Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fisiologia de l'Altitud

Codi de l'assignatura: 572401

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Ginés Viscor Carrasco

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

84

 

-  Teoria

Presencial

 

6

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

18

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

34

 

-  Exercicis prąctics

Presencial

 

20

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial

 

3

 

-  Prąctiques especials

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

33

Aprenentatge autņnom

33

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


— Capacitat d’obtenir i analitzar informació sobre els avanços científics en l’àrea de la fisiologia.

 


— Capacitat d’adquirir una actitud crítica que permeti analitzar el propi treball i el dels companys, emetre judicis argumentats, defensar-los amb rigor i tolerància i debatre noves idees sobre temes de l’àmbit de la fisiologia.

 


— Capacitat d’adquirir habilitats específiques per desenvolupar treball de recerca bàsica i aplicada en el laboratori, en l’àmbit de la fisiologia.

 


— Ús d’eines i mètodes estadístics adequats per al tractament i l’anàlisi de dades experimentals en el context pràctic d’una recerca.

 


— Capacitat d’elaborar informes clars i concisos dels resultats d’un treball, amb una formulació clara de les conclusions obtingudes.

 


— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

 


— Capacitat de comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 


— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 


— Capacitat d’integrar-se en equips interdisciplinaris i multiculturals i de col·laborar de forma activa per aconseguir objectius comuns.

 


— Capacitat de generar idees originals i apropiades per donar resposta a una necessitat o per cercar alternatives a un problema determinat; adquirir la motivació necessària per comprometre’s amb les noves idees i transformar-les en acció.

 


— Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina en les llengües pròpies i en una llengua estrangera.

 


— Capacitat d’utilitzar fonts d’informació científica i bases de dades per centrar els coneixements actuals en temes d’interès en fisiologia.

 


— Capacitat de seleccionar la instrumentació apropiada per al treball de laboratori que s’ha de fer i aplicar els coneixements adquirits per utilitzar-la de forma correcta.

 


— Capacitat d’analitzar paràmetres fisiològics i interpretar les relacions entre ells.

 


— Capacitat d’identificar els mecanismes, a nivell d’expert, de la regulació funcional a escala molecular, cel·lular i sistèmica.

 


— Capacitat d’aplicar sistemes de monitoratge de processos fisiològics.

 


— Capacitat d’utilitzar tècniques de valoració funcional i diagnòstic clínic per a la millora del benestar animal i humà.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Reconèixer les respostes fisiològiques adaptatives a situacions d’altitud i de gran altitud i la seva prevenció enfront de la pràctica d’esports de muntanya, viatges intercontinentals i estades per plaure o professionals en països d’altitud.

 


— Descriure els tipus d’hipòxia i fisiopatologies relacionades amb l’altitud, els aspectes genètics relacionats amb l’adaptació a l’altitud i els mecanismes d’adaptació a la hipòxia d’altitud i de l’estrès fisiològic al clima de muntanya.

 


— Adquirir els coneixements bàsics sobre la fisiologia de l’exposició a l’altitud i els tipus i models d’exposició a la hipòxia.

 

Referits a habilitats, destreses


— Planificar estudis aplicats de models simulats d’exposició intermitent en cambra hipobàrica.

 

 

Blocs temątics

 

1. Respostes fisiolņgiques en l’aclimatació a l’altitud

*  
Descripció de les respostes adaptatives induïdes per l’exposició a la hipòxia i els factors ambientals propis de l’altitud. Resposta ventilatòria a l’altitud. Respostes adaptatives cardiovasculars i hematològiques. Implicacions en el transport de gasos i equilibri àcid-base. Ajustos fisiològics en teixits perifèrics. Factors limitants de l’exercici en altitud extrema. Nutrició i funció digestiva en altitud. Ajustos renals i endocrins en la hipòxia. Alteracions del somni i deterioració neuronal en altitud

2. Fisiopatologia de l’altura

*  
Descripció de les manifestacions principals de la mala aclimatació a l’altitud. Mal agut de muntanya (MAM). Edema pulmonar de l’altitud. Edema cerebral de l’altitud. Mal d’altura crònic i subagut. Balanç tèrmic, hipotèrmia i lesions causades pel fred

3. Activitat humana a gran altitud

*  
Models d’exposició i treball a gran altitud, mesures preventives i detecció de la tolerància a l’altitud. Activitats humanes en altitud: limitacions i condicionament previ. Variabilitat individual en la tolerància a la hipòxia

4. Prąctica en cambra hipobąrica

*  
Valoració de la tolerància a la hipòxia i la susceptibilitat individual al mal agut de muntanya

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


— Classes magistrals interactives i generalment seguides d’un col·loqui.

— Simulació per ordinador.

— Sessió pràctica en cambra hipobàrica.

— Presentació de tasques (treball escrit, resolució de problemes, estudi de casos, resposta a qüestionaris i participació en fòrums) a través del Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Activitats d’avaluació
— Control d’assistència i participació en les activitats presencials.
— Seguiment de les activitats d’aprenentatge en el Campus Virtual (tasques, fòrums, qüestionaris).
— Presentació i discussió global dels treballs finals en el model d’avaluació continuada.
— Prova de síntesi en el model d’avaluació única.

 

Avaluació continuada

— Aprofitament i assistència a les activitats formatives presencials (15 %).
— Valoració de les activitats avaluables programades al llarg del curs a través del Campus Virtual (45 %).
— Treball de síntesi final (40 %).

 

Avaluació śnica

Prova de síntesi.