Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

D’acord amb la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, el 9 de febrer de 2021 el rector de la Universitat de Barcelona, havent consultat els degans i deganes de les facultats i el Consell de l’Alumnat, va resoldre que la docència teòrica del segon semestre del curs 2020-2021 ha de ser parcialment presencial per als estudiants de primer curs. La resta de la docència s’ha de continuar impartint virtualment.
Les resolucions dictades des de l’inici del curs 2020-2021 en relació amb la crisi sanitària podrien obligar a adaptar la planificació de la docència i, en conseqüència, també a modificar alguns apartats dels plans docents. La descripció d’aquests canvis es recull en addendes al final dels plans docents originals.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Antropologia Visual

Codi de l'assignatura: 360099

Curs acadčmic: 2020-2021

Coordinació: Roger Canals Vilageliu

Departament: Departament d'Antropologia Social

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Recomanacions

 


Es recomana saber llegir en anglès i en francès.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprehensió de la diversitat cultural a través de l'etnografia i capacitat d'avaluar els materials etnogrąfics com a forma de coneixement dels contextos locals i de les diverses ąrees regionals del món, per definir-ne les particularitats, les identitats i les interrelacions entre els diferents aspectes culturals.

   -

Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes d'investigació i d'intervenció social i cultural, especialment en els ąmbits de la diversitat cultural, la salut, la cooperació i el desenvolupament, i per determinar-ne l'adequació i les conseqüčncies culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre els conceptes bàsics i les problemàtiques teòriques, metodològiques i ètiques de l’antropologia visual.

— Conèixer el lloc que ocupa l’antropologia visual en el marc de l’antropologia social i cultural contemporànies.

— Introduir-se en l’estudi de l’antropologia de les imatges i dels estudis visuals (Visual Studies).

— Esforçar-se a adquirir les nocions teòriques essencials per al disseny de la recerca etnogràfica, incloent-hi les tècniques audiovisuals.

— Familiaritzar-se amb la introducció de les dades visuals en el procés d’escriptura etnogràfica i en la presentació dels resultats de la recerca.

— Saber veure les potencialitats de l’antropologia visual en àmbits com la pedagogia, el treball en contextos multiculturals i l’acció social, entre d’altres.

 

Referits a habilitats, destreses

— Esforçar-se a adquirir les competències tècniques necessàries per introduir críticament la càmera de fotografia o de cinema en la recerca etnogràfica.

— Familiaritzar-se amb programes d’edició i de tractament digital de la imatge.

— Ser capaç de servir-se de les bases de dades visuals per enriquir la reflexió antropològica i la presentació de les conclusions de la recerca.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Conèixer les possibilitats que ofereix la imatge com a eina de coneixement mutu i de relació entre comunitats humanes distintes.

 

 

Blocs temątics

 

1. Introducció al camp de l’antropologia visual

1.1. Definicions. Obres de referència

1.2. Breu història de la disciplina

1.3. La imatge com a objecte d’estudi. Els Visual Studies

1.4. Imatge i presència. El debat sobre la imatge religiosa

2. Fotografia i cinema

2.1. El doble règim de la imatge fotogràfica. La qüestió de l’objectivitat

2.2. Registre visual versus registre textual. Problemàtiques epistemològiques

2.3. La posició de l’espectador. El «pacte narratiu»

2.4. Fotografia i antropologia. El debat sobre la postfotografia

2.5. Cinema antropològic, etnològic o etnogràfic? Breu història del cinema etnogràfic

2.6. Principals corrents del cinema etnogràfic

2.7. Cinema etnogràfic i cinema experimental. Creació i investigació

3. Metodologia de l’antropologia visual

3.1. Disseny de la recerca etnogràfica incloent-hi l’ús de tècniques audiovisuals. La noció de guió

3.2. Tècniques d’inserció de la càmera en el treball de camp. Qüestions ètiques

3.3. La interacció entre l’antropòleg/cineasta i els informants

3.4. La creació de situacions de recerca. L’etnografia «performativa»

3.5. L’entrevista: problemàtiques teòriques i metodològiques

3.6. El cinema participatiu. Límits i potencialitats. La qüestió de l’autoria.

4. L’escriptura visual i la presentació de les conclusions de la recerca

4.1. Imatge i/o text? 

4.2. Noves tendències en el foto-assaig

4.3. Teories del muntatge

5. Introducció a la tčcnica audiovisual

5.1. Funcionament bàsic de la càmera de cinema digital: llum, color, enfocament, zoom, velocitat d’obturació i so. Trípode i càmera a la mà

5.2. L’escala de plans: teoria i tècniques d’execució

5.3. Principis pràctics per a la filmació durant el treball de camp

5.4. Introducció al muntatge

6. Noves lķnies en l’antropologia visual: més enllą del cinema etnogrąfic

6.1. L’antropologia visual avui

6.2. Antropologia dels mèdia i etnografia virtual

6.3. L’antropologia dels sentits

6.4. El futur de l’antropologia visual: pedagogia, art i acció social

6.5. El gir multi-modal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a partir de diversos procediments metodològics:

— Classes expositives.

— Classes teoricopràctiques de discussió a partir de documents visuals.

— Seminaris de discussió a partir de treballs dels estudiants.

— Presentacions de l’alumnat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es fa a partir de l’entrega de tres fitxes, d’un treball final i d’una presentació oral del treball a classe. Les fitxes estan relacionades amb el treball final. Les fitxes i el treball final es poden fer individualment o en grups de dos.

Fitxes

— Plantejament del treball final.

— Conceptes bàsics. Recerca bibliogràfica i filmogràfica.

— Pla d’elaboració del treball final.
 

Treball final

Treball de recerca teoricopràctic sobre algun aspecte vinculat a l’antropologia visual, prèviament acordat amb el professor.

 

Pes de cada una de les proves en la nota final

— Treball final: 60 %.

— Fitxes: 10 % cadascuna (30 % en total).

— Presentació del treball a classe: 10 %.

 

Avaluació śnica

Consisteix en un examen escrit presencial sobre el temari del curs, que inclou el comentari d’un document visual (fotografia o vídeo).

 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges estableix un sistema de reavaluació, dirigit a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

Les dates de la reavaluació són les fixades per la Facultat.

El sistema de reavaluació és el mateix que es fixa al pla docent per a l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ardèvol, Elisenda & Tolón, Luis Pérez. 1995. Imagen y cultura. Perspectivas del cine etnográfico. Granada: Biblioteca de Etnología.  EnllaƧ

Ardèvol, Elisenda. 2006. La búsqueda de una mirada. Barcelona: UOC.  EnllaƧ

Aumont, Jacques. 1990. L’image. Paris: Nathan. (Tr. : La imagen, Paidós, Barcelona, 1992).  EnllaƧ

Banks & Marcus. 1999. Rethinking Visual Anthropology. London: Yale University Press.  EnllaƧ

Barbash, Ilisa & Taylor, Lucien. 1997. Cross-cultural filmmaking. Berkeley: University of California Press.  EnllaƧ

Bazin, André. 1975. Qu’est-ce que le cinéma ? Paris: Cerf. (Tr. : ¿Qué es el cine ?, Madrid, Rialp, 2001).  EnllaƧ

Belting, Hans. 2001. Bild-Anthropologie : Entwürfe für eine Bildwissenschaft. München: Wilhelm Fink Verlag. (Tr. al castellà: Antropología de la imagen, Madrid: Katz, 2007).  EnllaƧ

Burke, Peter. 2001. Eyewitnessing : The Uses of Images As Historical Evidence. New York: Cornell University Press. (Tr : Visto y no visto,  Crítica, Barcelona,  2005).   EnllaƧ

Colleyn, Jean-Paul. 1993. Le regard documentaire. Paris: Éditions du Centre Pompidou.   EnllaƧ

Collier, John & Malcolm Collier 1986. Visual anthropology : photography as a research method. Albuquerque [N.M.] : University of New Mexico Press.  EnllaƧ

Crawford, Peter & Turton, Favid. 1992. Film as ethnography. Manchester: Manchester University Press.  EnllaƧ

Didi-Huberman, Georges. 2003. Images malgré tout. Paris: Les Éditions de Minuit. (Tr: Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto, Barcelona, Paidós, 2004).  EnllaƧ

Gauthier, Guy. 1995. Le Documentaire, un autre cinéma. Paris: Nathan.  EnllaƧ

Grau Rebollo, Jorge. 2002. Antropología Audiovisual. Bellaterra: Ed. Bellaterra.  EnllaƧ

Grimshaw, Anna. 2001. The Ethnographer’s Eye. Ways of Seeing in Modern Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.  EnllaƧ

Hockings, Paul (ed.). 1975. Principles of Visual Anthropology. La Haye: Mouton.   EnllaƧ

Mac Dougall, David. 1998. Transcultural Cinema. New Jersey: Princeton University Press.  EnllaƧ

Mac Dougall, David. 2006. The Corporeal Image. Princetown: Princetown University Press.  EnllaƧ

Piault, Marc Henri. 2000. Anthropologie et Cinéma. Paris: Nathan. (Tr. al castellà : Antropología y cine. 2002. Madrid : Cátedra).  EnllaƧ

Edició en castellą  EnllaƧ

Pink, Sarah. 2001. Doing Visual etnography. Images, Media and representation in Reserch. London: SAGE.  EnllaƧ

Pink, Sarah; Alfonso, Ana Isabel & Kurti, Laszlo. 2004. Working Images: Visual Research and Representation in Ethnography. London: Routledge.   EnllaƧ

Rollwagen, John. 1998. Anthropological Film-making. New York: Harwood Publishers.  EnllaƧ

Spencer, Stephen. 2010. Visual research methods in the social sciences. London: Routledge.  EnllaƧ

Gardner (Robert), Forest of bliss, 1986.  EnllaƧ


Edició de 2001  EnllaƧ

Lumières, Films, 1895.


Exemplars al CCUC.  EnllaƧ

Méliès (Georges), Films, 1900-1905.

Banks, M. & Ruby J. (2011) Made to be seen. Perspectives on the history of visual anthropology. Chicago: University of Chicago.  EnllaƧ

Schneider, Arnd & Caterina Pasqualino. 2014. Experimental Film and Anthropology. London: Bloomsbury.

Vķdeos, DVD i pel·lķcules cinematogrąfiques

Flaherty (Robert), Nanook of the north, 1922.  EnllaƧ

Mead & Bateson, Trance and dance in Bali, 1952.  EnllaƧ

Rouch (Jean), La pyramide humaine, 1959.  EnllaƧ

Sivan (Eyal), Izkor, 1991.  EnllaƧ

Van der Keuken (Johan), De Weg naar het Zuiden (Hacia el sur), 1981.  EnllaƧ

Varda (Agnès), Les Glaneurs et la Glaneuse (Los espigadores y la espigadora), 2000.  EnllaƧ

Vertov (Dziga), The man with the movie camera, 1929.  EnllaƧ

Allen (Woody), Zelig, 1983.  EnllaƧ

 Asch (Tim ), The Ax Fight, 1975.  EnllaƧ

 

 

Adaptació de la docčncia teņrica a les modalitats en lķnia i mixta durant el curs 2020-2021. La docčncia mixta és aplicable només als estudiants de primer curs de grau.

 

Les sessions telemàtiques de l’assignatura estan dividides en sessions síncrones (que són la majoria) i sessions asíncrones, en què el docent lliurarà amb la suficient antelació una explicació i un exercici a fer. Durant les sessions asíncrones el docent estarà disponible per a tutories. La distribució de sessions síncrones i asíncrones està disponible al Campus Virtual en el document titulat: Organigrama AV 2021.

Les proves d’avaluació i els seus percentatges es mantenen igual. La presentació oral del treball final es farà en format telemàtic en els dies previstos.