Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bases Fisiològiques de l'Estrès Oxidatiu

Codi de l'assignatura: 572403

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Teresa Carbonell Camos

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

63

 

-  Teoria

Presencial

 

6

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

24

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

18

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

6

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

37

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 


— Capacitat per obtenir, analitzar i sintetitzar informació sobre els avenços científics.

— Desenvolupament d’una actitud crítica basada en el coneixement metodològic i teòric, i familiarització amb el debat de noves idees sobre temes d’actualitat.

— Capacitat per resoldre problemes, per dissenyar i elaborar protocols experimentals, per analitzar i discutir els resultats obtinguts i per generar les conclusions principals i hipòtesis noves.

— Capacitat per saber divulgar i argumentar la informació obtinguda, tant de manera escrita com oral (es fomenta la participació en la transmissió dels coneixements).

— Desenvolupament de la capacitat de treballar en equips unidisciplinaris o multidisciplinaris.

— Adquisició dels coneixements teòrics i les bases experimentals en les quals es fonamenta la recerca en fisiologia amb la finalitat de preparar-se per a la tasca científica o acadèmica.

— Adquisició de l’ús de les tècniques principals en els camps de recerca en fisiologia que permeten incorporar-se a tasques de recerca bàsica o clínica.

— Coneixement i aprofundiment de les bases fisiològiques de la formació dels radicals lliures d’oxigen i de nitrogen i les seves implicacions farmacològiques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Conèixer les bases fisiològiques de la formació dels radicals lliures d’oxigen i nitrogen.

— Conèixer les implicacions farmacològiques i patològiques de l’estrès oxidatiu.

— Avaluar el paper de l’estrès oxidatiu en biologia i medicina.

— Desenvolupar la capacitat per a l’anàlisi i la resolució de problemes.

— Aprendre a gestionar la informació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bases fisiològiques de l’estrès oxidatiu

*  
Generalitats. Toxicitat de l’oxigen
Formació de ROS en l’organisme
Efectes dels radicals lliures sobre biomolècules
Mecanismes de defensa: antioxidants
Funcions fisiològiques de l’òxid nítric
Oxidants i antioxidants en la regulació de la senyalització cel·lular
Estrès del reticle endoplasmàtic
Estrès oxidatiu en fisiologia: nutrició. Envelliment. Exercici físic
Implicació dels radicals lliures en processos patològics
Malalties neurodegeneratives
Síndrome d’isquèmia/reperfusió
Estrès oxidatiu en processos apoptòtics
Estrès oxidatiu en les plantes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


L’assignatura consta dels mètodes de treball següents:
— Classes d’exposició magistrals i teòriques, seminaris i treballs en grup.
— Lectures dirigides.
— Resolució de problemes.
— Pràctiques d’ordinador.
— Treball personal i exposició oral al grup classe.

Per accedir als treballs proposats i respondre les qüestions plantejades s’utilitza el Campus Virtual de la UB (www.ub.edu/monub/).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


S’avaluen les qüestions següents:
— Assistència i intervencions a l’aula (10 % de la nota final).
— Desenvolupament de les pràctiques (10 %).
— Examen test (30 %).
— Presentació d’un treball i la seva defensa oral (50 %).

 

Avaluació única


— Examen test i prova de síntesi (50 %).
— Presentació d’un treball i la seva defensa oral (50 %).