Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret, Gènere i Treball

Codi de l'assignatura: 573813

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Silvia Bofill Poch

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

40

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

60

 

 

Recomanacions

 

Es recomana no matricular-se de l’assignatura si ja s’ha cursat: Vida quotidiana, treball i propietat 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques
CB6 – Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

 

 

Competències generals
CG1 -Generar, processar i analitzar dades i informació relatives a l’àmbit d’estudi. 
CG2 -Dissenyar projectes o plans d’acció dirigits a la identificació i/o resolució de problemàtiques concretes.
CG3 -Adquirir la capacitat de diàleg i de treball en equip interdisciplinar.
CG4 –Aportar referents analítics per a la valoració ètica davant qüestions de gènere i desigualtat social.
CG5 -Ser capaç de realitzar aportacions originals en el context de la recerca avançada i/o aplicació professional.

 

 

Competències específiques
CE1 - Adquirir les eines teòriques y conceptuals per a l’anàlisi i interpretació de fenòmens socioculturals complexos.
CE2 -Adquirir els instruments tècnics i metodològics per a la formulació i resolució de problemes relacionats amb els àmbits de la diversitat social i la interculturalitat.
CE3 -Adquirir instruments tècnics i conceptuals per a l’anàlisi i diagnòstic de situacions i fenòmens d’exclusió social.
CE5 –Aportar un marc teòric per a l’anàlisi i comprensió de processos de reivindicació ètnico-política, jurídica i social que permeti la interrelació de variables tant local com globals.
 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— L’assignatura té com a objectiu abordar la problemàtica del treball i el dret des d’una perspectiva de gènere i feminista. Pren com a element central d’anàlisi empírica i teòrica el treball de la llar i les cures, un dels àmbits laborals paradigmàticament més precaritzats, invisibilitzats i feminitzats. El seu abordatge, dins l’antropologia de les cures, creua diversos camps d’estudi: el treball, el dret, el gènere, les migracions, la violència i l’activisme polític.

— El punt de partida el constitueix l’actual crisi de les cures als països occidentals, entesa com a crisi de reproducció social. Analitzarem els seus efectes i les respostes polítiques que suscita des de la perspectiva de l’activisme polític i els moviments socials. S’abordarà el procés de transnacionalització de la crisi mitjançant la contractació de dones migrants, precaritzades i racialitzades, així com les desigualtats, estratificacions i jerarquitzacions sobre les que aquest procés se sosté (ex. estratificació de la reproducció).

— Abordarem la temàtica des de la perspectiva teòrica i epistemològica feminista i, més específicament, des de l’Economia feminista, el Feminisme negre i decolonial i la Teoria feminista del dret, tot posant l’accent en les violències patriarcals que s’hi reprodueixen. S’introduirà també la perspectiva de l’Economia social per emmarcar els processos de lluita actuals que reivindiquen un model de gestió econòmica i social alternatiu, més just i sostenible.

 

 

Referits a habilitats, destreses

— Incorporar la categoria analítica de gènere en l’anàlisi i comprensió dels processos laborals, les polítiques públiques i el marc legislatiu.  

Adquirir una perspectiva holística a l’hora d’analitzar i comprendre fenomens econòmics, socials, polítics i jurídics relacionats amb la temàtica proposada.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adquirir sensibilitat a l’entorn de les qüestions de les desigualtats laborals i socials que afecten especialment les dones, així com la violència masclista.

— Integrar la perspectiva interseccional en l’anàlisi de les desigualtats socials que afecten especialment les dones.   

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bases epistemològiques patriarcals de la societat moderna

2. El treball de la llar i de cures: debats fonamentals

3. Institucions públiques i negació de drets: respostes legislatives i debat social

4. La transnacionalització de la crisi de la cura: dones migrades i economies globals

5. Violència estructural i violència simbòlica. Teoria feminista del dret.

6. Cap a una democratització de les cures. Economia social i feminista

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina tres tipus de sessions: sessions magistrals, sessions de treball (seminari) i sessions de tutoria: 

Sessions magistrals. S’exposaran els continguts bàsics de l’assignatura. 

Sessions de treball. Aquestes sessions volen ser un espai de diàleg i discussió amb els estudiants. Es programaran a l’entorn de dos tipus d’activitats complementàries:

—Sessions de presentació i discussió de textos prèviament seleccionats del programa. L’objectiu consisteix a estimular la participació de l’alumnat a l’aula, i a guiar i fomentar la lectura crítica dels textos. El criteri de selecció dels textos combina la rellevància teòrica amb la pertinència i habilitat per estimular el debat i la discussió a classe. Els textos estaran disponibles al dossier electrònic de l’assignatura.

— Sessions de discussió de materials etnogràfics (com ara entrevistes). L’objectiu consisteix a familiaritzar l’alumne amb l’anàlisi d’aquests materials i alhora motivar la reflexió entorn aspectes metodològics.

— Taules de debat (seminari). Es tracta d’organitzar seminaris amb convidats de fora de l’acadèmia especialment rellevants per la temàtica proposada, que complementi i enriqueixi la perspectiva d’anàlisi plantejada a l’assignatura.  

Sessions de tutoria grupals i personalitzades. Tutories grupals orientades a presentar i discutir col·lectivament els treballs en curs dels estudiants; i tutories personalitzades orientades a guiar i supervisar individualment els treballs específics de cada alumne.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

a) Realització d’una entrevista que ajudi a problematitzar les temàtiques que s’han impartit a l’assignatura. L’entrevista (durada entre 1h i 1’5h) ha de ser enregistrada i transcrita. S’ha de lliurar de manera resumida en format assaig, explicitant a qui s’ha entrevistat, per quines raons i quin ha estat el resultat (extensió 4-5 pàgines) (Times New Roman, cos 12). Lliurament: vuitena setmana del curs.   

2) Anàlisi teòrica de l’entrevista realitzada. L’anàlisi ha d’estar basada en els continguts teòrics de l’assignatura i s’ha de lliurar en format assaig fent especial referència a les fonts bibliogràfiques tractades a classe (extensió 5-7 pàgines) (Times New Roman, cos 12). Lliurament: darrera setmana del curs. 

Ambdós treballs seran tutoritzats de manera progressiva com a forma d’avaluació continuada.

3) També s’avaluarà la participació en les sessions de treball programades, mitjançant el lliurament periòdic de fitxes de lectura per part de l’alumne.

Ponderació de la nota: 1) entrevista (30%); 2) anàlisi teòrica (60%); 3) fitxes de lectura (10 %).

 

 

Avaluació única

Consisteix en una prova final escrita individual en què cal demostrar la correcta assimilació dels continguts bàsics de l’assignatura. La data de la prova correspon a la data oficial fixada.

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.

El sistema de reavaluació que es proposa per a l’assignatura és igual a l’establert en l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Borderías, C., Carrasco, C., Alemany, C., Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales, Madrid, Fuhem-Icaria.

Carrasco, C., Borderías, C., Torns, T. (eds.) (2011), El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, Madrid: Catarata.

 

Ehrenreich, B. y Hochschild, A. (eds.), Global Women: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, Nueva York: Metropolitan Book, pp. 15-30

Hondagenu-Sotelo, P. (Ed), Gender and US Immigration. Contemporaty trends, Berkeley/Los Angeles/London: Universtiy of California Press

Martínez-Veiga, U. (1995), Mujer, trabajo y domicilio. Los orígenes de la discriminación, Barcelona: Icaria/ ICA.  

Parreñas, R. (2001), Servants of globalization. Women, migration and domestic work. Standford, CA: Standford University Press.

 

Pérez-Orozco, A. (2006), Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados, Madrid: Consejo Económico y Social.

 

Sassen, S. (2003), Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfonterizos, Madrid: Traficantes de Sueños. 

Segato, Rita (2003). Las estructuras elementales de la violencia, Universidad Nacional de Quilmes.  

Segato, Rita (2003). Las estructuras elementales de la violencia, Universidad Nacional de Quilmes.  

Capítol

Hochschild, A. R. (2001), “Las cadenas mundiales de afecto y asistencia y la plusvalía emocional”, a Giddens, A. Y Hutton, Will (eds), En el límite: la vida en el capitalismo global, Barcelona: Tusquets, pp. 187-208.

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

NOU CALENDARI I MODEL D’AVALUACIÓ (per motiu de la COVID-19)

Avaluació continuada

L’estudiant podrà acollir-se a tres opcions:  

 1. Acollir-se al format d’avaluació inicialment previst: realització d’entrevista + anàlisi teòrica de l’entrevista en format assaig. Canvis introduïts: 

 • L’entrevista es podrà fer per Skype o altre mitjà virtual que es consideri adient. La temàtica s’amplia, de manera que pot estar directament relacionada amb la situació actual. 
 • S’estén el calendari de lliurament de les dues entregues al 30 d’abril(1a entrega), i al 30 de maig(2a entrega). 
 • No caldrà fer la presentació oral. 


 
 1. Assaig documental: basat en un recull de premsa sobre la temàtica de cures en l’actual context de crisi sanitària. L’assaig hauria de tenir una primera part on s’exposi de manera explícita el contingut de les notícies triades (1a entrega), i una segona part en què es dugui a terme una anàlisi més teòrica i s’identifiquin problemàtiques concretes (2a entrega).

 • Mateix calendari de lliurament que la opció 1: 30 d’abril(1a entrega), i al 30 de maig(2a entrega). 


 
 1. Assaig teòric: basat en bibliografia relacionada amb la temàtica de l’assignatura. Hi haurà una 1a entrega (plantejament general de l’assaig, fonts documentals i bibliogràfiques); i una 2a entrega (assaig final).  

 • Mateix calendari de lliurament que la opció 1 i 2: 30 d’abril(1a entrega), i al 30 de maig(2a entrega). 


 

Fitxes de lectura 
 • Es manté el lliurament de 6 fitxes, i el calendari de lliurament. 
 • Si es presenta oralment alguna lectura a classe,  comptarà com a fitxa lliurada. En aquest cas, es puntuarà la presentació. Aquesta presentació substituirà la lectura del dossier que triï l’estudiant, per tant només n’haurà de lliurar 5 d’escrites. 


 

Tutories (en línia)

El seguiment dels treballs es fa mitjançant tutories en línia (Collaborate) i correu electrònic.

 

Ponderació de la nota

Primera entrega (30%); Segona entrega (60%); Fitxes de lectura (10%)

 

Avaluació única: 
 • EL format es manté (consisteix en un examen de continguts) i la data també. 


 

Reavaluació:  
 • Té el mateix format que l’avaluació única. La data prevista és la marcada pel pla d’estudis (setembre)