Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 571477

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Oscar Castaño Linares

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 10

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 250

 

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

225

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques i generals

— Capacitat per identificar el panorama científic i industrial de l’entorn pròxim i a escala nacional i internacional en relació amb l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

— Habilitats per participar en projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i solucionar problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari propis i específics de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis de sensors, condicionadors i sistemes d’adquisició de senyals biomèdics.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels equips i sistemes de monitoratge, diagnòstic i teràpia.

— Capacitat per verificar experimentalment la validesa dels models teòrics dels aparells, dispositius, màquines i sistemes propis de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per analitzar i interpretar els senyals i les imatges biomèdics.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels sistemes d’informació i comunicacions en sanitat.

— Capacitat per comparar, classificar i comprendre els elements dels microsistemes i la nanobioenginyeria.

— Capacitat per comparar, classificar i comprendre els elements de la biomecànica i els biomaterials.

— Capacitat per identificar les necessitats en l’organització de serveis d’enginyeria clínica en els centres sanitaris.

— Capacitat per identificar els elements de la gestió de la seguretat hospitalària.

— Capacitat per analitzar el mercat de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per resoldre les demandes d’innovació en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per avaluar i resoldre les necessitats de transferència de tecnologia i innovació, patents i cultura emprenedora en el camp de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes complexos d’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per modelitzar matemàticament els sistemes i processos complexos en l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses

— Elaborar un projecte real, sigui d’anàlisi o de disseny.

— Utilitzar eines informàtiques per analitzar, fixar objectius, dissenyar experiments i resoldre problemes de disseny o industrials.

— Elaborar la memòria del projecte.

— Fer presentacions orals en la defensa pública del projecte.

— Familiaritzar-se amb la cerca de bibliografia especialitzada.

— Entendre els articles científics especialitzats i treballar-hi addicionalment.

— Exposar, tant de manera oral com escrita, els resultats del treball en anglès.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Fer treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la recerca en fonts bibliogràfiques fonamentals que estiguin relacionades amb el desenvolupament del projecte.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Descripció del TFM

*  El treball final de màster (TFM) és un projecte de recerca o un estudi que implica un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació. Aquest exercici comporta que l’alumnat apliqui els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirides al llarg del màster per dur a terme un projecte sobre un tema de l’àmbit de l’enginyeria biomèdica.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Treball en grup.
— Treball escrit.
— Elaboració de projectes.
— Cerca d’informació.
— Treball autònom.
— Treball dirigit.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

— Proves orals.

— Treballs.


Taula d’avaluació general

a) Treball. Memòria i presentació oral: 75 % de la nota

— Descripció dels objectius del treball: 10 punts.

— Anàlisi dels antecedents i planificació: 10 punts.

— Metodologia i rigor aplicats: 15 punts.

— Decisions preses durant l’elaboració del treball: 15 punts.

— Resultats: 25 punts.


d) Memòria. Aspectes formals: 15 %

— Estructura i organització del treball: 5 punts.

— Utilització del llenguatge escrit: 5 punts.

— Plànols, esquemes, figures o taules: 5 punts.


c) Presentació oral. Aspectes formals: 10 %

— Utilització del llenguatge oral: 5 punts.

— Respostes a les preguntes del tribunal: 5 punts.


La detecció de plagi total o parcial en el treball final de màster representa la reprovació automàtica de l’assignatura i la pèrdua de l’opció de reavaluació.