Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Utilització d'Animals per a l'Experimentació

Codi de l'assignatura: 572399

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Teresa Pages Costas

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Consideracions prèvies

 

Atenent a la naturalesa del curs, tots els enllaços a recursos i fonts d’informació es renoven contínuament. Per aquesta raó s’ha evitat fer-ne una relació estable i es faciliten a través del Campus Virtual de la UB o a classe, d’una manera dinàmica i actualitzada.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

15

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

55

Aprenentatge autònom

20

 

 

Recomanacions

 

Acreditació com a personal investigador emesa per la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que estableix el Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d’animals per a experimentació i altres finalitats científiques. La tramitació del títol de la Generalitat de Catalunya resta supeditada a les qüestions següents:
— L’assistència i superació del curs.
— El compliment de tots els requisits de titulació previstos en el Decret 214/1997.
— El lliurament de tota la documentació sol·licitada i la fotocòpia de la credencial de becari, si escau.
— El pagament de la matrícula del curs.


Altres recomanacions

Requisits

Els alumnes no titulats en les llicenciatures o graus indicats en el Decret han d’aportar l’expedient acadèmic complet juntament amb la còpia compulsada del títol i acceptar que l’obtenció de l’acreditació com a personal investigador usuari d’animals d’experimentació depèn de la consideració de l’organisme competent pel que fa al compliment dels requisits que estableix l’article 18.3 del Decret 214/1997: «El personal investigador ha de disposar d’una llicenciatura en biologia, medicina, veterinària, farmàcia, psicologia o qualsevol altra titulació universitària superior».

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
— Capacitat d’adquirir habilitats específiques per desenvolupar treball de recerca bàsica i aplicada al laboratori, en l’àmbit de la fisiologia.
— Capacitat d’elaborar informes clars i concisos dels resultats d’un treball, amb una formulació clara de les conclusions obtingudes.
— Capacitat d’identificar models alternatius a l’experimentació animal i justificar-ne la utilització.
— Capacitat d’utilitzar tècniques de valoració funcional i diagnòstic clínic per a la millora del benestar animal i humà.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal d’aquest curs és la formació del personal que necessiti acreditar-se com a investigador usuari d’animals d’experimentació. En aquest sentit, el programa que es presenta inclou les matèries que s’especifiquen en el Decret 214/1997 per a la formació de personal investigador i les recomanacions que va publicar la FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) el 1995 sobre la formació de les persones responsables de dirigir els experiments amb animals (categoria C).

El Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula l’ús d’animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques, defineix el personal investigador com la «persona o persones amb titulació universitària superior específica encarregades del disseny i control dels procediments amb animals vius, així com de l’anàlisi dels seus resultats i dels mètodes aplicats per disminuir el patiment de l’animal». Aquest decret també exigeix ​​que el personal investigador, a més de disposar d’una llicenciatura específica, ha de tenir una formació de postgrau en les matèries que s’especifiquen a l’annex 3 d’aquest decret.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Experimentació animal

*  1.1. Introducció i revisió històrica
1.2. Marc legal: europeu, nacional i autonòmic. Transport i ús d’animals de laboratori. Autoritzacions (centres, personals, etc.)

2. Biologia de l’animal d’experimentació

*  2.1. Anatomia i fisiologia comparades. Particularitats
2.2. Reproducció i cria de les espècies més utilitzades

3. Factors que influeixen en l’experimentació animal

*  3.1. Instal·lacions i condicions ambientals: factors ambientals i el seu control. Tipus d’instal·lacions (unitats de barrera, aïlladors, sistemes de flux laminar, etc.) i estatus microbiològic (animals convencionals, SPF, etc.)
3.2. Nutrició i alimentació: requisits nutritius, tipus de dietes i règims alimentaris
3.3. Comportament i benestar animal: homeòstasi i estrès
3.4. Patologia i control sanitari
3.5. Estandardització genètica: interaccions genotip/ambient. Tipus de línies genètiques i el seu control

4. Disseny experimental

*  4.1. Elecció del model (espècie, estatus genètic, microbiològic i sanitari, etc.)
4.2. Concepte de les tres erres i tècniques alternatives
4.3. Anàlisi estadística: càlcul del nombre d’animals. Anàlisi estadística i interpretació dels resultats
4.4. Gestió de la qualitat
4.5. Pautes en l’elaboració de publicacions en l’àmbit de l’animal d’experimentació

5. Protocols experimentals

*  5.1. Models experimentals més habituals (espontanis i induïts)
5.2. Procediments no quirúrgics: administració de substàncies i extracció de mostres
5.3. Procediments quirúrgics: tècniques i equipaments quirúrgics. Asèpsia. Control postoperatori
5.4. Índex de severitat, criteris de punt final i supervisió del benestar animal
5.5. Analgèsia, anestèsia i eutanàsia: principis bàsics d’analgèsia i anestèsia. Anestèsics locals i generals. Interacció amb els resultats experimentals. Problemes més habituals. Mètodes eutanàsics (físics i químics). Tractament de residus
5.6. Animals modificats genèticament: conceptes generals. Tècniques de generació. Models i aplicacions
5.7. Gestió de colònies d’organismes modificats genèticament i criopreservació d’embrions

6. Seguretat i higiene

*  6.1. Seguretat en el treball amb animals. Al·lèrgies, zoonosi, patògens, EPI, etc.

7. Comitès ètics d’experimentació animal

*  7.1. Balanç ètic i elaboració d’una memòria de procediment

8. Demostracions i pràctiques de manipulació, tècniques i procediments experimentals bàsics

*  8.1. Manipulació, tècniques bàsiques i necròpsia: rata
8.2. Manipulació, tècniques bàsiques i necròpsia: ratolí
8.3. Tècniques bàsiques en peix: maneig, administracions, extraccions, anestèsia. Manteniment i cura: control de qualitat de l’aigua, visita de les instal·lacions
8.4. Demostracions pràctiques d’altres espècies (conill, porc, aus, etc.): manipulació, immobilització i tècniques bàsiques d’administració i extracció
8.5. Demostracions pràctiques: valoració del benestar i del dolor, pautes d’analgèsia i establiment de criteris de punt final
8.6. Disseny experimental: qüestions pràctiques (càlculs bàsics d’administracions/extraccions, dosis, grups, etc.)
8.7. Demostracions pràctiques: protocols de comportament i valoració de la seva severitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es fonamenta en:
— Classes de contingut teòric.
— Treball pràctic.
— Pràctiques tutelades.
— Treball propi de l’alumne.
— Elaboració d’una memòria del treball pràctic i de les pràctiques tutelades.

Per superar el curs, és obligatori assistir com a mínim al 90 % de les classes. El curs s’imparteix en castellà.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació dels continguts teòrics del curs es fa a partir d’una memòria de procediment completa que ha de presentar cada estudiant.

L’avaluació de les pràctiques tutelades es porta a terme mitjançant un informe del tutor responsable i la memòria del treball que l’estudiant presenta, en la qual ha de constar la descripció detallada dels protocols o les tècniques experimentals en què ha participat i els coneixements adquirits.