Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Endocrinologia Avançada

Codi de l'assignatura: 572396

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Joaquin Gutierrez Fruitos

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

Coordinació de l’assignatura:
Joaquim Gutiérrez

Professorat:

Joaquim Gutiérrez
Isabel Navarro
Encarnación Capilla

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

24

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

3

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

52

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per interpretar la regulació fisiològica des del punt de vista del paper essencial de les hormones.

— Capacitat per incorporar coneixements actuals dels sistemes endocrins en la salut i en la malaltia.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer el funcionament dels sistemes endocrins, diferents elements i la seva integració fisiològica. 

 


— Comprendre els diferents models experimentals endocrins i la seva aplicació clínica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Evolució dels sistemes endocrins

2. Avanços en el funcionament dels sistemes endocrins, els diferents elements i la seva integració

3. Aspectes actuals de la regulació de la síntesi i secreció hormonal. Transport d’hormones a la sang. Metodologies de valoració

4. Conceptes moderns de l’acció hormonal, els receptors. Cinètica de la interacció hormona-receptor. Regulació dels receptors

5. Avanços en l’estudi dels sistemes de transducció del senyal hormonal

6. Models cel·lulars, transgènics i knockouts (genoanul·lats) i la seva aplicació en l’actualitat

7. Models experimentals específics

7.1. Utilització de la interferència d’RNA per estudiar la funció dels gens de factors reguladors: models animals

7.2. Cèl·lules mare i pàncrees endocrí

7.3. La diabetis i les seves variants; diabetis de tipus 1 i 2 i diabetis monogènica. Diabetis de tipus 1. Implicació de les molècules MHC de classe 2

7.4. Transportadors de glucosa. Bases moleculars del transport intracel·lular del transportador GLUT4

7.5. Aberracions cromosòmiques de l’espècie humana: origen i conseqüències en la reproducció

7.6. Regulació del balanç hidrosalí. Canals de sodi i fibrosi quística

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Participació activa a les classes teòriques i pràctiques, als seminaris, als fòrums i a les activitats complementàries que es programin.

— Formulació de qüestions, en cada tema o bloc temàtic, i proposta d’altres tasques.

— Ús del Campus Virtual de la UB (www.ub.edu/monub/) per accedir als treballs proposats i respondre les qüestions plantejades, a més de la participació als fòrums.

— Resolució de problemes i qüestions a través del fòrum. Formulació de qüestions prèvies a les classes presencials sobre la unitat temàtica consensuades pel grup. Resolució de casos a partir de la cerca d’informació, lectura i discussió d’articles (grupal). Treball monogràfic (individual, amb la incorporació d’aportacions dels companys).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


— Exposicions a classe del resultat dels treballs de l’alumnat.
— Conferències d’experts convidats de diversos àmbits de l’endocrinologia.
— Preparació de treballs monogràfics sobre temes d’endocrinologia (15 %).
— Resums de les conferències dels professionals convidats (15 %).
— Presentació oral de revisions de temes de la matèria (50 %). 
— Resolució de qüestions (10 %).
— Assistència i participació a classe i fòrums (10 %).