Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Test i Proves d'Administratiu

Codi de l'assignatura: 572735

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Sergi Chimenos Minguella

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 

.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. - Capacitat d’assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. - Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.

CB8. - Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

CE1.- Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s’enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o de conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d’assessorament 

CE2.- Conèixer les tècniques dirigides a l’esbrinament i establiment dels fets en els distints tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials 

CE3.- Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Preparar la prova d’accés a la professió d’advocat, d’acord amb l’última convocatòria del Ministeri de Justícia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari dret processal - part general

*  13. Tutela judicial efectiva. El dret al jutge ordinari predeterminat per la llei. El dret a la defensa i a l’assistència lletrada

14. Llei de planta i demarcació judicial. L’organització judicial

15. Les ordres jurisdiccionals. Jurisdicció i competència. Extensió i límits de la jurisdicció en cada ordre jurisdiccional

16. El sistema jurisdiccional de la Unió Europea. Competències dels tribunals europeus i internacionals i assumptes que es pugin plantejar

17. Protecció dels drets fonamentals

18. Mecanismes jurídics de defensa. Estratègies per a la defensa dels drets dels clients

19. La defensa en els mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes: l’arbitratge, la mediació, la transacció, la negociació i altres

20. La bona fe, l’abús de dret i el frau de llei

21. Fets i actes processals. Actes preparatoris dels judicis. Qüestions incidentals. L’aclariment del procés. La pretensió com a objecte del procés

22. Les qüestions prejudicials

23. Assistència jurídica gratuïta

24. El torn d’ofici

25. Els efectes econòmics del procés; costes i taxes judicials. Supòsits de meritació de taxes. Criteris per a la imposició en els diferents ordres jurisdiccionals. La taxació de costes

2. Temari dret administratiu - part específica

*  Procediment administratiu

Tècniques d’intervenció administrativa: autoritzacions, concessions, declaració responsable i comunicació prèvia

Expropiació forçosa

Contractació pública

Responsabilitat administrativa

Exercici de la potestat sancionadora de l’Administració

Règim jurídic de l’estrangeria

Recursos administratius

Organització de la justícia administrativa

Procediment contenciós administratiu. Ordinari i especials

3. Deontologia i exercici de la professió

*  1. Principis essencials de la professió d’advocat

2. Drets i deures dels advocats

3. L’Estatut general de l’advocacia espanyola

4. Els col·legis professionals d’advocats. L’organització col·legial

5. Les formes d’exercici de la professió: individual i col·lectiva. Relació laboral especial

6. Règim de previsió social dels advocats

7. Obligacions de l’advocat davant la Llei de protecció de dades i el blanqueig de capitals

8. La responsabilitat de l’advocat en l’exercici de la professió: civil, penal i disciplinària

9. L’assegurança de responsabilitat civil. La cobertura de la responsabilitat civil professional.

10. Els honoraris: determinació i procediments de reclamació i d’impugnació

11. La comptabilitat i la fiscalitat de l’advocat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a través de la resolució d’exàmens tipus test, que es corregeixen a la mateixa sessió, de manera participativa i estenent la qüestió concreta a possibles casos pràctics. A cada sessió s’informa de les matèries sobre les quals es farà l’examen tipus test a la sessió següent.

Eventualment es resol algun cas pràctic, que es comenta també a la sessió.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

— En l’avaluació continuada s’han de fer tots els test.
— Les preguntes correctes sumen 1 punt i les respostes errònies dels tests descompten 0.33 punts.
— Cada part del temari (administratiu; processal general i deontologia) té una nota resultant de la mitjana ponderada de tots els tests obligatoris.
— El percentatge sobre el total de la nota es distribueix de la manera següent: 50 % a la part corresponent al temari de processal, 25 % a la part del temari corresponent a deontologia i 25 % a la part del temari corresponent a l’especialitat d’administratiu.
— Els test obligatoris que no es facin s’avaluen amb la nota de 0, qualificació que servirà per ponderar la mitjana amb la resta de tests d’aquella part.

 

Avaluació única

En l’avaluació única l’estudiant ha de respondre un únic test, que té el mateix format que el de la prova oficial d’accés a la professió.

Reavaluació

La reavaluació consisteix a fer proves tipus test de la part o matèria no superada. Només s’hi poden presentar els alumnes que s’hagin presentat abans a la convocatòria ordinària i no hagin superat l’assignatura. Tant a l’avaluació única com a l’avaluació continuada és obligatòria l’assistència mínima al 80 % de les classes per poder ser avaluat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

La bibliografía relativa a los temas específicos de administrativo se puede encontrar en los diversos manuales de la asignatura de derecho administrativo que cuenten con ediciones actualizadas. De entre los diversos Manuales que existen en el mercado, destacamos

 

José Esteve Pardo, Lecciones de derecho administrativo, Marcial Pons, última edición.

 

Germán Fernández Farreres, Sistema de derecho administrativo, Civitas, última edición.

 

Miguel Sánchez Morón, Derecho administrativo , Parte general, Tecnos, última edición.

 

Para el tratamiento de las cuestiones procedimentales y de recursos administrativos, puede consultarse “Comentarios a la ley 30/1992”, directores Sánchez Morón y Maurandi Guillen, Lex Nova- Thomson Reuters 2013.

 

Para los temas relativos a justicia administrativa, puede consultarse Santamaría Pastor, La ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, Iustel-Gómez Acebo-Pombo, Madrid 2010.