Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Neurofisiologia

Codi de l'assignatura: 572398

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Antonio Ibarz Valls

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

37

 

-  Teoria

Presencial

 

8

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

3

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

23

 

 

Competències que es desenvolupen

 


— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb el seu camp d’estudi.
— Capacitat de comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
— Capacitat d’obtenir i analitzar informació sobre els avenços científics en l’àrea de la fisiologia i en concret de la neurofisiologia.
— Capacitat d’adquirir una actitud crítica que permeti analitzar el propi treball i el dels companys, emetre judicis argumentats, defensar-los amb rigor i tolerància i debatre noves idees sobre temes de l’àmbit de la fisiologia.
— Capacitat d’adquirir habilitats específiques per desenvolupar treball d’investigació bàsica i aplicada al laboratori, en l’àmbit de la fisiologia i en concret de la neurofisiologia
— Capacitat d’elaborar informes clars i concisos dels resultats d’un treball, amb una formulació clara de les conclusions obtingudes.
— Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina a les llengües pròpies i en una llengua estrangera.
— Ús de fonts d’informació científica i bases de dades per centrar els coneixements actuals en temes d’interès en la neurofisiologia.
— Anàlisi de paràmetres fisiològics i interpretació de les relacions entre ells.
— Capacitat d’identificar els mecanismes, a nivell d’expert, de la regulació funcional a escala molecular, cel·lular, i sistèmica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer i saber aplicar les bases de la fisiologia del sistema nerviós.
— Conèixer els processos d’integració sinàptica i de la plasticitat sinàptica i neural.
— Conèixer la neurofisiologia de la conducta i les bases biològiques dels desordres cerebrals.
 
 
Referits a habilitats, destreses
 
— Obtenir una visió integrada de la neurofisiologia sabent interrelacionar i aplicar els coneixements adquirits a la resolució de casos.
— Saber obtenir i analitzar informació sobre els avenços teoricopràctics en la neurofisiologia de la conducta.
— Adquirir habilitats per treballar de manera autònoma, per saber buscar i gestionar la informació, i per generar idees noves.
— Tenir capacitat d’anàlisi de les dades i elecció del mètode.
— Saber utilitzar bases de dades (ISI Web of Knowledge) i el Campus Virtual (Moodle).
— Utilitzar la terminologia genèrica adequadament.
— Saber divulgar la informació obtinguda, tant de manera oral com escrita, amb habilitat per argumentar des de criteris racionals diferenciant el que és opinable dels fets i de les evidències científiques.
 
 
Referits a actituds, valors i normes
 
— Treballar en equips unidisciplinaris i multidisciplinaris.
— Tenir capacitat de crítica i autocrítica.
— Saber obtenir assessorament.
— Mantenir un comportament ètic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Neurociència avui

*  
1.1 Perspectiva actual de la fisiologia de la neurona
1.2 Processos d’integració sinàptica. Neurotransmissors i estudis recents dels moduladors de l’activitat neural
1.3 Fisiologia cel·lular i molecular de la plasticitat sinàptica i de la plasticitat neural
1.4 Fisiologia dels processos d’aprenentatge i memòria. Avenços en els estudis moleculars del condicionament i la potenciació. Alteracions de l’aprenentatge

2. Neurofisiologia de la conducta i bases biològiques dels desordres cerebrals

*  
2.1 Funcions dels ritmes cerebrals. Estudis moleculars del rellotge circadiari. Cicle de son i vigília, i base molecular/genètica de les seves alteracions
2.2 Sistemes moduladors difusos del sistema nerviós central. Implicacions en la conducta i les motivacions. Relacions amb les addiccions químiques, farmacològiques i de comportament
2.3 Integració neurohormonal de la conducta

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòriques
— Classes presencials de lliçó magistral i expositives participatives i seminaris.
— Conferències d’experts en les matèries.
— 10,5 h (presencialitat 100 %).

 

Pràctiques d’ordinador

— 3 h (presencialitat 100 %).
 

Classes teoricopràctiques

— Resolució de casos i problemes amb participació del professor.
— Debat dirigit sobre els resultats dels casos i problemes i presentació dels resultats en grup classe.
— 1,5 h (presencialitat 100 %)

 

Tutories sincròniques i asincròniques

— Acompanyament en la preparació de les classes teoricopràctiques i treball transversal de lectura i discussió a través del Campus Virtual.
— 10 h (presencialitat 0 %).

 

Treball no presencial

— Preparació i estudi de les classes teòriques i pràctiques.

— 25 h (presencialitat 0 %).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


— Assistència a les sessions presencials (30 %).
— Examen en línia de coneixements (20 %).
— Assistència i elaboració de l’informe de les pràctiques (20 %).
— Presentació del treball final (20 %).

 

Avaluació única


— Presentació i defensa d’un treball (100 %).