Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Interaccions Biològiques dels Biomaterials

Codi de l'assignatura: 571478

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: ELISABETH ENGEL LOPEZ

Departament: Facultat de Física

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial

 

30

Aprenentatge autònom

32.5

 

 

Recomanacions

 

Requisits:

— Coneixement dels fonaments de la biomecànica i biomaterials.

— Coneixements dels fonaments de la biologia.

— Coneixement dels principis de la metodologia científica i capacitat per aplicar-la a la resolució de problemes en el camp de l’enginyeria.

— Comprensió dels fenòmens, anàlisi de problemes, síntesi de solucions i avaluació d’alternatives.


Altres recomanacions

Assistència
El curs es dividirà en classes magistrals teòriques (assistència obligatòria mínima del 80 %), debats actius, exercicis pràctics individuals i treball en equip (assistència obligatòria del 100 % en les presentacions).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i solucionar problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

— Capacitat per gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari propis i específics de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per verificar experimentalment la validesa dels models teòrics dels aparells, dispositius, màquines i sistemes propis de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per comparar, classificar i comprendre els elements de la biomecànica i els biomaterials.

— Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes complexos d’enginyeria biomèdica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç de treballar en un entorn multilingüe, de transmetre coneixements i treballar en un grup multidisciplinari.

— Adquirir capacitat de síntesi per fer una presentació oral en anglès amb material científic.

— Conèixer els materials i les estratègies per millorar la relació cel·lular-biomaterial.

— Conèixer els fenòmens biològics que ocorren en la interfase material cel·lular.

— Conèixer les diferents estratègies per a la millora de la regeneració de teixits.

— Conèixer la base dels processos inflamatoris.

— Conèixer l’estat actual dels processos d’obtenció dels diferents tipus de cèl·lules per a medicina regenerativa.

— Conèixer i aplicar els procediments d’obtenció de bastides (scaffolds) per a medicina regenerativa: fabricació de bastides i obtenció de matrius mitjançant la descel·lularització de teixits i òrgans naturals.

— Conèixer les diferents estratègies per a la millora de la regeneració de teixits.

— Conèixer en profunditat els diferents mètodes de modificació de superfícies en teràpies regeneratives.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Presentació de l’assignatura

*  Presentació del programa. Com fer presentacions en públic. Plagiar, parafrasejar i resumir

1.1. Fonaments dels biomaterials

1.2. Superfícies

1.3. Adsorció proteica

1.4. Interaccions de biomaterials amb teixits

1.5. Processos d’adhesió

1.6. Mecanobiologia i superfícies

1.7. Mètodes i caracterització

1.8. Tendències en interaccions entre cèl·lules i materials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals (26 h) teòriques impartides en un grup amb tot l’alumnat. Es fa una sessió setmanal de 2 hores, durant un període de 13 setmanes. Com a suport de les classes magistrals s’utilitza, a més de la pissarra, material audiovisual en format electrònic (presentacions en PowerPoint, animacions, vídeos, accés directe a URL, etc.) per facilitar el seguiment dels continguts explicats. El material en format electrònic està disponible a la plataforma del Campus Virtual que permeti l’accés als alumnes matriculats al curs.

Activitats no presencials (36,5 h).

Activitats dirigides (14 h) que poden incloure projectes centrats en aspectes transversals de l’assignatura proposats pel professorat i que es treballen mitjançant lectures, revisions bibliogràfiques, grups de discussió, anàlisi de casos pràctics i problemes, així com la posada en comú en sessions presencials. Totes les activitats estan tutoritzades i es poden fer en grups o de manera individual.

Aprenentatge autònom (22,5 h). Abans de les classes presencials, tant les teòriques com les activitats dirigides, l’alumnat ha de revisar el material docent indicat.


Després de les classes teòriques, cal estudiar els continguts impartits, utilitzant no només els apunts de les classes, sinó també el material docent complementari suggerit pel professorat, com ara llibres de text i revisions que hagi recomanat. Cal també organitzar-se per fer les tasques exigides tenint en compte els terminis i el calendari establert.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Mètodes d’avaluació:

— Examen final (prova de síntesi): 40 % de la nota.

— Treball final: 30 %.

— Treballs: 30 %.


Reavaluació

Qualsevol estudiant pot fer l’examen de reavaluació, que consisteix en un únic examen escrit anàleg a l’examen final d’avaluació única. L’alumnat que vulgui ser reavaluat ha de renunciar a la qualificació que hagi obtingut prèviament, si és el cas, abans de la prova. La nova qualificació obtinguda en aquesta reavaluació reemplaçarà l’anterior.

 

Avaluació única

Hi la possibilitat de seguir l’avaluació única, però sempre que l’estudiant ho notifiqui durant els primers quinze dies de curs. En aquesta avaluació es poden fer preguntes dels treballs que s’han fet durant el curs.