Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Models Experimentals en Estrès Oxidatiu

Codi de l'assignatura: 572404

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Teresa Carbonell Camos

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoria

Presencial

 

15

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

15

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

15

 

 

Recomanacions

 


S’ha d’haver cursat l’assignatura Bases Fisiològiques de l’Estrès Oxidatiu.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


— Capacitat per obtenir, analitzar i sintetitzar informació sobre els avenços científics.
— Desenvolupament d’una actitud crítica basada en el coneixement metodològic i teòric, i familiarització amb el debat de noves idees sobre temes d’actualitat.
— Capacitat per resoldre problemes, per dissenyar i elaborar protocols experimentals, per analitzar i discutir els resultats obtinguts i per generar les conclusions principals i hipòtesis noves.
— Capacitat per saber divulgar i argumentar la informació obtinguda, tant de manera escrita com oral (es fomenta la participació en la transmissió dels coneixements).
— Desenvolupament de la capacitat de treballar en equips unidisciplinaris o multidisciplinaris.
— Adquisició dels coneixements teòrics i les bases experimentals en les quals es fonamenta la recerca en fisiologia amb la finalitat de preparar-se per a la tasca científica o acadèmica.
— Foment de l’ús de les tècniques principals en els camps de recerca en fisiologia que permeten incorporar-se a tasques de recerca bàsica o clínica.
— Coneixement dels models experimentals per a l’estudi de la implicació dels radicals lliures en diferents patologies.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Aprofundir el coneixement de la formació dels radicals lliures d’oxigen i nitrogen.
— Conèixer models experimentals per estudiar la implicació dels radicals lliures en diferents patologies.
— Avaluar el paper de l’estrès oxidatiu en biologia i en medicina.
— Analitzar quantitativament els efectes de l’estrès oxidatiu en mostres biològiques.
— Desenvolupar la capacitat de gestionar la informació.
— Desenvolupar el raonament crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Models cel·lulars

*  
— Anàlisi de mediadors de la inflamació

2. Models experimentals en animals i humans

*  
— La síndrome d’isquèmia-reperfusió
— Precondicionament isquèmic
— Malalties neurodegeneratives
— Aplicacions clíniques

3. Pràctiques

*  
— Tècniques de valoració de la formació de radicals lliures
— Tècniques de valoració dels efectes dels radicals lliures: lipoperoxidació, oxidació de proteïnes i glúcids. Hidroxilació del DNA
— Tècniques de valoració d’antioxidants
— Metodologies d’anàlisi de mediadors apoptòtics: EMSA, Western, immunohistoquímica, immunoprecipitació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


— Classes expositives.
— Lectures dirigides.
— Resolució de problemes.
— Pràctiques de laboratori.
— Treball personal i exposició oral al grup classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


S’avaluen:
— L’assistència a classes i pràctiques i les intervencions a l’aula (50 % de la nota final).
— La presentació del treball elaborat a partir dels resultats obtinguts (50 %).