoscòpics. Camps d’aplicació

— Simulació i planificació i execució d’una intervenció

8. Tècniques auxiliars en cirurgia

*  
— Realitat virtual i telecirurgia. Realitat virtual al quiròfan

— La percepció hàptica en cirurgia

— Simulació per a l’entrenament i aprenentatge de tècniques quirúrgiques. Telecirurgia

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Exàmens: 50 % de la nota (15 % parcial, 35 % final).

— Pràctiques de laboratori: 20 %.

— Treball específic: 30 %.

Les condicions i característiques de la reavaluació són les que dicta la normativa de la Facultat de Física de la UB.

 

Avaluació única

Les condicions i característiques de l’avaluació única són les que dicta la normativa de la Facultat de Física de la UB.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Actes de congressos
• Biorob, http://www.biorob2006.org/home.html  
• CARS, http://www.cars-int.org/
• MICCAI - Sèrie LNCS d’Springer
• AAATE, http://atireland.ie/aaate/

Revistes
Computer Aided Surgery. Ed. Wiley

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 


Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


No ha variat el contingut de l’assignatura. Si que s’ha hagut d’adaptar les pràctiques, en mode simulació en lloc d’utilitzar equips reals.

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


S’ha passat a classes en vídeo primer les darreres en collaborate, més interactives.

Alteracions en l’avaluació


Es farà l’examen final, però s’ha eliminat l’examen parcial, en comptes d’això es fan exercicis a casa, avaluables.  Els percentatges no han variat, el 15% de l’examen parcial ara serà l’avaluació dels exercicis