Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Processament d'Imatges Mèdiques en 2D i 3D

Codi de l'assignatura: 571677

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: FRANCISCO AYMERICH MARTÍNEZ

Departament: Facultat de Física

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

16

Aprenentatge autònom

26.5

 

 

Recomanacions

 

Assistència
El curs es dividirà en classes magistrals teòriques (assistència obligatòria mínima del 80 %), debats actius i exercicis pràctics individuals i en equip (assistència obligatòria del 100 % en les presentacions).

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Introduir-se en la informació representada en les imatges mèdiques 2D i en el procés de visualització d’aquestes imatges.

— Conèixer les tècniques bàsiques de manipulació d’imatges mèdiques 2D: suavitzat, realçat, detecció de característiques i de segmentació.

— Conèixer d’una manera més aprofundida les tècniques de segmentació d’imatges 2D, especialment les basades en models difusos, a fi de representar i gestionar la incertesa associada a les imatges.


Es pretén que, en acabar el curs, l’alumnat:

— Tingui una visió dels diferents programes comercials i de lliure distribució que existeixen i sigui capaç de manipular imatges mèdiques 2D.

— Conegui les bases d’imatges públiques que hi ha.

— Comprengui la informació que apareix en les imatges mèdiques.

— Sigui capaç de representar i gestionar la incertesa de la informació.

— Pugui desenvolupar algoritmes de segmentació d’imatges utilitzant models difusos sobre imatges 2D.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la visualització d’imatges mèdiques 2D

*  
— Perspectiva històrica

— Aplicacions de visualització i anàlisi d’imatges mèdiques 2D

— Eines comunes de tractament i anàlisis d’imatges

2. Introducció als conceptes de visió per computador

*  
— Millora d’imatges: suavitzat, realçat, rehistogramació i correcció gamma

— Avaluació de característiques i representació de la incertesa

— Segmentació d’imatges. Per continuïtat i per discontinuïtat

3. Introducció als conjunts difusos

*  
— Concepte de conjunt difús

— Definició de conjunt difús i funcions de pertinència

— Operacions amb conjunts difusos i funcions d’agregació

4. Algorismes basats en tècniques difuses

*  
— Definició i avaluació de característiques perceptuals

— Representació i tractament de la incertesa

— Segmentació i etiquetat d’imatges

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura té un enfocament molt pràctic. Tots els conceptes s’il·lustren en les pràctiques, en què l’alumnat es familiaritza amb l’ús del Matlab (Mathworks®) o de l’aplicació de lliure distribució ImageJ (http://imagej.nih.gov/ij/).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Un examen de teoria, que dona lloc a la nota de teoria (NT).

— Pràctiques. La nota de les pràctiques (NL) es calcula com la mitjana ponderada de les notes de cada pràctica.

— Activitats dirigides. La nota de les activitats dirigides (NAD) es calcula com la mitjana ponderada de les notes de cada treball.

La nota final serà: NF = 0,4 NT + 0,25 NL + 0,35 NAD

L’alumnat que, tot i fer l’examen de teoria, les pràctiques i les activitats dirigides, quedi suspès d’aquesta avaluació pot presentar-se a un examen final de l’assignatura.

Les condicions i característiques de la reavaluació són les que dicta la normativa de la Facultat de Física de la UB.

 

Avaluació única

Les condicions i característiques de l’avaluació única són les que dicta la normativa de la Facultat de Física de la UB.