Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Grans Obres de la Literatura Universal

Codi de l'assignatura: 360114

Curs acadèmic: 2020-2021

Coordinació: Antoni Marti Monterde

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

52

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

46

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes / capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat de comprensió i d'utilització pertinent de la terminologia científica en l'àmbit dels estudis literaris.

   -

Actitud reflexiva i especulativa.

   -

Sensibilitat per interpretar textos procedents de diferents èpoques i tradicions culturals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i discutir els conceptes de cànon, tradició i clàssic a partir de la lectura completa o de fragments escollits de les obres més representatives i influents en el camp del pensament i la creació literària.

 

— Familiaritzar-se amb els textos i autors principals que han configurat la història del pensament i de la crítica literaris des dels orígens fins al segle xix, per conèixer de primera mà les qüestions que s’han considerat més rellevants en l’àmbit dels estudis literaris.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar destresa en l’escriptura d’assajos acadèmics per tal de redactar amb tota correcció textos de tipus argumentatiu.

 

— Ser capaç d’avaluar críticament la bibliografia consultada i saber emmarcar-la en una perspectiva teòrica.


— Ser capaç de relacionar la literatura amb altres àrees i disciplines.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Reflexionar sobre qualsevol obra des d’un punt de vista adequat i sempre amb un esperit veritablement crític.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: el cànon, la tradició i el concepte de clàssic

2. Fonaments: «Confessions» (Sant Agustí), «La divina comèdia» (D. Alighieri), «Assaigs» (M. de Montaigne), «Confessions» (J.-J. Rousseau)

3. Tradicions poètiques: J. Manrique, A. March, L. V. de Camões, F. de Quevedo, L. de Góngora, W. Shakespeare, J. Keats, A. Rimbaud, W. Whitman, R. Darío, J. V. Foix

4. Ruptures: M. Proust, J. Joyce, V. Woolf

5. Lectures obligatòries: «Càndid» (Voltaire), «Werther» (J. W. Goethe), «Madame Bovary» (G. Flaubert), «El jugador» (F. Dostoievski), «El procés» (F. Kafka), «Casa de nines» (H. Ibsen)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinen les activitats i les classes teòriques i pràctiques, amb una insistència a treballar especialment la lectura i el comentari individuals i en grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en diferents exercicis que s’entreguen al llarg del curs (60 %) i una prova final (40 %). 

Per aprovar aquesta assignatura és indispensable haver aprovat per separat totes les tasques.

 

Avaluació única

En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en una prova final (60 % de la nota) i un treball escrit a lliurar el mateix dia de la prova final (40 %).


Reavaluació

La reavaluació consisteix en la repetició dels exercicis suspesos i en el lliurament dels no presentats.