Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Litigació Internacional i Comunitària

Codi de l'assignatura: 572715

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Cristina Gonzalez Beilfuss

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

13

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
 

— Capacitat d’integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels propis coneixements i judicis.

 

— Capacitat de comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— ​Saber exposar oralment i per escrit fets i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

 

Competències específiques
— Capacitat de posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per tal d’evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament.

 

— Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i a establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment en la producció de documents, en els interrogatoris i en les proves pericials.

 

— Coneixement i capacitat per integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional internacionals.

 

— Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Identificar, distingir i descriure els nivells normatius nacionals, comunitaris i internacionals del dret internacional privat (DIPR).

 

— Articular les fonts normatives segons la jerarquia i altres criteris d’aplicabilitat.

 

— Saber els criteris que fan competents les autoritats judicials i altres autoritats espanyoles en les situacions privades internacionals.

 

— Distingir i explicar com s’articula aquesta competència amb la de les autoritats estrangeres en determinats àmbits.

 

— Conèixer l’articulació de les normes sobre llei aplicable i les de competència internacional d’autoritats.

 

— Saber els instruments normatius i els principis de determinació de la llei aplicable i de la cooperació internacional d’autoritats en determinats àmbits.

 

— Conèixer els tipus, els règims, els requisits i els procediments d’eficàcia de les resolucions judicials i extrajudicials estrangeres a Espanya.

 

— Conèixer els instruments normatius i els principis de l’eficàcia de les resolucions estrangeres en determinats àmbits.

 

— Conèixer l’articulació de les normes sobre eficàcia de les resolucions estrangeres amb les normes sobre llei aplicable i les de competència internacional d’autoritats.

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar la informació facilitada pels clients, identificar aquella en què intervé el DIPR i, si escau, completar-la amb les dades necessàries per a l’enfocament de l’assessorament en DIPR.

 

— Identificar quina autoritat espanyola o estrangera és competent per entendre d’una pretensió referida a una situació privada internacional.

 

— Identificar la normativa de DIPR aplicable a una situació privada internacional i la seva articulació amb altres fonts normatives.

 

— Aplicar els conceptes estructurals de DIPR a situacions privades internacionals concretes, seleccionades per la seva major litigiositat i per ser les que possiblement els estudiants tractaran més en els seus primers anys d’exercici.

 

— Presentar per escrit de manera clara, ordenada, coherent i sintètica les al·legacions fàctiques i jurídiques i formular amb precisió les pretensions adreçades al jutjat.

 

— Analitzar la posició de la part contrària, identificar-ne les línies bàsiques i tenir capacitat per respondre-les, tant si es tracta de tràmits escrits com orals.

 

— Identificar la normativa de DIPR aplicable a una situació privada internacional i la seva articulació amb altres fonts normatives.

 

— Identificar quina autoritat espanyola o estrangera és competent per entendre una pretensió referida a una situació privada internacional.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Qüestions metodològiques en les normes del dret internacional privat.

2

Cas d’una demanda de divorci internacional d’una ciutadana peruana resident a Espanya que té una filla menor resident a Perú i el marit resident a Itàlia.

3

Cas de demanda de mesures cautelars prèvies a la demanda de divorci, custòdia d’una menor i aliments.

4

Cas d’una reclamació indemnitzatòria per ruptura unilateral d’un contracte de distribució comercial entre una empresa alemanya i un distribuïdor espanyol, per a la comercialització en el territori espanyol.

5

Cas de notificació a l’estranger d’una demanda en el marc d’un procediment davant dels tribunals espanyols.

6

Cas d’execució a Espanya d’una sentència dominicana que condemna una empresa espanyola al pagament d’una comissió per la consecució d’una adjudicació.

7

Cas d’una empresa francesa que es planteja demandar una empresa espanyola per incompliment d’un contracte a la fàbrica amb seu al territori francès.

8

Cas de contracte d’arrendament de temporada a la Cerdanya francesa.

9

Cas d’un préstec mercantil entre dues societats, una radicada a Espanya i l’altra a Itàlia.

10

Cas d’una declinatòria davant dels tribunals espanyols per submissió de la controvèrsia a arbitratge de la CCI a París.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix, essencialment, a través del mètode de cas sobre la base d’un supòsit de fet o d’un problema concret.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte en el màster d’Advocacia és l’avaluació continuada.

L’avaluació continuada consta d’una activitat que consisteix en una prova a classe amb textos normatius sobre la matèria que indiqui el docent. La prova és alliberadora de matèria. L’activitat representa un 40 % de la nota final. Tanmateix, l’estudiant pot optar per renunciar a la nota i tornar a examinar-se de la matèria a la prova de síntesi.

La prova de síntesi consta de dues parts, la primera sobre la matèria objecte de l’activitat avaluable i la segona de la resta de matèria. La prova es fa amb textos legals. Representa, per tant, un 60 % de la nota final.

La prova de reavaluació de l’avaluació continuada té les mateixes característiques que la prova de síntesi. Per poder fer la reavaluació cal haver-se presentat a l’avaluació.

Els estudiants han d’assistir al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els alumnes que ho vulguin poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix a fer la prova de síntesi de l’avaluació continuada i respondre a 4 preguntes curtes. La prova es fa amb textos normatius.

La prova de reavaluació de l’avaluació única té aquestes mateixes característiques.

Els estudiants han d’assistir al 80 % de les classes per poder ser avaluats. Per poder fer la reavaluació cal haver-se presentat a l’avaluació.

Les  proves que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ABARCA JUNCO, A. P. (Dir); GÓMEZ JENE, M.; GUZMÁN ZAPATER, M.; HERRANZ BALLESTEROS, M.; MIRALLES SANGRO, P.-P.; PÉREZ VERA, E. Y VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, M.;  Derecho internacional privado, Madrid : UNED - Editorial (Colección Grado), 2013.

ESPLUGUES MOTA, C.; IGLESIAS BUHIGUES, J.L. Derecho internacional privado, 11a ed., Valencia : Tirant Lo Blanch, 2017.

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; SÁNCHEZ LORENZO, S. Derecho internacional privado, 9a ed., Madrid : Civitas, 2016. 

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., Derecho internacional privado, 4a ed., Madrid : Civitas, 2017.

VIRGÓS SORIANO, M.; GARCIMARTÍN, F.J. Derecho procesal civil internacional: litigación internacional. 2ª ed., Madrid : Civitas, 2007. 

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; ARENAS GARCÍA, R.; DE MIGUEL ASENSIO, P.A.; Derecho de los negocios internacionales, 5ª ed., Madrid : Iustel, 2015.

Legislació

BORRÁS, A. (Ed.) Legislación básica de Derecho internacional privado, 27ª ed., Madrid : Tecnos, 2017.

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL
ENSENYAMENT: MÀSTER D’ADVOCACIA

ASSIGNATURA: Litigació Internacional i Comunitària

Àrea de coneixement: Dret Internacional Privat

Departament: Dret Privat

 

Metodologia i activitats formatives alternatives

S’han substituït les classes presencials per altres activitats, i s’ha demanat la resolució de casos pràctics als alumnes i s’ha publicat material específic d’estudi, seguint el cronograma.

Canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants

Tutories en línia en el mateix horari que la classe presencial.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada no presencial

Prova parcial

S’ha adaptat el pla docent, i s’ha substituït la prova prevista per un exercici de comentari de resolució judicial entregat pel Campus Virtual.

Prova de síntesi / prova final

La prova de síntesi consistirà en la redacció d’un comentari d’actualitat sobre dret internacional privat.

Avaluació única

Avaluació no presencial: resolució d’un cas pràctic de dret internacional privat, amb quatre preguntes.

Revaluació

Igual que l’avaluació única.