Pla docent de l'assignatura

 

 

Catalą Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia de l'Exercici

Codi de l'assignatura: 572400

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Ginés Viscor Carrasco

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

6

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

18

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

24

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial

 

3

 

-  Prąctiques especials

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

— Capacitat d’obtenir, analitzar i gestionar informació sobre els avanços científics en l’àrea de fisiologia.

 

— Capacitat d’adquirir una actitud crítica, que permet analitzar el propi treball i el dels companys, emetre judicis argumentats, defensar-los amb rigor i tolerància i debatre noves idees sobre temes de l’àmbit de la fisiologia.

 

— Capacitat d’adquirir habilitats específiques per desenvolupar treball de recerca bàsica i aplicada al laboratori, en l’àmbit de la fisiologia.

 

— Capacitat d’elaborar informes clars i concisos dels resultats d’un treball, amb una formulació clara de les conclusions obtingudes.

 

— Capacitat de generar idees originals i apropiades per donar resposta a una necessitat o per buscar alternatives a un determinat problema, adquirir la motivació necessària per comprometre’s amb les noves idees i transformar-les en acció.

 

— Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina a les llengües pròpies i en una llengua estrangera.

 

— Capacitat de planificar i dissenyar models experimentals que permetin valorar la resposta adaptativa d’un sistema fisiològic.

 

— Capacitat de seleccionar la instrumentació apropiada per al treball de laboratori i aplicar els coneixements adquirits per utilitzar-la de forma correcta.

 

— Capacitat d’analitzar paràmetres fisiològics i interpretar les relacions entre ells.

 

— Capacitat d’identificar els mecanismes, a nivell d’expert, de la regulació funcional a nivell molecular, cel·lular i sistèmic.

 

— Capacitat d’aplicar sistemes de monitorització de processos fisiològics.

 

— Capacitat d’utilitzar tècniques de valoració funcional i diagnòstic clínic per millorar el benestar animal i humà.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure la metodologia i els procediments propis de la recerca científica en l’àmbit de l’activitat física orientada a la salut i l’esport competitiu.

 

— Identificar les adaptacions fisiològiques i les respostes dels diferents aparells i sistemes a l’exercici físic i les seves aplicacions per prevenir i tractar malalties.

 

— Adquirir els elements per a una formació bàsica en el camp de la fisiologia de l’exercici, amb èmfasi especial en els problemes de més interès actual des d’una perspectiva experimental.

 

— Introduir-se en el camp aplicat a les ciències de l’activitat física, en diferents condicions, com és la pràctica d’exercici en altitud i anàlisi de com afecten els factors ambientals (temperatura, humitat, contaminació atmosfèrica, hiperbària i altitud) a la pràctica esportiva i l’entrenament, i conèixer com prevenir-ne les conseqüències.

 

 

Blocs temątics

 

1. Śs d’energia i biomecąnica de la contracció molecular

*  Comprendre el funcionament de l’organisme durant l’exercici i els mecanismes de control funcional que permeten l’actuació coordinada de tots els òrgans i sistemes, així com les respostes adaptatives a l’entrenament.

1.1. Tipus metabòlics de fibres i capil·larització muscular

1.2. Treball aeròbic i anaeròbic. Transició aeròbica-anaeròbica: determinació de llindar làctic i ventilatori

1.3. Transport d’oxigen i demanda energètica: limitacions ventilatòries i cardiovasculars a nivell central i perifèric

1.4. Adaptacions fisiològiques a l’exercici: l’entrenament i els seus efectes

1.5. Resistència i fatiga

1.6. Mesura de les respostes fisiològiques a l’exercici: valoració funcional de l’esportista; treball i potència; components genètics i fenotípics

2. Nutrició, metabolisme i exercici

*  Comprendre les necessitats nutricionals i energètiques especials derivades de l’entrenament i la competició esportiva. Mesures correctores i preventives derivades de la planificació de l’entrenament

2.1. Mètodes de valoració del consum d’energia durant l’exercici

2.2. Dieta i suplementació en l’esport

2.3. Ajudes ergogèniques

2.4. Accions hormonals: eritropoetina, hormones amb efecte anabolitzant, efecte de les catecolamines

2.5. Ions i equilibri àcid-base: balanç electrolític durant l’exercici, producció i distribució de protons i sistemes amortidors. El problema de l’amoni

3. Exercici en condicions especials

*  Comprendre el funcionament de l’organisme durant l’exercici en ambients extrems (altitud, fred, tròpics) i l’impacte sobre el control funcional i la fatiga. Conèixer els efectes beneficiosos de l’activitat física i el seu impacte en la salut general.

3.1. Exercici en hipòxia: respostes i factors limitadors de l’exercici en altitud

3.2. Salut i recuperació funcional: la capacitat d’esforç com a eina de diagnòstic en diferents patologies, l’exercici com a tractament complementari a diferents estats patològics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es fonamenta en els elements següents:

— Classes presencials de lliçó magistral participatives i seminaris.

— Col·loquis amb experts en les matèries.

— Avaluació mitjançant la presentació d’informes de pràctiques, memòries de treballs i qüestionaris, participació en fòrums.

— Classes pràctiques a l’aula d’informàtica, resolució de casos i problemes amb participació del professor.

— Discussió sobre els casos i problemes a través del fòrum del Campus Virtual de la UB.

— Pràctiques externes en serveis especialitzats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es fonamenta en els elements següents:
— Proves escrites sobre el contingut de les classes teòriques basat en els resultats d’aprenentatge.
— Proves orals: posades en comú, exposicions orals, presentació de casos.
— Participació en les classes, fòrums i debats.
— Treballs dels estudiants: informes de pràctiques i treballs, resolució de problemes i casos, memòries.


Activitat d’avaluació

— Control d’assistència i participació en les activitats presencials.
— Seguiment de les activitats d’aprenentatge en el Campus Virtual (tasques, fòrums, qüestionaris).
— Presentació i discussió global dels treballs finals en el model d’avaluació continuada.
— Prova de síntesi en el model d’avaluació única.


Avaluació continuada

— Aprofitament i assistència a les activitats formatives presencials (15 %).
— Valoració de les activitats avaluables programades al llarg del curs a través del Campus Virtual (45 %).
— Treball de síntesi final (40 %).

 

Avaluació śnica

Prova de síntesi (100 %).

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Exercise Physiology. Energy, Nutrition and human performance. 6th Ed. William D. McArdle, Frank I. Katch and Victor L. Katch. 8th ed. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, [2015]  EnllaƧ

[També, 4a ed., 2015, en castellą]  EnllaƧ

Fisiología del ejercicio. 3ª Ed. J. López Chicharro y A. Fernández Vaquero. Editorial Médica Panamericana. Madrid, españa. 2006. ISBN: 84-7903-983-3  EnllaƧ

Altitude Training and Athletic Performance. Randall L. Wilber. Human Kinetics. Champaign, IL USA. 2004. ISBN-13: 9780736001571  EnllaƧ

Sport and exercise physiology testing guidelines: The British Association of Sport and Exercise Sciences Guide / edited by Edward M. Winter ... [et al.] London; New York : Routledge, 2007  EnllaƧ

Adventure Sport Physiology. Nick Draper & Chris Hodgson . Wiley-Blackwell, Hoboken : Wiley, 2010  EnllaƧ

Transición aeróbica-anaeróbica. Concepto, metodología de determinación y aplicaciones. José López Chicharro et al. Master Line. 2004.   ISBN: 8493250562  EnllaƧ

ACSM’s Advanced Exercise Physiology. 2nd Ed. Peter A. Farrell, Michael J. Joyner & Vincent J. Caiozzo. Wolters-Kluwer | Lippincott Williams & Wilkins, 2012    ISBN: 9780781797801  EnllaƧ

Exercise Physiology. A thematic approach. Tudor Hale, Wiley, 2003     ISBN: 0470846828  EnllaƧ

Exercise Physiology. Integrating Theory and Application. William J. Kraemer, Steven J. Fleck & Michael R Deschenes. Wolters-Kluwer | Lippincott Williams & Wilkins, 2012    ISBN: 9780781783514  EnllaƧ

Exercise physiology: theory and applications to fitness and performance 8th ed. Scott K. Powers, Edward T. Howley, McGraw-Hill, 2012  EnllaƧ


[També, 2014, en castellą]  EnllaƧ

Revista

Journal of Applied Physiology  EnllaƧ

Medicine and Science in Sports & Exercise  EnllaƧ

British Journal of Sports Medicine  EnllaƧ

European Journal of Applied Physiology  EnllaƧ

Pągina web

European College of Sports Science  EnllaƧ

Consejo Superior de Deportes  EnllaƧ

Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallés  EnllaƧ

World Anti-Doping Agency / Agencia Mundial Antidopaje  EnllaƧ

American College of Sports Medicine  EnllaƧ

Federación Española de Medicina del Deporte  EnllaƧ

Escola Profesional de de Medicina de l’Educació Física i l’Esport  EnllaƧ

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya  EnllaƧ

Text electrņnic

Sport & Exercise Physiology. Shaw, D.F. Oxon : BIOS Scientific, 2005  EnllaƧ

Exercise physiology: people and ideas / edited by: Charles M. Tipton  EnllaƧ