Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aspectes Actuals en Fisiologia Molecular

Codi de l'assignatura: 572395

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Miguel Riera Codina

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoria

Presencial

 

12

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

24

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

4

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

62

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per obtenir, analitzar i sintetitzar la informació sobre els avenços científics.

— Desenvolupament d’una actitud crítica basada en el coneixement metodològic i teòric, i familiarització amb el debat de noves idees sobre temes d’actualitat.

— Capacitat per resoldre problemes, dissenyar i elaborar protocols experimentals, analitzar i discutir els resultats obtinguts i per generar les conclusions principals i hipòtesis noves.

— Capacitat de divulgar i argumentar la informació obtinguda, tant de manera escrita com oral (es fomenta la participació en la transmissió dels coneixements).

— Desenvolupament de la capacitat de treballar en equips unidisciplinaris o multidisciplinaris.

— Coneixement com a expert dels mecanismes de la regulació funcional a escala cel·lular i molecular.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Estudiar la regulació de funcions de l’organisme a escala cel·lular.

— Conèixer els mecanismes fonamentals de la regulació funcional a escala cel·lular i molecular.

— Interpretar el funcionament de canals, bombes, transportadors i receptors de cèl·lules especialitzades en la regulació de funcions de l’organisme.

— Saber interpretar casos patològics i adaptatius que involucrin canals iònics, fusió de membranes, interaccions membrana–citoplasma o proteïnes intracel·lulars específiques.


Referits a habilitats, destreses

— Exposar correctament a un grup aspectes relacionats amb la temàtica del curs.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Regulació funcional a escala cel·lular i molecular. Mecanismes de regulació funcional per elements de les membranes

1.1. Proteïnes estructurals de la membrana: models i patologies associades

1.2. Estudis basats en la regulació de funcions per porus, canals iònics i transportadors

1.3. Estudis basats en la fusió de membranes

2. Mecanismes de regulació funcional per senyalització cel·lular

2.1. Mecanismes de senyalització

2.2. Vies de senyalització implicades en la regulació de processos fisiològics i patologies

2.3. Transducció sensorial

2.4. Mètodes d’estudi en senyalització

3. Mecanismes de regulació per proteïnes específiques

3.1. Estudi cel·lular i molecular de la sang: casos pràctics

3.2. Regulació de la diferenciació de Steam Cells a diferents teixits. Avaluació de proteïnes clau per a la seva activitat funcional.

3.3. Proves funcionals en diferenciació neuronal, renal, cardíaca i sang.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


— Presentació comentada dels temes, principalment en diapositives de PowerPoint (material accessible mitjançant el Campus Virtual de la UB).
— Formulació de qüestions, en cada bloc temàtic, i altres activitats que s’han de desenvolupar de manera autònoma.
— Sessions de pràctiques de problemes: discussió a l’aula de casos patològics o experimentals proposats prèviament —durant l’exposició del temari— i treballats autònomament (individualment o en grups).
— Exposicions curtes de temes monogràfics preparats autònomament, i debat.
— Conferències d’experts.
— Sessions de pràctiques de laboratori específiques del curs (semidemostratives).
 
 
Descripció de les activitats no presencials de la matèria
 
— Resolució de problemes i qüestions, de manera autònoma, sobre els temes exposats a classe.
— Cerca d’informació, lectura i discussió d’articles científics (grupal o individual).
— Preparació de treball monogràfic a exposar i debatre posteriorment en sessió col·lectiva (individual o en grup).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


— Proves escrites conceptuals i sobre qüestions (40 %).
— Preparació d’un tema monogràfic i exposició pública (30 %).
— Seguiment actiu de les diverses sessions presencials i assistència (30 %).

 

Avaluació única


— Examen de preguntes sobre aspectes desenvolupats en el temari (80 %).
— Treball monogràfic (20 %).