Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Assessorament Jurídic Empresarial

Codi de l'assignatura: 573835

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Daniel Vazquez Albert

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8.- Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9.- Capacitat de comunicar conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE2.- Coneixement de les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

CE10.- Desenvolupament de destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assolir els coneixements sobre la creació i el funcionament d’una empresa per tal de dur a terme l’assessorament empresarial.

 

Referits a habilitats i destreses

Analitzar el problema o la qüestió plantejada pel client i reconèixer els aspectes substantius que se’n deriven.

 Identificar les propostes més adequades de resolució del problema o qüestió i els efectes i les conseqüències jurídiques que tenen.

 Redactar la documentació jurídica derivada de la petició d’assessorament.

 Exposar oralment i per escrit les conclusions sobre el problema o la qüestió a persones no expertes en temes jurídics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Creació d’empresa: estatuts socials i pactes parasocials (protocol familiar)

2. Convocatòria i reunió de Junta general i Registre mercantil

3. Impugnació d’acords socials

4. Contracte de compravenda d’empresa i dret de la competència

5. Contractes de finançament i garantia

6. Propietat industrial i competència deslleial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode de cas, sobre un supòsit de fet, que l’estudiant ha de resoldre aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
El sistema d’avaluació per defecte en el màster d’Advocacia és l’avaluació continuada.

En l’avaluació continuada d’aquesta assignatura, la qualificació final s’obté a partir dels elements següents:

1. Activitats d’avaluació continuada:

     1.1. Una prova d’entre tres i sis preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga (25 %).

     1.2. La participació a classe amb la presentació corresponent de ponències (25 %).

2. Prova de síntesi, que consisteix en un examen d’entre tres i sis preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga (50 %).

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els alumnes poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en un examen d’entre tres i sis preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga.

Els estudiants han d’assistir al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les proves d’avaluació única que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació:

Només poden optar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat. Tant en l’avaluació continuada com en l’única la prova de reavaluació consisteix en un examen d’entre tres i sis preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Manuals

BROSETA, M./ MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de Derecho mercantil, Madrid, Tecnos, darrera versió.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. (coord.), Derecho mercantil, Barcelona, Ariel, darrera edició.

MENÉNDEZ, A., Lecciones de Derecho mercantil, Madrid, Thomson-Civitas, darrera edició.

SÁNCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., Instituciones de Derecho mercantil, Madrid, McGraw Hill, darrera edició.

URÍA, R. y MENÉNDEZ, A., Curso de Derecho Mercantil, Madrid, Thomson-Civitas, darrera edició.

VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho mercantil, Valencia, Tirant lo Blanch, darrera edició

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 


ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT EL CESSAMENT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL  


ENSENYAMENT MÀSTER D’ADVOCACIA  


ASSIGNATURA: ASSESSORAMENT JURÍDIC EMPRESARIAL


Àrea de coneixement: Dret Mercantil 


Departament: Dret Privat


 


Metodologia i activitats formatives alternatives i canals de comunicació i de tutorització amb els estudiants  


La comunicació i tutorització és principalment a través del Campus Virtual. S’hi publiquen regularment documents informatius, entre els quals nous materials elaborats expressament per facilitar l’aprenentatge, una guia amb instruccions concretes per als estudiants sobre cada un dels sis casos del programa, també elaborada expressament, i un recull de preguntes habituals dels estudiants amb les respostes.


Tota aquesta informació es publica igual per a tots els grups. 


A més, els professors contesten individualment preguntes específiques dels estudiants a través del correu electrònic, i en alguns grups s’organitzen sessions de dubtes en línia.


Avaluació acreditativa dels aprenentatges  


Avaluació continuada  


Activitats en la reestructuració de la docència  


Activitats avaluables  


[Modalitats i lliurament: campus, email, gravació...] 

Ponderació  

Lliurada abans/després confinament  

1. Cas pràctic (entrega Campus Virtual) 


Es manté, però se’n suprimeixen les presentacions orals i queda només el treball escrit.

     25 % 

Després   

2. Treball escrit (entrega Campus Virtual) 


Se substitueix l’examen previst per al 16 de abril per un treball escrit sobre un cas transversal.

     25 % 

Després   


La reorganització és comuna a tots els grups. 


Les instruccions i materials son també són comuns. 


Prova de síntesi


  • Avaluació presencial: es mantindria allò previst en el pla docent.


  • Avaluació no presencial: es faria un treball escrit amb preguntes de raonament i anàlisi crítica.

     


    Avaluació única  


  • Avaluació presencial: es mantindria allò previst en el pla docent.


  • Avaluació no presencial:  

L’examen final tindria dues parts: Un examen en línia amb preguntes de raonament i anàlisi crítica.

— Un examen tipus test a través del Campus Virtual.

Revaluació  


  • Avaluació presencial: es mantindria allò previst en el pla docent.

  • Avaluació no presencial: Igual que en l’avaluació única.