Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi i Processament Avançat de Senyals Biomèdics

Codi de l'assignatura: 571474

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: RAIMON JANE CAMPOS

Departament: Facultat de Física

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Anàlisi i processament avançat de senyals biomèdics (APASB).


Altres recomanacions

Assistència
El curs es dividirà en classes magistrals teòriques (assistència obligatòria mínima del 80 %), debats actius, exercicis pràctics individuals i treball en equip (assistència obligatòria del 100 % en les presentacions).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Comprensió dels fenòmens, anàlisi de problemes, síntesi de solucions i avaluació d’alternatives.

— Capacitat per analitzar sistemes complexos i decidir quins són els aspectes o subsistemes més rellevants segons les especificacions de la tasca que cal dur a terme.

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari específics de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels equips i sistemes de monitoratge, diagnòstic i teràpia.

— Coneixement de les tècniques d’anàlisi i interpretació de senyals i imatges biomèdics.

— Capacitat per redactar i desenvolupar projectes en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat de treball en equip.

— Capacitat per comunicar de manera efectiva, oralment i per escrit, a tots els nivells.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber dissenyar, fer i validar algoritmes de processament avançat de senyals biomèdics.

— Saber dirigir projectes de disseny i producció en els departaments d’R+D de les empreses fabricants de productes sanitaris.

— Utilitzar l’equipament tecnològic de productes sanitaris.

— Conèixer la metodologia utilitzada en activitats d’R+D+i en les empreses i els centres i grups de recerca científica i tecnològica públics i privats.

— Saber dirigir un projecte de desenvolupament de nous productes sanitaris.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari

*  
1. Introducció al processament avançat de senyals biomèdics
1.1. Objectius i reptes
1.2. L’anàlisi de senyals biomèdics com a eina d’ajuda a la diagnosi
1.3. Avaluació dels mètodes de processament de senyals biomèdics

2. Filtratge digital per a l’eliminació de soroll i artefactes
2.1. Classificació i característiques dels sorolls i les interferències d’origen biològic
2.2. Filtres lineals
2.3. Filtres òptims
2.4. Filtres adaptatius
2.5. Reducció de soroll en senyals vinculats a un esdeveniment (estimació mitjançant una mitjana de senyal homogènia, exponencial i ponderada)
2.6. Aplicació a senyals electroencefalogràfics (EEG), potencials evocats (EP) i electrocardiogràfics (ECG)

3. Detecció d’esdeveniments
3.1. Detecció d’ones d’interès
3.2. Delineació d’ones
3.3. Correlació i filtratge adaptat
3.4. Aplicació a senyals ECG i EEG

4. Anàlisi i caracterització de senyals biomèdics
4.1. Anàlisi espectral
4.2. Anàlisi temps-freqüència (Wigner-Ville, Cohen’s Class)
4.3. Expansions ortogonals (Karhunen-Loève, Walsh, Fourier, Hermite)
4.4. Wavelets i anàlisi multiresolució
4.5. Aplicació del processament de senyals biomèdics (ECG, EEG, EP, musculars, respiratoris, etc.) per a l’ajuda a la diagnosi

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes presencials: teoria i pràctica.

— Treball dirigit: recerca i revisió bibliogràfica i d’eines de processament, i discussió i avaluació de propostes.

— Treball autònom: proposta, desenvolupament i aplicació d’algoritmes de processament de senyals, amb seguiment tutoritzat; presentació final, oral i escrita, dels treballs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

— Treball dirigit i autònom: 70 % de la nota.

— Presentacions orals (prova de síntesi): 30 %.


Reavaluació

Qualsevol estudiant pot fer l’examen de reavaluació, que consisteix en un únic examen escrit. L’alumnat que vulgui ser reavaluat ha de renunciar a la qualificació que hagi obtingut prèviament, si és el cas, abans de la prova. La nova qualificació obtinguda en aquesta reavaluació reemplaçarà l’anterior.

 

Avaluació única

L’alumnat que vulgui acollir-se a l’avaluació única ho ha de notificar al professorat dins les dues primeres setmanes de curs. Un cop transcorregut aquest termini no es podrà sol·licitar el canvi i l’avaluació es farà segons el sistema habitual d’avaluació continuada.

En l’avaluació única és obligatòria la presentació de tots els treballs durant el curs.

A més, cal fer una única prova de síntesi el mateix dia programat per a tot l’alumnat, que és a final de curs. La durada de la prova per a qui segueixi l’avaluació única serà superior a la de l’alumnat d’avaluació continuada.


Reavaluació

Qualsevol estudiant pot fer l’examen de reavaluació, que consisteix en un únic examen escrit. L’alumnat que vulgui ser reavaluat ha de renunciar a la qualificació que hagi obtingut prèviament, si és el cas, abans de la prova. La nova qualificació obtinguda en aquesta reavaluació reemplaçarà l’anterior.