Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Assessorament Jurídic Empresarial

Codi de l'assignatura: 573835

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Daniel Vazquez Albert

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

50

 

-  Teoria

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB8.- Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9.- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE2.- Conèixer les tècniques dirigides a l’esbrinament i establiment dels fets en els distints tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials

CE10.- Desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements


Assolir els coneixements següents:

— Creació d’empresa: estatuts socials i pactes parasocials (protocol familiar).

— Convocatòria i celebració de Junta general i Registre mercantil.

— Impugnació d’acords socials.

— Contracte de compravenda d’empresa i dret de la competència.

— Contractes de finançament i garantia.

— Propietat industrial i competència deslleial.

 

 

Referits a habilitats, destreses

— Analitzar el problema o la qüestió plantejada pel client i reconèixer els aspectes substantius que se’n deriven.

— Identificar les propostes més adequades de resolució del problema o qüestió i els efectes i les conseqüències jurídiques que tenen.

— Redactar la documentació jurídica derivada de la petició d’assessorament.

— Exposar oralment i per escrit les conclusions sobre el problema o la qüestió a persones no expertes en temes jurídics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Creació d’empresa: estatuts socials i pactes parasocials (protocol familiar)

2. Convocatòria i celebració de Junta general i Registre mercantil

3. Impugnació d’acords socials

4. Contracte de compravenda d’empresa i dret de la competència

5. Contractes de finançament i garantia

6. Propietat industrial i competència deslleial

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode de cas, sobre un supòsit de fet, que l’estudiant ha de resoldre aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació per defecte en el màster d’Advocacia és l’avaluació continuada.

En l’avaluació continuada d’aquesta assignatura, la qualificació final s’obté a partir dels elements següents:

1.- Activitats d’avaluació continuada:

     1.1.- Una prova d’entre 3 i 6 preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga (25 %).

     1.2.- La participació a classe amb la presentació corresponent de ponències (25 %).

2.- Prova de síntesi, que consisteix en un examen d’entre 3 i 6 preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga (50 %).

Els estudiants han d’assistir obligatòriament al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les activitats d’avaluació continuada o proves de síntesi, presencials o no presencials, que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

 

Avaluació única

Els alumnes poden acollir-se a l’avaluació única, que consisteix en un examen d’entre 3 i 6 preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga.

Els estudiants han d’assistir al 80 % de les classes per poder ser avaluats.

Les proves d’avaluació única que no compleixin els mínims exigibles de correcció lingüística en els dominis ortogràfic, sintàctic o lèxic, mereixeran la qualificació de suspens, independentment del contingut material que presentin (amb una nota màxima de 4).

Reavaluació:

Només poden optar a la reavaluació els alumnes que s’hagin presentat i hagin suspès l’assignatura, i en queden exclosos els casos de no presentat. Tant en l’avaluació continuada com en l’única la prova de reavaluació consisteix en un examen d’entre 3 i 6 preguntes pràctiques i de resposta curta i llarga.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Manuals

BROSETA, M./ MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de Derecho mercantil, Madrid, Tecnos, darrera versió.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. (coord.), Derecho mercantil, Barcelona, Ariel, darrera edició.

MENÉNDEZ, A., Lecciones de Derecho mercantil, Madrid, Thomson-Civitas, darrera edició.

SÁNCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., Instituciones de Derecho mercantil, Madrid, McGraw Hill, darrera edició.

URÍA, R. y MENÉNDEZ, A., Curso de Derecho Mercantil, Madrid, Thomson-Civitas, darrera edició.

VICENT CHULIÁ, F., Introducción al Derecho mercantil, Valencia, Tirant lo Blanch, darrera edició