Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Perspectives de la Recerca de la Hipòxia

Codi de l'assignatura: 572402

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Teresa Pages Costas

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Atenent a la naturalesa del curs, tots els enllaços a recursos i fonts d’informació es renoven contínuament. Per aquesta raó es faciliten els recursos, la bibliografia i les actualitzacions a través del Campus Virtual de la UB o a classe, de manera dinàmica i actualitzada.

 

 

Consideracions prèvies

 

Coordinació de l’assignatura:
Teresa Pagès

 

Professorat i conferenciants:

Daniel Closa
Georgina Hotter
Teresa Pagès
Luis Palacios
Víctor I. Peinado
Ramón Rama
Ana Sola
Gloria Garrabou
Montserrat Marí
Anna Serrano

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials

35

 

-  Teoria

 

12

 

-  Tutorització per grups

 

10

 

-  Exercicis pràctics

 

10

 

-  Seminari

 

3

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

15

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’obtenir, analitzar i gestionar informació sobre els avenços científics en l’àrea de fisiologia.
— Capacitat d’adquirir una actitud crítica, que permeti analitzar el propi treball i el dels companys, emetre judicis argumentats, defensar-los amb rigor i tolerància i debatre noves idees sobre temes de l’àmbit de la fisiologia.
— Capacitat de prendre decisions de forma raonada i eficient, de resoldre problemes i de proposar noves hipòtesis.
— Capacitat d’elaborar informes clars i concisos dels resultats d’un treball, amb una formulació clara de les conclusions obtingudes.
— Capacitat de generar idees originals i apropiades per donar resposta a una necessitat o per buscar alternatives a un problema determinat, adquirir la motivació necessària per comprometre’s amb les noves idees i transformar-les en acció.
— Capacitat d’utilitzar fonts d’informació científica i bases de dades per centrar els coneixements actuals en temes d’interès en fisiologia.
— Capacitat d’identificar els mecanismes, a nivell d’expert, de la regulació funcional a nivell molecular, cel·lular i sistèmic.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Descriure els tipus d’hipòxia i fisiopatologies relacionades amb la hipòxia i els aspectes genètics que s’hi relacionen.
— Descriure i valorar els treballs actuals que s’estan duent a terme en el camp de la recerca fisiològica i biomèdica en processos hipòxics, amb estudi de models experimentals d’isquèmia tissular, apoptosi i necrosi, de sensibilitat a l’oxigen i de patologies associades a diferents tipus d’hipòxia.
— Identificar biomodels experimentals de recerca en hipòxia a diferents nivells d’organització i saber com es poden monitoritzar.
— Identificar els diferents mecanismes fisiopatològics implicats en patologies pancreàtiques i hepàtiques, tant agudes com cròniques, relaciones amb processos hipòxics o isquèmics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Hipòxia i isquèmia

*  — Causes, tipus, sensors
— Receptors i respostes a nivell cel·lular, tissular i sistèmic
— Detecció i monitorització
— Etiologia dels teixits en la hipòxia
— Salut mitocondrial

2. Fisiopatologia de la hipòxia

*  — Glutatió mitocondrial: regulació i paper de la malaltia
— Teràpia cel·lular per a la fibrosi pulmonar idiopàtica
— Dany isquèmic intestinal i renal i regeneració renal
— Tabaquisme, inflamació i pulmó
— Remodelatge vascular pulmonar en la MPOC
— Pancreatitis i dany pulmonar
— Hipòxia i estrès oxidatiu en el cervell

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es fonamenta en:
— Classes presencials expositives en sessions intensives.
— Conferències i seminaris a càrrec d’experts de l’àmbit convidats.
— Participació activa, a partir del plantejament de qüestions per al debat en cada sessió o bloc temàtic i desenvolupament de tasques a classe.
— Activitat grupal-col·laborativa, en línia, per resoldre casos i elaborar informació.
— Participació a través del fòrum amb l’aportació d’una recensió més la crítica que cada alumne fa del treball que ha consultat.
— Fòrum de debat sobre un tema específic, amb format de revisió en parelles (peer review), discutint sobre els treballs que han fet els companys, i també les observacions que facin sobre el propi treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es fonamenta en:
— Participació a classe, exposició, debat i resolució de casos sobre els temes tractats: 15 %.
— Participació en el fòrum (recensió i crítica del treball consultat): 25 %.
— Fòrum: peer review, aportacions raonades i discussió temàtica: 25 %.
— Qüestionari sobre els continguts de les classes: 35 %.