Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Perspectives de la Recerca de la Hipòxia

Codi de l'assignatura: 572402

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Teresa Pages Costas

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Atenent a la naturalesa del curs, tots els enllaços a recursos i fonts d’informació es renoven contínuament. Per aquesta raó es faciliten els recursos, la bibliografia i les actualitzacions a través del Campus Virtual de la UB o a classe, de manera dinàmica i actualitzada.

 

 

Consideracions prèvies

 

Coordinació de l’assignatura:
Teresa Pagès

 

Professorat i conferenciants:

Daniel Closa
Georgina Hotter
Teresa Pagès
Luis Palacios
Víctor I. Peinado
Ramón Rama
Ana Sola
Gloria Garrabou
Montserrat Marí
Anna Serrano

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

35

 

-  Teoria

Presencial

 

12

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

10

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

15

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’obtenir, analitzar i gestionar informació sobre els avenços científics en l’àrea de fisiologia.
— Capacitat d’adquirir una actitud crítica, que permeti analitzar el propi treball i el dels companys, emetre judicis argumentats, defensar-los amb rigor i tolerància i debatre noves idees sobre temes de l’àmbit de la fisiologia.
— Capacitat de prendre decisions de forma raonada i eficient, de resoldre problemes i de proposar noves hipòtesis.
— Capacitat d’elaborar informes clars i concisos dels resultats d’un treball, amb una formulació clara de les conclusions obtingudes.
— Capacitat de generar idees originals i apropiades per donar resposta a una necessitat o per buscar alternatives a un problema determinat, adquirir la motivació necessària per comprometre’s amb les noves idees i transformar-les en acció.
— Capacitat d’utilitzar fonts d’informació científica i bases de dades per centrar els coneixements actuals en temes d’interès en fisiologia.
— Capacitat d’identificar els mecanismes, a nivell d’expert, de la regulació funcional a nivell molecular, cel·lular i sistèmic.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure els tipus d’hipòxia i fisiopatologies relacionades amb la hipòxia i els aspectes genètics que s’hi relacionen.
— Descriure i valorar els treballs actuals que s’estan duent a terme en el camp de la recerca fisiològica i biomèdica en processos hipòxics, amb estudi de models experimentals d’isquèmia tissular, apoptosi i necrosi, de sensibilitat a l’oxigen i de patologies associades a diferents tipus d’hipòxia.
— Identificar biomodels experimentals de recerca en hipòxia a diferents nivells d’organització i saber com es poden monitoritzar.
— Identificar els diferents mecanismes fisiopatològics implicats en patologies pancreàtiques i hepàtiques, tant agudes com cròniques, relaciones amb processos hipòxics o isquèmics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Hipòxia i isquèmia

*  — Causes, tipus, sensors
— Receptors i respostes a nivell cel·lular, tissular i sistèmic
— Detecció i monitorització
— Etiologia dels teixits en la hipòxia
— Salut mitocondrial

2. Fisiopatologia de la hipòxia

*  — Glutatió mitocondrial: regulació i paper de la malaltia
— Teràpia cel·lular per a la fibrosi pulmonar idiopàtica
— Dany isquèmic intestinal i renal i regeneració renal
— Tabaquisme, inflamació i pulmó
— Remodelatge vascular pulmonar en la MPOC
— Pancreatitis i dany pulmonar
— Hipòxia i estrès oxidatiu en el cervell

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es fonamenta en:
— Classes presencials expositives en sessions intensives.
— Conferències i seminaris a càrrec d’experts de l’àmbit convidats.
— Participació activa, a partir del plantejament de qüestions per al debat en cada sessió o bloc temàtic i desenvolupament de tasques a classe.
— Activitat grupal-col·laborativa, en línia, per resoldre casos i elaborar informació.
— Participació a través del fòrum amb l’aportació d’una recensió més la crítica que cada alumne fa del treball que ha consultat.
— Fòrum de debat sobre un tema específic, amb format de revisió en parelles (peer review), discutint sobre els treballs que han fet els companys, i també les observacions que facin sobre el propi treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es fonamenta en:
— Participació a classe, exposició, debat i resolució de casos sobre els temes tractats: 15 %.
— Participació en el fòrum (recensió i crítica del treball consultat): 25 %.
— Fòrum: peer review, aportacions raonades i discussió temàtica: 25 %.
— Qüestionari sobre els continguts de les classes: 35 %.