Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tecnologies de la Comunicació per al Seguiment de la Salut de Manera Autònoma

Codi de l'assignatura: 573781

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jordi Colomer Farrarons

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

26

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i solucionar problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona part autodirigida o autònoma.

— Capacitat per adquirir habilitats encaminades a participar en projectes de recerca i de desenvolupament tecnològic.

— Capacitat de gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programari propi i específic de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels equips i sistemes de monitoratge, diagnòstic i teràpia.

— Capacitat de comprovar experimentalment la validesa dels models teòrics dels aparells, dispositius, màquines i sistemes propis de l’enginyeria biomèdica.

— Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels sistemes d’informació i comunicacions en sanitat.

— Capacitat per identificar els elements en la gestió de la seguretat hospitalària.

— Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes complexos d’enginyeria biomèdica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el desenvolupament de dispositius sense fil, xarxes de sensors, etc., i conèixer les aplicacions que tenen en l’àrea de la telemedicina a partir de l’estudi de dispositius actuals.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Integrar els coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Desenvolupar habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona part autodirigida o autònoma.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Conèixer la regulació i el funcionament de les comunicacions en l’àmbit de la salut.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’assignatura

2. Tecnologia de telecomunicacions sense fil

2.1. Definicions bàsiques

2.2. Freqüències amb llicència i freqüències en banda lliure

2.3. Iniciació als estàndards

2.4. RFID, Bluetooth, WLAN (wifi)

2.5. Xarxa de sensors

2.6. Xarxa de sensors cel·lulars: GSM, UMTS/3G, LTE-A, 5G

2.7. Internet de les coses (IoT) i M2M

2.8. Xarxes de sensors corporals

3. Sistemes de monitoratge

3.1. e-health, p-health, m-health

3.2. Telemedicina

3.3. Pervasive healthcare

4. Casos d’ús en aplicacions biomèdiques

4.1. Monitoratge de pacients

4.2. Processament de la informació mèdica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes presencials.
— Activitats a classe.
— Treballs tutelats.
— Seminaris.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Assistència a classe: 10 % de la nota. A classe es fa circular un document que cada estudiant ha de signar presencialment.És obligatòria l’assistència al 80 % de les sessions.

— Treballs: 60 %. Són treballs i/o activitats que es proposen durant el curs com a elements d’avaluació continuada (30 %) i un treball final amb presentació (30 %).

— Proves escrites: 30 %. (Si se’n fan; si no, la ponderació de la nota és: 75 % treballs i 25 % assistència.)


En cada una de les parts s’ha d’obtenir una puntuació superior a 5. En cas contrari no es fa la mitjana i l’assignatura queda suspesa.

Els comportaments que impliquin deshonestedat acadèmica comporten la reprovació automàtica de l’assignatura.

 

Avaluació única

L’alumnat que no pugui assistir a les sessions presencials ha de seguir aquesta modalitat d’avaluació. Aquesta situació s’ha de justificar de manera raonada davant la coordinació del màster i de l’assignatura i el canvi de sistema d’avaluació s’ha de comunicar dins de les primeres dues setmanes des de l’inici del curs. Un cop passat aquest termini, no s’accepten modificacions en el sistema d’avaluació i, per tant, l’estudiant ha de seguir la modalitat d’avaluació continuada.

— Prova escrita final: 60 % de la nota.

— Treball final amb presentació obligatòria (presencial): 40 %.

En cada una de les parts s’ha d’obtenir una puntuació superior a 5. En cas contrari no es computa la nota final i l’assignatura queda suspesa.

Els comportaments que impliquin deshonestedat acadèmica comporten la reprovació automàtica de l’assignatura.

S’aplica la normativa de la UB referent als màsters.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

We use MS Teams for remote classes and all classes are PowerPoint presentations based.

The evaluation will be based on works (4 in total) that will be remotely presented by the Students. All students´ presentations will be uploaded to the Campus Virtual.