Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi i Computació Estadística de Dades Biomèdiques

Codi de l'assignatura: 571473

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: BEATRIZ GIRALDO GIRALDO

Departament: Facultat de Física

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Assistència
El curs es dividirà en classes magistrals teòriques (assistència obligatòria mínima del 80 %), treball en equip (assistència obligatòria del 100 % en les presentacions) i sessions pràctiques al laboratori (assistència obligatòria del 100 %).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

A acabar l’assignatura l’alumnat haurà obtingut les competències següents:

— Coneixement de tècniques estadístiques i mètodes de tractament de dades aplicades al camp de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per analitzar un problema: anàlisi estadística, síntesi de solucions, avaluació d’alternatives i interpretació dels resultats.

— Capacitat per conèixer, entendre i aplicar models matemàtics i proves estadístiques necessàries per a un procés d’acord amb les dades, l’experiment o el procés d’estudi.

— Capacitat per triar el model matemàtic o el test estadístic adequat en funció de l’experiment o del procés estudiat.

— Capacitat per plantejar les hipòtesis d’investigació nul·la i alternativa en un estudi, experiment o procés.

— Capacitat per implementar computacionalment els models matemàtics i estadístics adequats al tipus d’experiment o procés estudiat.

— Capacitat de treball en equip.

— Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari i per transmetre els resultats d’un estudi o procés amb l’anàlisi i interpretació corresponent.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els models i mètodes estadístics apropiats per a l’anàlisi de cada tipus de dades.

— Conèixer els criteris de decisió per a l’elecció de les tècniques estadístiques més apropiades en funció de l’anàlisi de dades que es vulgui fer.

— Dissenyar un estudi estadístic adequat per a cada tipus d’experiment, procés o estudi que es vulgui fer.

— Implementar els algoritmes i models matemàtics necessaris per a l’anàlisi estadística d’un experiment, procés o estudi.

— Analitzar i interpretar els resultats obtinguts d’acord amb l’anàlisi estadística plantejada.

— Diferenciar estadísticament uns processos d’uns altres a partir de tècniques que permetin avaluar el valor dels resultats pel que fa a l’exactitud, la precisió i l’optimització.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*  Estudi de tècniques estadístiques per al tractament de dades en el camp biomèdic.

1. Introducció. Ús i classificació de les proves estadístiques, criteris per al disseny i desenvolupament d’una anàlisi estadística. Elements computacionals per a la implementació. Proves estadístiques paramètriques i no paramètriques: diferències, avantatges i inconvenients

2. Proves estadístiques no paramètriques. Proves específiques per a cada tipus de dades i en funció de l’estudi que es vol dur a terme: proves per a una mostra, dues mostres relacionades, dues mostres independents, k mostres relacionades i k mostres independents

3. Anàlisi de variància. Classes i tècniques. Covariància. Consideracions d’un i de diversos factors, i de mesures repetides

4. Models de regressió. Múltiple, lineal i no lineal. Logística. Models probit i logit. Anàlisi loglineal

5. Tècniques de classificació de dades. Anàlisi discriminant, factorial, de components principals, de clúster, de distàncies i de proximitat. Ús de diferents kernels

6. Mesures de precisió i validesa d’un estudi. Mesures de risc, de raó i d’oportunitat. Prevalença i incidència. Exactitud, precisió, sensibilitat i especificitat. Valors predictius. Índexs de concordança, mesures d’efecte

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura utilitza la metodologia expositiva (20 %), el treball individual presencial (problemes) (20 %), el treball individual no presencial (30 %), el treball en grups (25 %) i les activitats d’avaluació (5 %).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Mètodes d’avaluació:

— Prova escrita: 40 % de la nota.

— Treballs lliurables: 15 %.

— Treball final: 45 %.


Reavaluació

Qualsevol estudiant pot fer l’examen de reavaluació, que consisteix en un únic examen escrit. L’alumnat que vulgui ser reavaluat ha de renunciar a la qualificació que hagi obtingut prèviament, si és el cas, abans de la prova. La nova qualificació obtinguda en aquesta reavaluació reemplaçarà l’anterior.

 

Avaluació única

L’alumnat que vulgui acollir-se a l’avaluació única ho ha de notificar al professorat dins les dues primeres setmanes de curs. Un cop transcorregut aquest termini no es podrà sol·licitar el canvi i l’avaluació es farà segons el sistema habitual d’avaluació continuada.

En l’avaluació única cal presentar els treballs sol·licitats durant el curs.


Reavaluació

A la reavaluació podrà presentar-s’hi l’alumnat que tingui una qualificació de «no presentat» o de «suspens». En cap cas està prevista la reavaluació per millorar la nota. L’estudiant que tingui un «no presentat» ha d’aportar documentació que justifiqui aquesta situació.