Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia de la Reproducció

Codi de l'assignatura: 572397

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Antonio Ibarz Valls

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

7

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

15

 

 

Competències que es desenvolupen

 


— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb el seu camp d’estudi.
— Capacitat de comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
— Capacitat d’obtenir i analitzar informació sobre els avenços científics en l’àrea de la fisiologia i en concret de la fisiologia de la reproducció.
— Adquisició d’una actitud crítica, que permeti analitzar el propi treball i el dels companys, emetre judicis argumentats, defensar-los amb rigor i tolerància i debatre noves idees sobre temes de l’àmbit de la fisiologia.
— Adquisició d’habilitats específiques per desenvolupar treball d’investigació bàsica i aplicada al laboratori, en l’àmbit de la fisiologia i en concret de la fisiologia de la reproducció.
— Capacitat d’elaborar informes clars i concisos dels resultats d’un treball, amb una formulació clara de les conclusions obtingudes.
— Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina a les llengües pròpies i en una llengua estrangera.
— Ús de fonts d’informació científica i bases de dades per centrar els coneixements actuals en temes d’interès en fisiologia de la reproducció.
— Capacitat d’analitzar paràmetres fisiològics i interpretar les relacions entre ells.
— Capacitat d’identificar els mecanismes, a nivell d’expert, de la regulació funcional a escala molecular, cel·lular i sistèmica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer i saber aplicar les bases de la fisiologia i endocrinologia de la reproducció
— Conèixer l’efecte de l’edat, l’exercici, les dietes, l’estrès i els ritmes circadiaris en la reproducció.
— Conèixer les bases hormonals del control de la fertilitat i la reproducció assistida en humans.
 
 
Referits a habilitats, destreses
 
— Obtenir una visió integrada de la fisiologia de la reproducció sabent interrelacionar i aplicar els coneixements adquirits a la resolució de casos.
— Saber obtenir i analitzar informació sobre els avenços en els coneixements en la reproducció humana.
— Adquirir habilitats per treballar de manera autònoma, per saber buscar i gestionar la informació, i per generar idees noves.
— Tenir capacitat d’anàlisi de les dades i elecció del mètode.
— Saber utilitzar bases de dades (ISI Web of Knowledge) i el Campus Virtual (Moodle).
— Utilitzar la terminologia genèrica adequadament.
— Saber divulgar la informació obtinguda, tant de manera oral com escrita, amb habilitat per argumentar des de criteris racionals diferenciant el que és opinable dels fets i de les evidències científiques.
 
 
Referits a actituds, valors i normes
 
— Saber treballar en equips unidisciplinaris i multidisciplinaris.
— Tenir capacitat de crítica i autocrítica.
— Saber obtenir assessorament.
— Mantenir un comportament ètic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Endocrinologia de la reproducció

*  Regulació hormonal de la reproducció humana. Regulació hormonal de la gametogènesi, la fecundació, la implantació, l’embaràs i la lactància. Patologies i deficiències hormonals relacionades

2. Hormones reproductores

*  
Bases moleculars de la funció hormonal. Funcions no reproductives: interaccions en el sistema nerviós central i funcions conductuals

3. Esteroidogènesi

*  
Síntesi d’hormones esteroides. Mecanismes moleculars d’acció. Avenços en l’estudi dels receptors d’estrògens i modulació de les seves accions

4. Control reproductiu

*  
Comunicació química reproductiva entre individus. Ritmes biològics i reproducció. Nutrició i reproducció. Exercici i reproducció. Estrès i reproducció

5. Tècniques Reproductives I

6. Tècniques Reproductives II

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Classes teòriques
 
— Classes presencials de lliçó magistral i expositives participatives i seminaris.
— Conferències d’experts en les matèries.
— 8 hores (presencialitat 100 %).
 
 
Classes teoricopràctiques
 
— Resolució de casos i problemes amb participació del professor.
— Debat dirigit sobre els resultats dels casos i problemes i presentació dels resultats en grup classe.
— 7 hores (presencialitat 100 %).
 
 
Tutories sincròniques i asincròniques
 
— Acompanyament en la preparació de les classes teoricopràctiques i treball transversal de lectura i discussió.
— 25 hores (presencialitat 20 %).
 
 
Treball no presencial
 
— Preparació i estudi de les classes teòriques i pràctiques.
— 25 hores (presencialitat 0 %).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


— Assistència a les sessions presencials (30 %).
— Examen en línia de coneixements (20 %).
— Resolució de casos i problemes (50 %).

 

Avaluació única


— Presentació i defensa d’un treball (100 %).